Конкурс за възлагане на дейности- маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии собственост на община Хисаря

З А П О В Е Д
№РД-05-1116/15.12.2023г.
гр. Хисаря


на основание във връзка чл. 3, ал.1, т.1, чл.10, ал.1, т.18 и чл.12, ал.1, т.1,
от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти и Решение № 8, взето с протокол № 2 от 22.11.2023г. на
Общински съвет Хисаря


Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на дейности- маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии собственост на община Хисаря.

2. Предмет на открития конкурс, възлагане на дейности в горските територии, съгласно чл.10, ал.1, т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на
дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - „Маркиране на насаждения и дървета за
сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, включващо маркиране на отделите и подотделите по видове сечи съгласно предвиденото в горскостопанските
планове - и действащата нормативна уредба, включително проектираните временните пътища и/или технологични просеки необходими за усвояването на дървесината от
маркираните насаждения, както и изготвяне на съпровождащите документи (карнет-описи, сортиментни листове, технологични схеми др.).

3. Обект на открития конкурс са насаждения собственост на Община Хисаря, предвидени за ползване на дървесина съгласно утвърдения годишен план, както следва:
3 . 1 . Обект №2401 с включени подотдели, както следва:
103 „б“, 103 „г“, 104 „а“, 200 „б“, 200 „г“, 200 „ж“, 203 „е“, 250 „а“, 250 „е“, 250 „к“, 250 „м“, 104 „ж“;
3.2. Обект № 2402 с включени подотдели, както следва:
213 „б“, 213 „в“, 284 „б“, 284 „г“, 284 „п“, 284 „р“.


Място за извършване на дейността за обект № 2401 и обект № 2402 в горски територии собственост на Община Хисаря.

4. Прогнозното количество дървесина за обект № 2401 и обект № 2402 по видове насаждения и цени на куб. м., над които не се приемат оферти, е както следва 


Продължава в прикачените документи