ОБНОВЕНА - ДНЕВЕН РЕД НА АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 26.06.2024г от 17:00ч.

Уважаеми колеги,

 На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Административна комисия, на 26.06.2024г (сряда) от 17:00ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно предстоящото редовно заседание на Общинския съвет – гр.Хисаря, при следния дневен ред:

 

 

1.      Докладна записка, относно: Информация за постъпилите жалби и сигнали в общината и работата по тяхното решаване
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

2.      Докладна записка, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на социално слаба граждани от бюджета на община Хисаря.
Докладва: Нина Севова – Секретар на община Хисаря. 

 

 

 

С уважение,/п/

Цветелина Дурданова

Председател на Административна комисия