Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 19.07.2022 г. до 13.12.2022 г.

Приет с Решение № 718, взето с Протокол № 42 от 24.01.2023 г. на заседание на Общински съвет Хисаря