Одобрен проект за изменение на КККР № 25-304600-26.10.2023 г.

Изх № 91-00-69/31.01.2024 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-846/29.09.2023 г. на ВРИД Кмет на Община Хисаря, чл. 134, ал. 2, т. 1 и т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-304600-26.10.2023 г., Решение № 18, взето с Протокол № 3/25.01.2024 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 94-00-И-391/06.11.2023 г., допълнено с № 94-00-И-391-(1)/27.11.2023 г., от Иванка Данчева Бегова, чрез пълномощник Галина Христова Рачева с пълномощно рег. № 793/10.08.2023 г. за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.501.2928 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който е отреден УПИ VІІ-17, кв. 10 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир, за разделяне на имота на два урегулирани поземлени имота, със Заповед                     № РД-05-89/29.01.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.501.2928 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за който е отреден УПИ VІІ-17, кв. 10 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир, Община Хисаря, Област Пловдив, за делба на имота, като заличава УПИ VІІ-17, кв. 10 по плана на гр. Хисаря, кв. Миромир и образува два нови - УПИ VІІ-501.1, жилищно застрояване, и УПИ ІХ-501.2, жилищно застрояване съгласно линии, надписи, зачерквания и щрихи в зелен цвят, като изходът за УПИ ІХ-501.2, жилищно застрояване се осигурява при условията на чл. 81, ал. 4 от ЗУТ, за новообразуваните УПИ VІІ-501.1, жилищно застрояване и УПИ ІХ-501.2, жилищно застрояване определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване, с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червено и котировки в черно, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването, в приложения проект в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря