Обновена (08.01.2024) ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността – секретар на община в общинска администрация Хисаря

OБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.10 и чл. 10а, ал. 1 и ал.2 от ЗДСл, чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед на Кмета на Община Хисаря


ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността – секретар на община в общинска администрация Хисаря


Брой работни места: 1 (едно); вид правоотношение: служебно; длъжностно ниво – 5, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностно ниво – ръководно ниво 5А.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• образование: висше;
• минимална образователна степен – магистър;
• професионален опит – 4 (четири) години;
или
• придобит минимален ранг за заемане на длъжността: II младши.

2. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт:
2.1. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).
2.2. Служителят ще бъде назначен след провеждане на процедура по проучване за достъп и получаване на разрешение за достъп до класифицирана информация от ДКСИ, съгласно правилата на Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

3. Професионалните и деловите качества към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за съответната длъжност в администрацията: 3.1. Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента; Управленска компетентност; Стратегическа компетентност; Лидерска компетентност; Компетентност за преговори и убеждаване; Дигитална компетентност.

4. Кратко описание на длъжността:
4.1. Организира дейността на общинската администрация. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на служителите. Отговаря за деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и административното обслужване на гражданите и фирмите. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията, съгласно Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове относно административното обслужване на гражданите и представянето на административни услуги. Отговаря за дейността по здравословни и безопасни условия на труд на служителите в общинска администрация и при спазване на правилата за пожарна безопасност в сградата на общината. Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията.

5. Начин на провеждане на конкурса:
5.1 Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе при спазване на правилата на НПКПМДС по следните начини:
• Решаване на тест;
• Провеждане на практически изпит;
• Провеждане на интервю.

Съгласно изискването на чл.14, ал.4 от НПКПМДС (ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.), българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 830.00 лв., а максималният е 2700 лв. Индивидуалният размер на основната заплата се определя съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗДСл, чл. 8 и 9 от Наредата за заплатата на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите в Общинска администрация Хисаря, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

7. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
7.1. Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
• Заявление за участие в конкурс – по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/. Заявлението се предоставя от деловодител при Община Хисаря в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация - Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” №14./Заявлението може да се изтегли от сайта на община Хисаря/.
7.2 Към заявлението се прилагат:
• Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС. Декларация се деловодител при Община Хисаря в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация - Хисаря, на адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко” №14.

/Декларацията може да се изтегли от сайта на община Хисаря/.
• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност.
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител.
• Копия от други документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения – преминати обучения, владеене на език и др.

8. Място за подаване на документите за участие:
8.1. Кандидатите за участие в конкурса могат да подават документите си лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване намиращ се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа. Документите могат да се подават по електронен път на имейл адрес : [email protected] при спазване правилата и изискванията на чл.17, ал.6 от НПКПМДС.
• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.
• Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението;
• При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл.7 ал.2 ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност;
• В случаите по чл.17, ал.6 от НПКПМДС, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща;
• С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи;
• Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

9. Срок за подаване на документите за участие:
до 14 дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в регистъра по чл.61 ал.1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на община Хисаря https://hisarya.bg (в случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него).
Краен срок за подаване на документите – 17.00 ч. на 08.12.2023 г. включително.

 

Дата на публикуване: 24.11.2023 г.

 

Всички съобщения относно конкурса ще бъдат обявявани на информационното табло, намиращото се в сградата на Общинска администрация – гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ № 14 от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден, както и на интернет страницата на община Хисаря - https://hisarya.bg

Телефон за справки – 0895/98 65 65

ИВА ВЪЛЧЕВА
Кмет на община Хисаря

 

Обновена на 15.12.2023 г.
Списък на допуснатите кандидати.


Обновена на 18.12.2023 г.
Съобщенние до допуснаните кандидати.

 

Обновена на 21.12.2023 г.
Съобщение до допуснантите кандидати.

 

Обновена на 08.01.2024 г.
Класиране на допуснатите кандидати