ОБНОВЕНА - ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, АНТИКОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА 26.06.2024г. (Сряда) от 17:30ч.

Уважаеми колеги,

На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Постоянната Комисия по икономика, бюджет, финанси, антикорупция и конфликт на интереси: Икономическа политика и общински бюджет: производство, търговия, услуги и общинска собственост. Приватизация на общинска собственост. Аграрна политика, на 26.06.2024г. (Сряда) от 17:30ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно предстоящото редовно заседание на Общинския съвет – гр.Хисаря, при следния дневен ред:

1. Докладна записка, относно: Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

2.Докладна записка, относно: Актуализация на списъка с пътуващи служители.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

3.Докладна записка, относно: Одобряване на проект № ЕМ 150/05.05.2023г. на Община Хисаря в Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ) за закупуване на електрическо превозно средство по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата(ИПК).
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

4.Докладна записка, относно: Издаване на Запис на заповед от община Хисаря в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0020-C01 по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „ Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа - с. Старосел , с. Кръстевич и с.Беловица, община Хисаря, област Пловдив ”, сключен между Община Хисаря и ДФ „Земеделие”.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

5.Докладна записка, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински терени, за монтиране на зарядни колонки за електрически превозни средства (зарядна станция) ведно с обслужващите ги по две парко места за автомобили с електрически двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

6.Докладна записка, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря.
Докладва: Нина Севова – Секретар на община Хисаря

7.Докладна записка, относно: Предложение за отмяна на Решение № 100 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 8/25.04.2024 год.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

С уважение,
Пенчо Шапков
Председател на Постоянната комисия по икономика, бюджет, антикорупция и конфликт на интереси