Одобрен ПУП- Специализирана план схема за елемент на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на УПИ VІ-641, кв. 22, с. Паничери

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 823, взето с Протокол № 48/20.06.2023 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- Специализирана план схема за елемент на техническата инфраструктура - трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на УПИ VІ-641, кв. 22, с. Паничери, от новопроектирано ТЕПО В+ТТ, монтирано на съществуващ трафопост в регулационните граници на с. Паничери, преминаващо по общинска улица с осови точки 93а-92-19, за захранване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 120 kWp, с местонахождение УПИ VІ-641, кв. 22 по плана на с. Паничери, Община Хисаря, Област Пловдив, съгласно линии и надписи в червен цвят за трасето, пунктирани линии и щрихи в жълт цвят за сервитута на трасето в приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив.