Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря 2021 г. – 2027 г.

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря 2021 г. – 2027 г. 

Настоящата програма е приета с Решение № 329 взето с протокол № 19 от  20.04.2021г. на общински съвет Хисаря

 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Хисаря е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, в съответствие с изискванията на Глава Пета от Закона за защита на животните и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност по отношение на грижата за безстопанствените животни и начините за трайно намаляване на тяхната популация и обхваща периода 2021-2027г. Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарно-медицински, социално-битови, икономически и екологични). Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания поставени на България и останалите страни членки от Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните и конкретните механизми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета в населените места.

По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.  

През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното третиране на животните и съвременния облик на гр. Хисаря и останалите населени места от общината.

Досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение. 

За да бъде решен проблема е необходимо да се обединят усилията на държавните органи, общините, организациите за защита на животните и обществеността, и да се приложат комплексните мерки, определени от Световната здравна организация, главната от които е кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за обгрижване от страна на граждани, организации и общини. 

Изчислено е, че при правилно приложение на мерките в зависимост от числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в период от 3 до 5 години. 

 

 

... Продължава в прикачените файлове