ОБНОВЕНА - ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ТУРИЗЪМ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, МЛАДЕЖКИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА 26.06.2024 г. (сряда) от 18:30 ч.

            Уважаеми колеги,

 

На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на  Постоянната комисия по култура, образование, спорт,здравеопазване, туризъм, вероизповедание, младежки и социални дейности , на 26.06.2024 г. (сряда) от 18:30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно  дневния ред за предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, при следния дневен ред:

 

1.     Докладна записка, относно: Oтчет за дейността в читалищата , намиращи се на територията на община Хисаря през 2023 год.
Докладва: Ива Вълчева — Кмет на Община Хисаря

 

   2.  Докладна записка относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на социално слаби граждани от бюджета на община Хисаря
Докладва: Нина Севова — Секретар на Община Хисаря

 

 

С уважение,

Мария Шаралиева

Председател на Постоянната комисия по култура, образование, спорт,здравеопазване, туризъм, вероизповедание, младежки и социални дейности