ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 25.04.2024 Г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС

Днес, 25.04.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Хисаря, обл. Пловдив.


От 17 общински съветника на заседанието присъстваха 17 общински съветника - Атанас Петров Куковски, Борис Иванов Витев, Васил Георгиев Пендев, Гатъо Тодоров Султанов, Илияна Петрова Арабска, Мария Василева Шаралиева, Милена Димитрова Балямска, Минка Маринова Макавеева, Найден Павлов Павлов, Ненко Видолов Костов, Пенка Йотова Ганева, Пенчо Тодоров Шапков, Радослав Иванов Даргов, Стелиян Пламенов Шалски, Стефан Димитров Недевски, Цветозара Иванова Данчева, Цветелина Костадинова Дурданова.


Г-н Гатьо Султанов – Председател на ОбС: Откривам днешното редовно заседание на Общински съвет Хисаря Има кворум. Има ли въпроси? /изчаква/ Правя предложение за включване като последни точки в дневния ред на двете допълнителни докладни записки с вносител кмета на общината, които Ви бяха изпратени по имейлите и раздадени. Първaта е „Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията, устройството и дейността и дейността на Общинско предприятие „Общинско горски стопанство – Хисаря“, на която до 22.04.2024 г. изтече 30 дневния срок на публичното обсъждане. А внасянето на втората докладна записка, относно „Поемане на нов краткосрочен дълг“ касае финансиране и е продиктувано от обстоятелството, че се провежда обществена поръчка, чиито оферти се депозират в срок до 09.05.2024 г. Има ли други предложения?


инж.Ненко Костов – общински съветник: Като председател на Постоянната комисия по устройство на територията правя предложние за отпадане на точка тринадесета, а именно: Докладна записка, относно: Доброволно прилагане на влязъл в сила, неприложен регулационен план, по отношение на УПИ VI – 188, квартал 115 по КРП на село Паничери, община Хисаря, област Пловдив, одобрени със заповед № 2866 и 2867 от 1940 г.с вносител кмет на общината. Комисията заседава и разгледа докладната записка. Намерихме нещо притеснително и затова комисията предлага точката да отпадне.

 

Продължава в прикаченият файл.