Разпоредителни сделки

 

год. населено място Данни на имота по АОС Решение на ОбС Хисаря   за разпореждане Вид на сделката Данъчна оценка на имота в лв. Оценка  от ОбС Хисаря/лв Крайна цена на  сделката в лв. Насрещна страна по сделката
                   
1 2008 Хисаря УПИ II за КОО кв. 92 в по КП на гр. Хисаря площ от 159 кв. м  №58/22.01.2008г Замяна 2971.70 14310.00 14310.00 "РЕЗИДЪНС" ООД - Договор от 07.03.2008 г.
2 2008 Хисаря УПИ ХХIII за хотел и КОО кв. 92 в по КП на гр. Хисаря площ от 185 кв. м №58/22.01.2008г Замяна 3457.70 16650.00 16650.00 "РЕЗИДЪНС" ООД - Договор от 07.03.2008 г.
3 2008 Хисаря Общинско място представялващо част от улица с площ от 64 кв. м участва в образуването на УПИ XII - 370, кв. 26 по РП на гр. Хисаря кв. Момина баня №58/22.01.2008г Продажба по регулация   1920.00 1920.00 Цвета Зайкова Зайкова - Генова -  Договор от 12.03.2008г.
4 2008 Хисаря УПИ VII - 2514, кв. 27 по план на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 416 кв. м   Продажба по регулация 4524.00 4524.00 5428.80 Лазарина Асенова Ямакова 
5 2008 Хисаря УПИ IX- диетичен стол за пансионатно болни кв.17 по кадастрален план КП на гр. Хисаря с площ от 2527 кв. м №93/18.03.2008г Изкупуване право на строеж 47760.30 97000.00 97000.00 "ДИА - 93" ООД и ЕТ "Ванюша - ДД Иван Дойков" -  Договор от 23.04.2008 г.
6 2008 Хисаря Общинско място с площ от 76 кв. м участващо в образуването на УПИ XVI 994 кв. 90 б по КП на гр. Хисаря   Продажба по регулация     6034.00 Вълко Стоянов Караивански - Договор от 07.05 2008 г.
7 2008 Старосел ПИ № 395, кв. 30 с площ от 404 кв. м, участващ в УПИ VI- 395 по плана на с. Старосел и застоено в него: паянтово жилище с площ от 70 кв. м и стопанска постройа с площ от 30 кв. м Решение № 94/18.03.2008 г. Продажба търг 1347.00 3050.00 3355.00 "РИА ТРЕЙДИНГ'' ЕООД - Договор 07.05.2008 г.
8 2008 Хисаря УПИ № 1696, кв. 42 по план на гр. Хисаря кв. Момина баня с площ от 476 кв. м Решение № 94/18.03.2008 г. Продажба търг 3667.40 20710.00 31065.00 Екатерина Иванова Пюскюлева - Договор от 19.05.2008 г.
9 2008 Хисаря ПИ № 5063 с площ от 80 кв.м, ПИ 5068 с площ от 186 кв.м, ПИ 5069 с площ от 125 кв. м включени в УПИ VIII- 5060, 5063, 5064, 5065, 5067, 5068, за хотелски комплекс по плана на гр. Хисаря   Продажба по регулация     44300.00 "ЕКОБАЛТ" ЕООД -Договор от 25.05.2008 г.
10 2008 Хисаря ПИ № 2771, кв. 43А по КП на гр. Хисаря кв. Веригово с площ от 535.6 кв. м   Изкупуване право на строеж 8034.00   16100.00 Петър Христов Петков - Договор от 23.05.2008 г.
11 2008 Красново Имот № 021002, м-ст ''Баните'' з-ще Красново с площ 5.150 дка  Решение № 114/22.04.2008 г. Продажба търг 292.00 103000.00 113300.00 Васил Иванов Мелин - Договор от 19.06.2008 г.
12 2008 Хисаря 426.5/6134.2 кв.м. идеална част от ПИ № 949, кв. 108 по КРП на гр. Хисаря - 16.9 кв. м участващо в УПИ № 949 Решение № 149/22.07.2008 г. Прекратяване на съсобственост              4985.50 Август Асенов Фингов - Договор от 04.09.2008 г.
13 2008 Хисаря Имот № 169149 с нтп -полски път м-ст  "Гръстеница "04 з-ще гр. Хисаря, с площ от 1.209 дка Решение № 183/30.09.2008 г. Прекратяване на съсобственост   53.90          1200.00 Ивана Стеева Паунова - Договор от 13.10.2008г
14 2008 Хисаря Общинско място с площ от 190 кв. м представляващо  част от улично пространство, участващо в образуването на УПИ X 4029, 9555 за търговски комплекс кв. 17 оп КРП на гр. Хисаря   Продажба по регулация     55750.00 "ЕЙ ДЖИ ПРОПЪРТИ" ЕООД - Договор от 14.10.2008 г.
15 2008 Хисаря УПИ  XVI, кв. 27 по КП на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 560 кв. м Решение № 115/22.04.2008 г . Продажба търг 7308.00 8870.00 8900.00 Митко Симеонов Митов - Договор от 10.11.2008 г.
16 2008 Старо Железаре УПИ X -общ., кв. 20 по плана на с. Старо Железаре с площ от 647 кв.м   Изкупуване право на строеж 1352.20   3183.24 Пенка Драганова Кръстева,  Костадин Генов Кръстев - Договор от 08.12.2008 г.
17 2008 Хисаря УПИ № 560, кв. 68 по КПна гр. Хисаря съответстващ  на УПИ XX - 484 по КРП от 71 г. с площ от 505.7 кв. м   Изкупуване право на строеж 10668.00   34910.00 "ВиК ''ЕООД - Договор от 30.12.2008 г.
18 2009 Хисаря УПИ № 2099, кв. 42 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня с площ от 107 кв.м съответващо на УПИ XVII -трафопост по РП от 1957г Решение № 218/22.12.2008 г. Продажба по регулация          819.20   4186.00 Екатерина Иванова Пискюлева - Договор от 09.03.2009 г.
19 2009 Хисаря УПИ V, кв. 108 по плана на гр. Хисаря с площ от 134 кв. м Решение № 270/24.03.2009 г. Продажба търг 2110.50 39500.00 40000.00 "Сиенит инвест'' ООД - Договор от 25.05.2009 г.
20 2009 Беловица ПИ № 296, кв. 26 по плана на с. Беловица с площ от 1080 кв. м Решение № 266/24.03.2009 г. Продажба търг   7800.00 8580.00 Тереза Славова Илиева - Договор от 19.05.2009 г.
21 2009 Хисаря УПИ  XVII-балнолечебница, кв. 91 по КП на гр. Хисаря с площ от 4428 кв. м Решение № 272/24.03.2009 г. Изкупуване право на строеж     231720.00 "Специализирана болница за рехабилитация-национален комплекс ''ЕАД - Договор от 26.06.2009 г.
22 2009 Хисаря Общинско място с площ 82.8 кв. м участващо в УПИ IX - 5104, кв. 19 А по плана на гр. Хисаря   Продажба по регулация     12300.00 Кирчо Димитров Иванов - Договор от 01.07.2009 г.
23 2009 Хисаря ПИ № 2880, кв. 2 по КП на гр. Хисаря, кв. Миромир с площ от 663 кв.м   Изкупуване право на строеж     13600.00 Йозо Петров Бадов - Договор от 07.07.2009 г.
24 2009 Хисаря Част от ПИ № 504.1065 с площ от 69 кв. м. вкл. в УПИ VII-1064, 1065 кв.19 А по плана на гр. Хисаря   Продажба по регулация     6596.00 Димитър Борисов Бъчваров
25 2009 Хисаря УПИ ІІ - 1005, кв. 32 по план на гр. Хисаря с площ от 2607.8 кв. м Решение № 310/16.06.2009 г. Продажба търг 53613.80 765050.00 765100.00 "Анита-Г'' ООД - Договор от 23.09.2009 г.
26 2009 Хисаря Апартамент 3/11/, ет. 2, вх. Б, блок 9-АБ, построен в ПИ № 135 по КП на гр. Хисаря Решение № 340/28.07.2009 г. Продажба търг   35600.00 36000.00 Христо Видолов Топалов -  Договор от 28.09.2009 г.
27 2009 Хисаря Част от ПИ № 504.1066 с площ от 197 кв. м вкл. в  УПИ VIII - 1063,1066 в кв. 19 А по плана на гр. Хисаря   Продажба по регулация     18830.00 Савина Константонова Дамова - Договор от 28.10.2009 г.
