ОБНОВЕНА - ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОКОЛНА СРЕДА: ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ. АДМИНИСТРАТИВНО, ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВА ДЕЙНОСТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО. ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ОРГАНИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 25.06.2024г (вторник) от 17,30 ч.

Уважаеми колеги,

 На основание чл. 49 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на  Постоянната Комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, Опазване на околната среда: , на 25.06.2024г (вторник) от 17,30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация, относно  дневния ред за предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, при следния дневен ред:

 

1. Докладна записка, относно: Заявление вх. № 26-00-431/16.05.2024 г. от „СТАРОСЕЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД с Управител Атанас Петров Тенев за разрешаване на изработване на ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ 69016.129.18, м. „Брантии“ по КККР на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

2. Докладна записка, относно: Заявление с вх. № 91-00-406(1)/23.01.2023 г., допълнено към № 91-00-406/16.09.2022 г. от Росица Василева Пашова, Антоанета Василева Кирчева и Драгомир Илинов Паунов за разрешаване на изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 5128 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

3. Докладна записка, относно: Провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на  общински терени, за монтиране на  зарядни колонки за електрически превозни средства (зарядна станция) ведно с обслужващите ги по две парко места за автомобили с електрически двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря    

4. Докладна записка, относно: Предложение за отмяна на Решение № 100 на Общински съвет Хисаря, взето с Протокол № 8/25.04.2024 год.
Докладва: Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря

 

С уважение,/п/

Ненко Костов Председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда