Отчет за дейността на Общински съвет Хисаря и неговите комисии за периода от 24.01.2023 г. до 29.08.2023 г.

Приет с Решение № 858, взето с Протокол № 51 от 19.09.2023 г. на извънредно заседание на Общински съвет Хисаря