Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 година

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост се разработва и приема от Общински съвет град Хисаря в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

Настоящата програма е отворена и може да бъде актуализирана през настоящата 2023 година, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.