ПИ с идентификатор 40333.118.453 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, захранващ язовир ,,Лещака“ в землище на с. Кръстевич

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите /ЗВ/, Община Хисаря информира населението за открита процедура за ползване на повърхностен воден обект – ПИ с идентификатор 40333.118.453 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, захранващ язовир ,,Лещака“ в землище на с. Кръстевич, община Хисаря, публична общинска собственост, с цел на ползване – напояване на трайни насаждения – орехи в поземлен имот с идентификатор 40333.233.14, с обща площ 2,214 дка, в местност „Лещака”, с. Кръстевич, община Хисаря. 

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното, по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок от 03.07.2023 г. до 16.07.2023 г. включително до Община Хисаря на адрес гр. Хисаря 4180, бул. „Генерал Гурко“ № 14.