ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАИ ЗА ГОСТИ"ХАДЖИЕВ"

Действието на регистрация на туристически обект: място за настаняване, клас „В“, тип:
стаи за гости, с наименование „Хаджиев“, на адрес: гр. Хисаря - 4180, ул. „Аугуста“ № 3,
с лице, извършващо дейност: Юмер Халибрям Бекир и Удостоверение № Х5-00К-0КФ-СО
от 17.12.2020 г. за регистрация на място за настаняване, клас „В“, тип: стаи за гости
„Хаджиев“, да се считат за прекратени на основание Заповед № РД-05-979/09.11.2023 г.
на Кмета на Община Хисаря.