Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хисаря

Приета с Решение № 173, Протокол № 20/13.09.2016 г. от Общински съвет Хисаря, изменена и допълнена с Решение №192, Протокол № 21/18.10.2016 г. (Приложение № 3), изменена и допълнена с Решение № 363, Протокол № 42/05.09.2017 г., изменена с Решение № 852, Протокол № 51/19.09.2023 г. на Общински съвет Хисаря