Одобрен проект за ПУП-Парцеларен план и План схема на трасе

Изх № 91-00-379/20.07.2023 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 812, взето с Протокол № 48/20.06.2023 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план и План схема на трасе на:

- Нов кабел 1 kV от ТНН на БКТП до ТЕПО мерене за захранване на 51 (петдесет и едни) урегулирани поземлени имота за жилищно застрояване: І-125.505, Жилищно строителство и ТП и УПИ LІV-125.506, Жилищно строителство, II-125.453,  жил. стр., III-125.454, жил. стр., IV-125.455, жил. стр., V-125.456, жил. стр., VI-125.457, жил. стр., VII-125.458, жил. стр., VIII-125.459, жил. стр., IX-125.460, жил. стр., X-125.461, жил. стр., XI-125.462, жил. стр., XII-125.463, жил. стр., XIII-125.464, жил. стр., XIV-125.465, жил. стр., XV-125.466, жил. стр., XVI-125.467, жил. стр., XVII-125.468, жил. стр., XVIII-125.469, жил. стр., XIX-125.470, жил. стр., XX-125.471, жил. стр., XXI-125.472, жил. стр., XXII-125.473, жил. стр., XXIII-125.474, жил. стр., XXIV-125.475, жил. стр., XXV-125.476, жил. стр., XXVI-125.477, жил. стр., XXVII-125.478, жил. стр., XXVIII-125.479, жил. стр., XXIX-125.480, жил. стр., XXX-125.481, жил. стр., XXXI-125.482, жил. стр., XXXII-125.483, жил. стр., XXXIII-125.484, жил. стр., XXXIV-125.485, жил. стр., XXXV-125.486, жил. стр., XXXVI-125.487, жил. стр., XXXVII-125.488, жил. стр., XXXVIII-125.489, жил. стр., XXXIX-125.490, жил. стр., XL-125.491, жил. стр., XLI-125.492, жил. стр., XLII-125.493, жил. стр., XLIII-125.494, жил. стр., XLIV-125.495, жил. стр., XLV-125.496, жил. стр., XLVI-125.497, жил. стр., XLVII-125.498, жил. стр., XLVIII-125.499, жил. стр., XLIX-125.500, жил. стр., L-125.501, жил. стр., м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, започващо от ПИ 39579.125.62.1 - Сграда за енергопроизводство, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, преминаващо през ПИ  39579.125.52, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, преминаващо през ПИ 39579.125.54 - за местен път, собственост на ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ – Управител на "ВАЛХАЛА" ЕООД, преминаващо през ПИ 39579.125.452, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, и през ПИ 39579.125.502 - за движение и транспорт, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, съгласно линии в червено за трасето и пунктири и надписи в сиво за сервитута в приложения проект;

- Уличен водопровод PE – HD Ø 90 за захранване на 51 (петдесет и един) урегулирани поземлени имота за жилищно застрояване: І-125.505, Жилищно строителство и ТП и УПИ LІV-125.506, Жилищно строителство, II-125.453,  жил. стр., III-125.454, жил. стр., IV-125.455, жил. стр., V-125.456, жил. стр., VI-125.457, жил. стр., VII-125.458, жил. стр., VIII-125.459, жил. стр., IX-125.460, жил. стр., X-125.461, жил. стр., XI-125.462, жил. стр., XII-125.463, жил. стр., XIII-125.464, жил. стр., XIV-125.465, жил. стр., XV-125.466, жил. стр., XVI-125.467, жил. стр., XVII-125.468, жил. стр., XVIII-125.469, жил. стр., XIX-125.470, жил. стр., XX-125.471, жил. стр., XXI-125.472, жил. стр., XXII-125.473, жил. стр., XXIII-125.474, жил. стр., XXIV-125.475, жил. стр., XXV-125.476, жил. стр., XXVI-125.477, жил. стр., XXVII-125.478, жил. стр., XXVIII-125.479, жил. стр., XXIX-125.480, жил. стр., XXX-125.481, жил. стр., XXXI-125.482, жил. стр., XXXII-125.483, жил. стр., XXXIII-125.484, жил. стр., XXXIV-125.485, жил. стр., XXXV-125.486, жил. стр., XXXVI-125.487, жил. стр., XXXVII-125.488, жил. стр., XXXVIII-125.489, жил. стр., XXXIX-125.490, жил. стр., XL-125.491, жил. стр., XLI-125.492, жил. стр., XLII-125.493, жил. стр., XLIII-125.494, жил. стр., XLIV-125.495, жил. стр., XLV-125.496, жил. стр., XLVI-125.497, жил. стр., XLVII-125.498, жил. стр., XLVIII-125.499, жил. стр., XLIX-125.500, жил. стр., L-125.501, жил. стр., м. „Поленака“ по КККР на с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив, започващо от съществуващ водопровод PE – HD Ø 90 в ПИ 39579.125.54 - за местен път, собственост на ЯНКО ИЛИЕВ КРЪНДАРОВ – Управител на "ВАЛХАЛА" ЕООД, преминаващо през ПИ 39579.125.452, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, и през ПИ 39579.125.502 - за движение и транспорт, собственост на "ВАЛХАЛА" ЕООД, ЕИК 175180517, съгласно линии в зелено за трасето и пунктири и надписи в сиво за сервитута в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок 18.07.2023 г. до 18.08.2023 г. от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ бр. 61/18.07.2023 г., стр. 76-77) чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.

 

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря