ПРОГРАМА за управление на Община Хисаря за мандат 2023-2027 година.

Ι. ВЪВЕДЕНИЕ
 

Програмата за управление за мандат /2023-2027 г./ е разработена на основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение. Програмата е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2027 г. Формулирана е на основата на диалога, доброто сътрудничество и взаимодействието на кмета на общината и общинската администрация с общинските съветници, кметовете на населените места и местната общност в полза на развитието през следващите 4 години.

Програмата е следствие от поредица формални и неформални общностни и секторни срещи и дискусии с представителите на учебните и детски заведения, родителските общности, читалищните деятели, клубовете на пенсионера, социалните заведения, представителите на местния бизнес, земеделските производители, социални партньори, младежки и спортни организации и граждански сдружения. Изцяло e съобразена с потребностите на хората в община Хисаря и е насочена към подобряване на качеството на живот във всички населени места и ускоряване развитието на общината.

Програмата за управление на кмета на Община Хисаря за мандат 2023-2027 година е разработена в съответствие с целите и приоритетите на Планът за интегрирано развитие на община Хисаря,  както и с действащите нормативни актове по отношение развитието на всички направления на общинските дейности. Предвижда се управлението на община Хисаря да бъде отворено към националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти. Програмата е насочена към провеждането на последователна политика за привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, което ще позволи подобряването на местната инфраструктура, осигуряването на по-добра, по-съвременна и качествена образователна, здравна и социална среда.  

  

ІI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ  
 

•      Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския бюджет;

•      Партньорство с бизнеса, неправителствения сектор, междуобщинско  и междурегионално сътрудничество;

•      Спазване на Закона и зачитане на обществените очаквания;

•      Активно използване на възможността за финансиране на реализацията на проекти със средства от европейските и други фондове и програми;

•      Отговорно отношение към специфичните проблеми на населението в малките населени места;

•      Прозрачност, почтеност, отговорност и контрол при стопанисването и управлението на общинската собственост;

•      Нулева толерантност към корупцията.

 

III.   ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
 

Програмата е изготвена като документ, съчетаващ едновременно подългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране.  

Програмата цели постигане на качествена промяна при управлението на община Хисаря, отговаряща на новите европейски и национални дългосрочни цели с хоризонт 2027 и 2030 г.

 

ВИЗИЯ:  

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗЪМ В ЧЕТИРИ СЕЗОНА, ЗА СВЕТЛИ И ЧИСТИ УЛИЦИ И ЗЕЛЕНИ ПАРКОВЕ, ЗА ДОБРЕ УРЕДЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЗА ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТ, ЗА ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ЕФЕКТИВНА МЕСТНА ВЛАСТ. 


ΙΙΙ.Ι ПРИОРИТЕТИ


Приоритет 1 – Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси.

Приоритет 2 - Инвестиции в конкурентоспособна икономика, съвременна инфраструктура, чиста околна среда, превенция на риска от бедствия и приспособяване към измененията на климата.

Приоритет 3 –Добро образование, професионално развитие и нови знания за успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт.

Приоритет 4 - Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги.

 

IV. МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТИ:

 

ПРИОРИТЕТ 1: Засилване на конкурентните позиции на общината, устойчив, иновативен и интелигентен икономически растеж, базиран на местните ресурси.

 

Мерки по Приоритет 1
 

•      Развитие на туризма като водеща индустрия, базирана на специфичните местни ресурси, уникалните природни и културни забележителности;

•      Развитие и разнообразяване на туристическото предлагане, интегрирано управление, маркетинг и реклама на дестинацията;

•      Устойчиво управление на горските ресурси.

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Инвестиции в конкурентоспособна икономика, съвременна инфраструктура, чиста околна среда, превенция на риска от бедствия и приспособяване към измененията на климата.

 

Мерки по Приоритет 2
 

•      Подобряване състоянието на техническата инфраструктура;

•      Осигуряване на проектна и планова обезпеченост;

•      Благоустройство и изграждане на съвременна инфраструктура, опазване на околната среда, превенция и управление на риска и енергийна ефективност;

•      Усъвършенстване на управлението на отпадъците;

•      Подобряване на транспортната достъпност и свързаност;

•      Обновяване и изграждане на водопроводни и канализационни мрежи;

•      Развитие на енергийната инфраструктура и ВЕИ.

 

ПРИОРИТЕТ 3. Добро образование, професионално развитие, успешна реализация, заетост и висок жизнен стандарт. 

 

Мерки по Приоритет 3
 

•      Подобряване        на      образованието      и        модернизация      на  образователната инфраструктура;

•      Подобряване на условията за спорт и развитие на младежки дейности;

•      Създаване на разнообразни и гъвкави възможности за професионална реализация - учене през целия живот;

•      Подобряване на заетостта и квалификацията на работната сила.

 

ПРИОРИТЕТ 4. Електронно управление, администрация близо до гражданите и предоставяне на качествени и достъпни здравни, социални и културни услуги

 

Мерки по Приоритет 4
 

•      Подобряване на достъпа до електронни административни услуги;

•      Развитие на административния капацитет и управление на общинската собственост в услуга на гражданите и бизнеса;

•      Подобряване на достъпа до здравното обслужване на населението и развитие на инфраструктурата на здравеопазването;

•      Развитие и разширяване на обхвата на социалните услуги и подобряване на социалната инфраструктура;

•      Развитие на културата и обновяване на културната инфраструктура;

•      Цифрова свързаност и телекомуникации.

 

Продължава в прикаченият файл.