Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2309, Обект № 2310, Обект № 2311 и Обект № 2312 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря

З А П О В Е Д
№РД-05-670/09.08.2023г.
гр. Хисаря
на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал.1, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 65,
във връзка чл. 53, ал. 2 и чл. 15, ал. 3 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да се проведе процедура ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за
краткост Наредбата.


2. Предметът на търга е: „Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2309, Обект № 2310, Обект № 2311 и Обект № 2312 горска територия, общинска собственост, стопанисвана от ОП „Общинско горско стопанство-Хисаря”.

Прогнозните количества дървесина по обекти, отдели и подотдели, категории дървесина, начални цени, гаранции за участие, и сроковете за изпълнение са както следва


Продължава в прикачените документи