Откриване на процедура за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 4

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за откриване на процедура за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 4, намиращо се в минералното находище „Хисаря“, град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

1.      Обект:  „Сауна с вътрешно джакузи и външно джакузи“

2.      Цел на заявеното използване на водите: „Всички други цели“

3.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: НМВ „Хисар“- Сондаж № 4

4.      Проектни параметри на използването: 

Qпр= 0,07 л/с.

Годишно водно количество до 2207,0 м3/г.

Самоизлив на кота 353,65 м.

5.      Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване: ПИ с идентификатор 77270.504.947 по КККР на град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив

 

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: град Пловдив- 4000, ул. „Янко Сакъзов“ № 35 или Централна поща, п.к. 307.