По заявление с вх. № 26-00-525/05.06.2023 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД, ЕИК 115107055, с управител Донка Иванова Илиева за допускане на предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, ПИ 77270.371 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря

Изх № 91-00-383/21.07.2023 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 13, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Решение № 91, взето с Протокол № 17/15.06.2023 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 26-00-525/05.06.2023 г. от „ДОНАТЕКС И КО“ ЕООД, ЕИК 115107055, с управител Донка Иванова Илиева за допускане на предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, ПИ 77270.371 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, представляващи съответно УПИ І-139.976-Хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн, УПИ 001042, 139730-Спорт, ЗОХ и хотел и УПИ 139.371-Хотел, винарна, ТП, и ПИ 77270.139.373 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-626/21.07.2023 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на проект за проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, ПИ 77270.371 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, представляващи съответно УПИ І-139.976-Хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн, УПИ 001042, 139730-Спорт, ЗОХ и хотел и УПИ 139.371-Хотел, винарна, ТП, и ПИ 77270.139.373 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като заличава УПИ І-139.976-Хотел, обществено обслужващи дейности – ЗОХ, СПА център и басейн, УПИ 001042, 139730-Спорт, ЗОХ и хотел и УПИ 139.371-Хотел, винарна, ТП и образува нов урегулиран поземлен имот от ПИ 77270.139.976, ПИ 77270.139.380, ПИ 77270.371 и ПИ 77270.139.373 - УПИ І-139.976, 139.380, 139.371, 139.373-За обществено обслужващи дейности, хотел, къмпинг, къщи за гости, ЗОХ и аквапарк  съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят и линии в син цвят за регулацията, запазва зона Ок с нискоетажно застрояване с височина до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, озеленяване минимално 50 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червен цвят, котировки в черен цвят и корекции в зелен цвят за отстояния до общински път PDV1361 (ПИ 77270.504.9564 и ПИ 77270.1.171) в приложената скица-предложение, в съответствие с показателите на ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. 

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря