Публичен явен търг за отдаване под наем - октомври 2023 г.

ОБЯВА

Община Хисаря ще проведе на 26.10.2023 г. от 09:00 часа в малката зала на НЧ „Иван Вазов – 1904 г.“, гр. Хисаря, бул. ”Генерал Гурко” № 23, публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 г. на: ПИ 77270.504.482 по КККР на гр. Хисаря, НТП: За друг обществен обекс, комплекс, площ: 761 кв. м., за дейност – открит склад за строителни материали и съоръжения и начална месечна наемна цена: 330.00 лв.

Тръжна документация се закупува от касата на Общината при цена 50 /петдесет/ лв. с вкл. ДДС за всеки имот до 12:00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBANBG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.

Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня, предхождащ търга.

Втори търг ще се проведе на 02.11.2023 г. на същото място и час.