Изх № 91-00-306/14.05.2024 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-318/11.05.2022 г. на Кмета на Община Хисаря, Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС с                  № ПВ-112-ПР/2021 г., Здравно заключение № РД-259-682/08.11.2023 г., Становище № ПУ-01-746-(1)/20.09.2023 г. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-405127-21.12.2022 г., Решение № 66, взето с Протокол № 10/04.04.2024 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 94-00-Д-528 от 12.12.2023 г. от Димитър Василев Чавдаров чрез пълномощник Николай Сотиров Съртоманлиев с пълномощно № 6598/05.07.2021 г., за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 69016.341.13 и 69016.341.14 по КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-349/30.04.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 69016.341.13 и 69016.341.14 по КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на шест броя урегулирани поземлени имоти - УПИ 341.26 –за жилищно строителство, УПИ 341.27 –за жилищно строителство, УПИ 341.28 –за жилищно строителство, УПИ 341.29 –за жилищно строителство, УПИ 341.30 –за жилищно строителство, УПИ 341.31 –за жилищно строителство по червени и сини линии и надписи в син цвят за дворищна регулацията, отделя имоти с проектни идентификатори 69016.341.32, 69016.341.33, 69016.341.34, 69016.341.35, 69016.341.36 и 69016.341.37 за улици съгласно линии в червено за улична регулация, за новообразуваните шест урегулирани поземлени имота определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червен цвят и котировки в черно, надписи в син цвят на матрицата за застрояването и корекции в зелен цвят в приложения проект, в съответствие с показателите, приети с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, със съгласувани схема за електроснабдяване и транспортно-комуникационна схема.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря