Обект: „Автомивка“, местност „Османица“, на село Михилци на името на „БЕНДОЙЛ“ ООД

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено от Директора на БД-ИБР Разрешително № 31591597/17.02.2023г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, на името на „БЕНДОЙЛ“ ООД“


1. Обект: „Автомивка“, разположена на територията на ПИ с идентификатор 48564.174.422, местност „Османица“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Михилци, община Хисаря, област Пловдив
2. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели
3. Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Тръбен кладенец с дълбочина 42,00м.
4. Водно тяло: BG3G00000Pt044 “пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“
5. Място на използване на водите, местността, административно-териториална единица, код по единния класификатор: ПИ с идентификатор 48564.174.422, местност „Османица“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.
6. Проектни параметри на използването:
Qср. ден.= 0,08 л/сек.
Qмакс.= 1,00 л/сек.
Qгод.= 2519,0 м3/год.
Qмин.= 1763,0 м3/год.
Sмакс. доп. = 4,43 м.


Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на Административен съд- Бургас.