Модернизация на СУ „Христо Смирненски”- град Хисаря

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) за „Модернизация на СУ „Христо Смирненски”- град Хисаря, във връзка с кандидатстване по процедура с № BG-RRP-1007- модернизация на образователното среда“ по механизма за възстановяване и устойчивост.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 08.02.2023г. до 21.02.2023г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.