Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря и План-сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2023 г. за община Хисаря

 Приета с Решение № 574/20.01.2011 г. и последно изм. с Решение № 676, взето с Протокол № 41 от 13.12.2022 г. на Общински съвет Хисаря и  План – сметка за приходите и разходите от/за Такса битови отпадъци през 2023 година за Община Хисаря.