Kонкурс с предмет: отдаване под наем на: част от суха камера – извод № 5

Обява 

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 28.07.2023 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, бул.”Генерал Гурко” № 14 публично оповестен конкурс с предмет:  отдаване под наем на: част от суха камера – извод № 5, съгласно схема, за монтаж на 2 броя помпи – една работеща и една резервна, ведно с водомер,  в съоръжение „Подземен резервоар със суха камера за помпи към Извор № 5 – гр. Хисаря“, представляващ сграда с идентификатор 77270.504.950.1. В конкурса имат право да участват кандидати - български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или като дружество по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или юридически лица регистрирани по Закона за кооперациите, ЗЮЛНЦ /когато имат право да извършват стопанска дейност/ или други закони, които имат: Действащо и валидно Разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № 5, находище „ХИСАРЯ“. Срокът за отдаване под наем е съгласно представеното Разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № 5, находище Хисаря на спечелилия конкурса участник, но не повече от 10 /десет/ години, считано от  датата на сключване на договор с класираният на 1 - во място кандидат. Кандидатите за участие закупуват утвърдената конкурсна документация всеки работен ден до 17:00 ч.  на 25.07.2023 г. от стая № 16, етаж 2 /касата на общинска администрация/, гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14,  след заплащане на цена в размер на 50,00 /петдесет/ лева с включен ДДС. Оглед на обекта може да се извършва на място, след закупуване и получаване на конкурсната документация всеки работен ден до изтичане срока за  закупуване на утвърдената конкурсна документация -  17:00 часа  на 25.07.2023 година,  в присъствието на общински служител. Депозит за участие в конкурса в размер на 36 /тридесет и шестдесет/  лева, се внася по банкова сметка на община Хисаря, посочена в конкурсната документация. Срокът за подаване на офертни предложения  е всеки работен ден от 26.07.2023 г. до 27.07.2023 г. включително, от 08:30 - 16:30 часа в центъра за административно обслужване на Община Хисаря, гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ №14.