Публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година на останалите свободни след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от ОПФ

        Община Хисаря, ще проведе на 24.07.2023 г. от 9:00 ч. в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година на останалите свободни след разпределенито по чл. 37 и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, пасища, мери и ливади от ОПФ по кадастралната карта на всички землища на територията на община Хисаря, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ в Списъци за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 г. Приложение №1 към заповед № РД-05-581/06.07.2023 г.  /пълния списък е публикуван на сайта на Община Хисаря – www.hisarya.bg, секция – дейности и услуги – обявления – търгове и конкурси/

        До участие в търговете се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

       Началната наемна тръжна цена е в размер на 11.00 (единадесет) лева на декар годишно за пасища и мери и 19.00 (деветнадесет) лева на декар годишно за ливади, съгласно Решение № 710/24.01.2023 г. на Общински съвет Хисаря.

      Депозита вноска за участие в търга за всеки поземлен имот е в размер на 100 % от началната тръжна цена, която се внася по банкова сметка на Община Хисаря, посочена в тръжната документация.

    Тръжна документация се закупува от касата на Общината, при цена 50.00 /петдесет/ лева с включено ДДС за всеки имот, до12:00 часа на деня, предхождащ търга. Оглед се извършва срещу документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка до 14:00 часа на деня, предхождащ търга. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17:00 часа на деня предхождащ търга.

   Втори търгове ще се проведат на 31.07.2023 година на същото място и час.