06 окт 2022, 16:14
Отдел Еврoпроекти и програми, екология, туризъм, транспорт, социални дейности и търговия

Отдел Еврoпроекти и програми, екология, туризъм, транспорт, социални дейности и търговия:

  • инж. Цонка Войводинова - Началник отдел
  • Бояна Парапинска - Главен специалист "Опазване на околната среда"
  • Теодора Шейретова - Главен специалист "Спорт, култура, младежки дейности"
  • Мария Чавгова - Главен специалист "Туризъм, транспорт, търговия"
  • Славка Чавова - Главен експерт "Социални дейности"
  • Катина Дочева - Специалист "Европроекти и програми"
  • Милка Бичева - Специалист "Социални дейности"
  • Ангелина Антонова - Специалист "Социални дейности"
  • Генка Генова - Специалист "Социални дейности"

Отдел Еврoпроекти и програми, екология, туризъм, транспорт, социални дейности и търговия включва началник отдел и специалисти по включените направления в Общината.
Началник отдел "Еврoпроекти и програми, екология, туризъм, транспорт, социални дейности и търговия”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в Общинска администрация и оказва съдействие на оверените си служители за изпълнение на служебните им задължения, съобразно своята компетентност;
3. Установява програми на Европейския съюз и други оперативни програми, по които Общинска администрация може да участвува с проекти в изпълнение на основните цели за развитие на Общината залегнали в стратегията за развитие;
4. Разработва проекти по програми съвместно с други специалисти от Общинска администрация;
5. Участвува в защитата на разработените проекти;
6. Следи за стриктно изпълнение на спечелените проекти;
7. Участвува при разработването на целите и задачите за развитие на Общината;
8. Предлага идеи за стопанското развитие на общината;
9. Координира дейността между различните направления на Общинска администрация в разработването, развитието и изпълнението на проектите свързани със стопанската политика на Общината.
10. Участвува в издирването на програми на Европейския съюз и други по които Общината може да участвува с проекти;
11. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от Общината.
12. Участва активно в разработването на проекти по Евроейски програми;
13. Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;
14. Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела;
15. Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела и Общината;
16. Изпълнява и други задачи възложени му от Кмета на общината;

Специалисти в областта на екологията, озеленяването и чистотата:
1. Участват в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2. Участват в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на Общината;
3. Участват в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;
4. Организират и координират дейността на Общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, ХЕИ, ДВСК, РДНСК, РУП и РСПБЗН;
5. Организират и координират взаимодействието с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения, научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;
6. Организират и контролират екологичното състояние на Общината;
7. Изготвят задания на проекти за озеленяване;
8. Въвежда и ръководят ефективна система за управление на отпадъците, чрез интегриран мениджмънт;
9. Подготвят договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;
10. Участват в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;
11. Организират и контролират спазването на нормативните документи свързани с опазването на декоративната, горската растителност и тази в земеделските земи;
12. Упражняват редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;
13. Изготвят и реализират програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
14. Разясняват, предупреждават и осведомяват широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация;