Публичен явен търг за отдаване под наем на в УПИ VI – кметство, поща, културен дом, кв. 24 по КРП на с. Красново

Община Хисаря, ще проведе на 04. 07. 2024 година, от 10.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, булевард ”Генерал Гурко” № 14, публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на: 

- Самостоятелен обект - кафене, находящ се на първи етаж от двуетажна сграда, застроена в УПИ VI – кметство, поща, културен дом, кв. 24 по КРП на с. Красново
- Начална тръжна цена/месечен наем в лева с ДДС: 246 .00 лева

Тръжна документация се закупува от касата на Общинска администрация Хисаря,  при цена 50.00 /петдесет/ лева с ДДС до 12:00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена  се внася в касата на Общинска администрация Хисаря. Заявления за участие  се подават до 17. 30 часа на деня предхождащ търга в Общинска администрация Хисаря - Център за административно обслужване, булевард „Генерал Гурко“ № 14, град Хисаря.  

Втори търг ще се проведе на 11. 07. 2024 година на същото място и час.