ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 30.05.2024 Г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС

ПРОТОКОЛ 

 

№ 9

 

Днес, 30.05.2024 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Хисаря, обл. Пловдив.

От 17  общински съветника на заседанието присъстваха 16 общински съветника - Борис Иванов Витев, Васил Георгиев Пендев, Гатъо Тодоров Султанов, Илияна Петрова Арабска, Мария Василева Шаралиева, Милена Димитрова Балямска, Минка Маринова Макавеева, Найден Павлов Павлов, Ненко Видолов Костов, Пенка Йотова Ганева, Пенчо Тодоров Шапков, Радослав Иванов Даргов, Стелиян Пламенов Шалски, Стефан Димитров Недевски, Цветозара Иванова Данчева, Цветелина Костадинова Дурданова.  

Отсъства 1 /един/ Атанас Петров Куковски.

/Кметът на общината г-жа Ива Вълчва поздрави трима рожденника и отправи поздравления към тях./

Г-н Гатьо Султанов – Председател на ОбС: Откривам днешното редовно  заседание на Общински съвет Хисаря  Има кворум и можем да започнем. Има ли въпроси? /изчаква/ . Имам предложение за включване на допълнителна докладна записка към дневния ред, а именно: „Докладна записка, относно: Заявление вх.№ 26-00-432/16.05.2024 г. от „БАЛКАНТАБАКО“ЕООД, ЕИК 112607710 с управител Ангел Костадинов Ангелов за разрешаване на изрботване на ПУП-Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура – трасе на уличен питеен водопровод за аварийно водоснабдяване на „Винарска изба с.Старосел“ с вносител г-жа Ива Вълчева – Кмет на община Хисаря.Същата  Ви бе изпратена по имейлите на всички, а така също бе разгледана в Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване и околна среда: Европейски и национални програми. Административно, териториално и селищно устройство. Комунално-битова дейност и благоустройство. Държавни, общински и местни органи, Опазване на околната среда:  на 28.05.2024 г. Преди да преминем в режим на гласуване по докладната записка давам думата на кмета на с.Старосел – Матея Гудев.

Матея Гудев – Кмет на с.Старосел:

Кметът на село Старосел изрази положително становище, относно предложената докладна записка, като я  подкрепи изцяло.

Г-н Гатьо Султанов – Председател на ОбС: Предлагам да преминем в режим на гласуване! Който е съгласен по предложението ми за включването на допълнитената точка към дневния ред с вносител кмета на общината, която да стане точка 14 /четиринадесета/, моля да гласува!

 

Продължава в прикачения документ.