Отдел Устройство на територията
Отдел Устройство на територията

Отдел “Устройство на територията” включва Началник отдел и специалисти по направления на дейности СИК и КРВП.

Началник отдел “Устройство на територията”:
1. Организира, ръководи, контролира, координира, отчита и носи отговорност за дейността на отдела;
2. Осъществява взаимодействие с останалите структурни звена в адмимнистрацията и оказва съдействие в изпълнение на служебните задължения на поверените си служители, съобразно своята компетентност;
3. Извършва разпределение на постъпилите в отдела материали, съгласува подготвените от служителите на отдела документи и др.;
4. Участва в изготвянето на длъжностните характеристики на служителите в отдела;
5. Изготвя предложения за разработване на проекти и програми за икономическо развитие на Общината и участвува в тяхното разработване и реализиране и др;
5. Отговаря за разработване на проекти по програми на Европейския съюз;

Служителите в отдела по направления на дейност СИК и КРВП изпълняват следните функции:
1. По устройство на територията, регламентирани в закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. Поддържат архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив на издадените строителни книжа;
3. Поддържат определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.;
4. Организират и подпомагат дейността на Общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;
5. Упражняват контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
6. Извършват контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставят и връчват актове на нарушителите;
7. Съставят констативни протоколи и подготвят заповеди на Кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки;
8. Извършват технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговарят на същите;
9. Издават удостоверения в рамките на своята компетентност;
10. Участвуват в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на Общината.
11. Организират изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;
12. Извършват текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;
13. Изготвят и придвижват преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;
14. Организират обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;
15. Нанасят промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при предоставяне на документи за собственост;
16. Ръководят, координират и контролират цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;
17. Съхраняват всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;
18. Участват в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;
19. Проучват и предлагат решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;
20. Окомплектоват и изпращат преписки до съда;
21. Издават скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;
22. Подготвят документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;
23. Извършват проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че ПУП е приложен по отношение на застрояването за строежа и контролира изпълнението им;
24. Съхраняват протоколите за откриване на строителна площадка;
25. Осъществяват контрол в строителство съгласно изискванията на ЗУТ;
26. Уточняват и определят административните адреси, съгласувано с отдел ГРАО;
27. Подготвят преписки за промяна предназначението на общински земеделски земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.
28. Осъществяват ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на Общината;
29. Упражняват контрол и следят за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от Общината, както и съгласуват проекти съгласно издадените заповеди от Кмета на Общината;
30. Съгласуват проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в Общината;
31. Участват в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на Общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;
32. Подготвят програма и провеждат политика по енергийна ефективност;
33. Изпълняват инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването и извършват заверки на заповедните книги за строежите;
34. Подготвят технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;
35. Проверяват договорите на проектанти и строители, преди сключването им;
36. Извършват служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;
37. Участват в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината;
38. Извършват проверка и подготвят доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали свързани с дейността на отдела;
39. Участват в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми – международни и местни, свързани с дейността на отдела;
40. Съставят актове на нарушителите съобразно дейността на отдела и съгласно Наредби на Общинския съвет.