Публични явни търгове за отдаване под наем - септември 2023 г.

ОБЯВА

      Община Хисаря ще проведе на 07.09.2023 г. от 10:00 часа в залата на бул. „Генерал Гурко“ № 14, гр. Хисаря, публични явни търгове за отдаване под наем на:

 

Описание на имота

Площ

кв. м.

Начална тръжна цена

Годишен наем

ПИ 69016.353.69, с. Старосел, нтп – нива,

 местност Голяма Вълча поляна

345320

10 490.00 лв.

Помещение с площ от 30.6 кв. м., построено в

УПИ IV – за площад, кв. 44 по КРП на

с. Старосел, дейност – за стоматологичен кабинет

30.6

Месечен наем

192.00 лв.

с ДДС

 

   Тръжна документация се закупува от касата на Общината при цена 50 /петдесет/ лв. с вкл. ДДС за всеки имот до 12:00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга.

   Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася по сметка на община Хисаря IBANBG16CECB979033C8105200, BIC: CECBBGSF при ЦКБ АД клон Карлово, офис Хисаря.

   Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня, предхождащ търга.

   Втори търгове ще се проведат на 14.09.2023 г. на същото място и час.