Открита процедура за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Алмалъка“

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите /ЗВ/, Община Хисаря информира населението за открита процедура за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Алмалъка“, представляващ ПИ с идентификатор 49624.37.161 с начин на трайно ползване (НТП) – язовир, вид собственост - „частна обществени организации“, с цел на ползване – „аквакултури и свързаните с тях дейности“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мътеница, общ. Хисаря, обл. Пловдив. 

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок от 12.01.2023 г. до 25.01.2023 г. включително до БД „ИБР” на адрес гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, ПК 307.