Новите публикации в сайта

16 Август 2023
Покана за публично обсъждане на проектобюджета на община Хисаря за 2023 г.

 

13 Август 2023
Публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година на останалите свободни след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от ОПФ  - Обновена

13 Август 2023
Инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „Промяна на предназначението на винарска изба, дървен навес и подземен склад за съхранение на вино в МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИE“ в УПИ I-обществено обслужване, кв.62 по плана на село Старосел

 

13 август 2023
Публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години - на 27.07.2023 г. и на 03.08.2023 г. от 08:30 часа - Обновена

13 Август 2023
Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2309, Обект № 2310, Обект № 2311 и Обект № 2312 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря

10 Август 2023
Местни избори 2023

Покана за консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия за произвеждане на Изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

4 Август 2023
Откриване на процедура за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 4


2 Август 2023
Проект - Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Хисаря

 

26 Юли 2023
Разрешително с № 31520957/14.07.2023г. на Директора на БД ИБР, за водовземане от подземни води на територията на имот с идентификатор 77270.56.776 по КККР на град Хисаря

 

24 Юли 2023
Решения взети с протокол № 49 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.07.2023 г.

 

23 Юли 2023
Отчети за касово изпълнение на бюджета, вкл. сметките за СЕС за 2023 г. / Месечен отчет м. Май 2023

Тримесечни отчети 2023 г. / ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ - ОТЧЕТ II ТРИМ. 2023

 Обяви по ЗУТ - обновена

 

12 Юли 2023
Kонкурс с предмет: отдаване под наем на: част от суха камера – извод № 5
Дневен ред за заседанието на 18.07.2023 г. на Общински съвет Хисаря

 

11 Юли 2023
Обяви по ЗУТ - обновена

 

10 Юли 2023
Публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година на останалите свободни след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от зспзз, пасища, мери и ливади от ОПФ

Публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години - на 27.07.2023 г. и на 03.08.2023 г. от 08:30 часа

Публични явни търгове за продажба на общински имоти - на 25.07.2023 г. и на 01.08.2023 г. от 08:30 часа

ПИ с идентификатор 40333.118.453 с нтп „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, захранващ язовир ,,лещака“ в землище на с. Кръстевич

 

9 Юли 2023
Добавяне  на Договри и Протокол по чл. 35
Извършване на добив, извоз, товарене, транспорт до адрес и разтоварване до адрес на дърва за огрев за местно население от обект № 2305, обект № 2306 и обект № 2307 в селища, намиращи се в териториалния обхват на община Хисаря


Добавяне на Заповед на Кмета на Община Хисаря
Публични явни търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 10 стопански години

 

4 Юли 2023
Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2308, Обект № 2311 и Обект № 2312 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”