Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.503.1372 и ПИ 77270.503.1373 по КККР на гр. Хисаря, кв. 47 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

Изх № 91-00-373/20.07.2023 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-106/10.02.2022 г. на Кмета на Община Хисаря, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР № 25-109367-07.04.2023 г., Решение № 105, взето с Протокол № 19/06.07.2023 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 26-00-532/17.05.2022 г., допълнено от заявлениe с входящ номер 26-00-532-(2)/18.04.2023 г. от „ВЕЛЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 206462357 чрез пълномощник Галина Христова Рачева с пълномощно рег. № 1717/29.03.2022 г., и Петко Христов Куковски, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.503.1372 и ПИ 77270.503.1373 по КККР на гр. Хисаря, кв. 47 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, съобщен без възражения, със Заповед № РД-05-610/18.07.2023 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.503.1372 и ПИ 77270.503.1373 по КККР на гр. Хисаря, кв. 47 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ I-324 и УПИ II-325 в кв. 47 и образува нови УПИ I-503.1600, къща за гости и УПИ II-503.1601, жилищно строителство като вътрешните регулационни граници следват имотните граници на ПИ 1372 и ПИ 1373, съгласно зачерквания, линии, щрихи и надписи в зелен цвят за дворищната регулация, изменя уличната регулационна линия към улица с о.т. 206-97б-97 съгласно линии, зачерквания и щрихи в кафяв цвят, определя зона Жм със свободно нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели: височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.0, по пунктири в червен цвят и котировки в черен цвят, и надписи в син цвят в матрицата за застрояването в приложения проект, съгласно ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12, взето с Протокол № 2/19.11.2019 г. от Общински съвет на гр. Хисаря, със схеми за ВиК и електроснабдяване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация гр. Хисаря, 2-ри етаж, отдел “УТСТИ” и може да се разгледа всеки присъствен ден.

Писмени възражения могат да бъдат подадени чрез Община Хисаря до Административен съд гр. Пловдив в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

 

Арх. Пламен Михалски

Глане архитект на Община Хисаря