Процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Хисаря

Община Хисаря на основание Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка с чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Заповед № РД-05-909 от 15.11.2022г. на Кмета на община Хисаря, обявява процедура за подбор на кандидати за външни членове на одитен комитет на община Хисаря

 І. Одитният комитет при община Хисаря се създава на основание чл.18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, състои се от трима членове, от които един служител в администрацията и двама външни за община Хисаря членове и има следните правомощия: 

1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит; 

2. разглежда и приема с решение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;

3. запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в съответната организация;

4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;

5. осъществява взаимодействие с външните одитори;

6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;

7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

8. Изготвя годишен доклад за дейността си.

9. Изготвя протоколи за всяко проведено заседание. Становищата на одитния комитет по т. 3, 4, 6 и 7 се изпращат на ръководителя на организацията, който изпълнява дадените в тях препоръки. В случай на неизпълнение на препоръките от ръководителя на организацията и несъгласуване на статута на звеното за вътрешен одит и на стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит одитният комитет изпраща информация до министъра на финансите.

ІІ. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

ІІІ. Решенията и становищата на одитния комитет се вземат с мнозинство повече от половината от всички негови членове. Комитетът не може да взема решения неприсъствено. Не се допуска въздържане от гласуване.

ІV. Одитният комитет се ръководи от един от членовете избран за председател, който организира и свиква заседанията на комитета. - мястото на работа – административната сграда на община Хисаря, гр.Хисаря, пл. „Обединение” № 3;

 V. Мандатът на членовете на одитния комитет е 3 години.

 VІ. Структурирането и дейността на одитния комитет са подробно регламентирани в Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

  VІІ. Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите за членове на одитния комитет:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър"; 

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3. Да не участват в друг одитен комитет

VІІI. Метод за подбор на кандидатите:

     - 1-ви етап - Подбор по документи

     - 2-ри етап – Интервю с одобрените на първи етап кандидати, на което те ще изложат своето виждане за работата на одитния комитет.

     IХ. Необходими документи

 1. Заявление по образец Приложение № 1.

 2. Автобиография

 3. Копие от Диплом за завършено висше образование и присъдена образователно квалификационна степен „Магистър”

 4. Документ удостоверяващ натрупания опит.

 5. Декларация по образец Приложение № 2

 6. други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит - по преценка на кандидата

 Х. Срок за приемане на документи – от 21 11.2022г. до 08.12.2022г.

 ХІ. Място за подаване на документи – Всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до17 часа в информационния офис в сградата на община Хисаря, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Хисаря, гр.Хисаря, бул.”Ген. Гурко” № 14.

 ХІІ. Лице за контакт г-ж Иван Бозев – Ръководител на Звено за вътрешен одит в община Хисаря, на телефон 0886333173 и/или по и-мейл oditobhisar@abv.bg, както и на адреса посочен в т.ХІ на настоящата обява.

 

 

 

Изготвил:

Иван Бозев

Ръководител ВО