Отказ от продължаване на срока на действие на Разрешително № 31610052/05.02.2013г. с титуляр „Обединена търговска компания Орфей“ АД

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Решение с № РР-5044/11.04.2023г.на Директора на БДИБР, за  отказ от продължаване на срока на действие на Разрешително  № 31610052/05.02.2013г. с титуляр „Обединена търговска компания Орфей“ АД.

Решениета подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред  Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд- Пловдив.

 

 

        ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

        Кмет на община Хисаря