Открита процедура по издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

 

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, Община Хисаря информира населението за открита процедура по издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 брой тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 77270.56.776 по КККР на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане – водоснабдяване за животновъдство.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок от 19.06.2023 г. до 02.07.2023 г. включително до БД „ИБР” на адрес гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, ПК 307.

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