10 ное 2023, 19:03
Кмет

Ива Вълчева

Имейл: [email protected]

Тел.: 0337 6 21 80

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

1.      Ръководи цялата изпълнителна дейност на Общината;

2.       Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация;

3.       Назначава и освобождава от длъжност Заместник-кмета на общината, Кметските наместници, Секретаря на Общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4.       Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски управления;

5.      Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6.      Организира изпълнението на дългосрочните програми;

7.       Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на Общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

8.       Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерски съвет;

9.       Възлага изпълнението на свои функции, в рамките на закона, на Заместник-кмета, Кметовете на кметствата, Кметските наместници и Секретаря на Общината, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на Кметовете на кметства и Кметските наместници при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10.   Поддържа връзки с политически партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11.  Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12.   Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на Общината или части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13.   Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на Кметовете на кметства, Кметските наместници и други длъжностни лица от Общинска администрация;

14.  Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15.  Утвърждава правилници и вътрешни правила на Общинска администрация;

16.   Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17.  Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18.   Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

19.  Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл ;

20.   Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинска администрация;

21.   Прави публичен отчет пред Oбщинския съвет и населението на Общината на 6 месеца;

22.   Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23.  Представлява Общината пред физически и юридически лица и пред съда;

24.   Организира и контролира дейността на отбранително-мобилизационната подготовка в Общината и Гражданска защита.

25.   Осъществява общо ръководство и контрол по разработването и изпълнението на задачите и дейностите по европейски проекти и програми на Общината.

26.   Кметът на Общината  осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Oбщинския съвет. Кметът на Общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;

В изпълнение на своите правомощия Кметът на Общината издава заповеди.