06 окт 2022, 16:14
Отдел Финанси и бюджет
Отдел “Финанси и бюджет"
Наименование на длъжността Име на служителя Вътр. Тел. Телефон
Началник отдел Диляна Антонова 114 0337/62180
Гл. спец. “Счетоводно обслужване” Невена Ахмакова 115  
Гл. експерт “Бюджет” Даниела Стоянова 125  
Оперативен счетоводител Красимира Филчева 115  
Касиер-счетоводител Стефка Матеева 126  
Счетоводител Теодора Иванова 124  
Ст. счетоводител "Соц. дейности" Мария Нонова 124  
Касиер-приходи Валентина Шейретова 130  
 Началник отдел МДТ Димитър Кацарски 140  
Старши експарт “Приходи” Николай Иванов  

 

Отдел “Финанси и бюджет” се състои от Началник отдел и служители, които изпълняват финкции и задачи по финанси, бюджет, счетоводното обслужване и местни приходи в Общината.

Началник отдел “Финанси и бюджет”.
1. Организира, ръководи и контролира дейността на поверените му служители в отдела;
2. Организира, ръководи и координира счетоводната отчетност съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Министерство на финансите:
3. Обезпечава връзката на ръководените от него служители с тези от другите отдели в Общината;
4. Организира и контролира разработването на проектобюджета на Общината и по кметствата;
5. Съставя и предлага за одобрение план-сметките по извънбюджетните сметки и финансовите такива;
6. Пряко управлява финансовите ресурси на Общината;
7. Организира и контролира изпълнението на бюджета на Общината както в приходната, така и в разходната му част;
8. Отговаря за захранването със средства на второстепенните разпоредители с кредити;
9. Контролира спазването на бюджетната дисциплина – ФРЗ и начисления НОИ, ЛВК, СБКО, материални разходи и разходи за текущи ремонти;
10. Участвува в изготвянето на инвестиционната програма на Общината;
11. Участвува в изготвянето на тръжни и конкурсни документи. Изготвя анализи и прави заключения и предложения за необходимостта от финансови средства и тяхното изразходване;
12. Подписва всички договори, в които страна е Общината;
13. Отговаря за навременното и пълно финансиране на всички поделения и дейности на Общината;
14. Отговаря за състоянието на баланса, придружаващите го отчетни форми и обяснителни записки, както и останалите счетоводни отчети;
15. Организира извършването на проверки на касата;
16. Контролира извършването на инвентаризации;
17. Отговаря за съхранението и опазването на финансово-счетоводната архива;
18. Изготвя предложение чрез Кмета на Общината до Общински съвет по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 3 от Закона за местните данъци и такси;
19. Отговаря за изготвяне на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне на местните данъци и такси и цени на услуги предоставяни от Общината;
20. Отговаря за планиране и събиране на местните данъци;
21. Подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности;
22. Прави предложения пред Кмета за участие в различни програми с проекти от Общината, изпълнява задачи и дейности по проекти и оперативни програми на Ечвропейския съюз;

 

 

Специалистите по финанси, бюджет, счетоводно обслужване и местни приходи изпълняват следните функции и задачи:
1. Организират разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация;
2. Изготвят бюджетна прогноза за следващи периоди;
3. Оказват методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в Общината;
4. Изготвят проекта за инвестиционната програма на Общината и отчетите за нейното изпълнение;
5. Осъществяват оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образование, култура и кметства;
6. Подготвят отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
7. Следят за своевременното внасяне на събраните суми от такси, услуги в приход на общинския бюджет;
8. Организират изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;
9. Извършват счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;
10. Изготвят заявките за необходими средства на Общината;
11. Подготвят ведомости за заплати с платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
12. Водят отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации в изпълнение на чл. 21 и 22 от Закона за счетоводството;
13. Изготвят годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл. 23-32 от Закона за счетоводството и Примерните национални счетоводни стандарти;
14. Организират отчетността на дълготрайните активи на Общинска администрация;
15. Организират съхранението на счетоводната информация и ползването й съгласно чл. 42-45 от Закона за счетоводството;
16. Организират и осъществяват материално-техническото снабдяване на общинска администрация;
17. Организират и извършват инкасирането на местните приходи, събирани от Общината;
18. Установяват, обезпечават и събират местните данъци – данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин, други местни данъци;
19. Приемат и обработват данъчни декларации по ЗМДТ;
20. Издават удостоверения за данъчна оценка на имотите на гражданите и фирмите;
21. Съставят актове за установяване на нарушенията по ЗМДТ;
22. Участват активно в разработването и защитата на проекти по Европейски програми;
23. Участват в разработването на документацията за обществени поръчки;
24. Работят с програмнн продукти “Наеми”, “Каса” и др. и следят за тяхното редовно събиране;
25. Представят периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства;
26. Изпълняват и други задачи възложени от Кмета на общината и Началника на отдела;