Правилник за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие "Общинско горско стопанство - Хисаря"

Приет с Решение № 695, взето с Протокол № 75 на заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 24.03.2015 г.