Обект: „Автомивка“ село Михилци, община Хисаря, област Пловдив

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1.      Обект: „Автомивка“

2.      Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели

3.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Тръбен кладенец с дълбочина 42,00м.

4.      Водно тяло: BG3G00000Pt044 “пукнатинни води – Западно- и централнобалкански масив“

5.      Място на използване на водите, местността, административно-териториална единица, код по единния класификатор: ПИ с идентификатор 48564.174.422, местност „Османица“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

6.      Проектни параметри на използването: 

Qср. ден.= 0,08 л/сек.

Qмакс.= 1,00 л/сек.

Qгод.= 2519,0 м3/год.

Qмин.= 1763,0 м3/год.

Sмакс. доп. = 4,43 м.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, заинтересованите лица могат да  възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложение и/или възражения се представят в БД-ИБР на адрес: град Пловдив 4000, улица „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.

 

 

        ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

        Кмет на община Хисаря