28 2009 Старосел Общинско място с площ от 105 кв.м участващо в образуването на УПИ II- 901, кв. 58 по плана на с. Старосел   Продажба по регулация               945.00 Петко Иванов Мавров - Договор от 16.11.2009 г.
29 2009   Имот № 001 434, нтп - нива с площ от 0.544 дка Решение № 276/14.04.2009 г. Замяна 36.70   36.70 Атанаска Стоянова Аксимова - Договор  от 17.12.2009 г.
30 2009   Имот № 001 457, нтп - нива с площ от 0.805 дка Решение № 276/14.04.2009 г. Замяна 54.30   54.30 Атанаска Стоянова Аксимова - Договор от 17.12.2009 г.
31 2010 Старосел Имот № 338044,  з-ще с. Старосел,   м- ст "БАНИТЕ" с площ от 1.00 дка   Изкупуване право на строеж 2560.00   8740.00 Румен Стоянов Цочев и Славчо Стоянов Цочев - Договор от 31.05.2010 г., вписан вх. рег. № 12643/11.06.2010 г.,    акт № 3, том 33
32 2010 Ново Железаре Общинско място участващо в УПИ № III - 321, кв. 8А, с. Ново Железаре с площ от 88.00 кв. м   Продажба по регулация 281.60   440.00 Атанас Василев Атанасов - Договор от 28.03.2010 г., вписан вх. рег. № 18903/25.08.2010 г., акт № 147, том 49
33 2010 Старо Железаре Общинско място участващо в УПИ № I -130, кв. 21, с. Старо Железаре с площ от 268 кв.м   Продажба по регулация 857.60   2144.00 Антон Христов Гигов - Договор от 23.03.2010 г., вписан вх. рег. № 17277/03.08.2010 г., акт № 45, том 45
34 2010 Мътеница ПИ № 208, кв. 31 по КП на с. Мътеница с площ от 5625 кв.м и сгради в него: МС - 562.10.кв. м,  МС - 412.80 кв. м, МС- 142.80 кв. м, ПСГ - 62.2 кв. м Решение № 401, Протокол                        № 47/22.12.2009 г. Продажба - явен търг 60363.70 89200.00 89300.00 Иван Атанасов Антонов - Договор от 28.07.2010 г., вписан вх. рег. № 17285/03.08.2010 г., акт № 48, том 45
35 2010 Хисаря Общинско място с площ от 52 кв. м,  участващо в УПИ № IX- 5104,637,638, кв. 19А  на гр. Хисаря    Продажба по регулация 1638.00 5517.20 5517.20 Кирчо Димитров Иванов и Боянка Иванова Иванова -Договор от 01.11.2010 г., вписан вх. рег.                              № 24693/02.11.2010 г., акт № 162, том 65
36 2011 Хисаря ПИ № 001591, з-ще Хисаря, м-ст "Оджовица-03", нтп -  др.селскостоп. територия с площ от 15 889 дка Решение № 632, Протокол                        № 83/19.04.2011 г. Продажба чрез публичен явен търг 898.50 15900.00 15900.00 "Ездул'' ООД, ЕИК 201305277, гр. Хисаря, ул. "Б. Огнянов" № 5, с управител Лазар Ганчев Илчевски  - Договор от 28.06.2011 г., вписан вх. рег. № 15629/05.07.2011 г.,        акт. № 179, том 46
37 2011 Хисаря ПИ № 019070, з-ще Хисаря, м-ст "Корията-03", нтп -  др .селскостоп. територия с площ от 23 794 дка Решение № 632, Протокол                        № 83/19.04.2011 г. Продажба чрез публичен явен търг 1345.60 23800.00 23800.00 'Ездул'' ООД, ЕИК 201305277, гр. Хисаря, ул. "Б. Огнянов" № 5, с управител Лазар Ганчев Илчевски  - Договор от 28.06.2011 г., вписан вх. рег. № 15310/30.06.2011 г.,        акт. № 178, том 45
38 2011 Хисаря УПИ № XX - трафопост, кв. 91, по КРП на гр. Хисаря 9 м2, в УПИ от 36 м2 Решение № 656,     Протокол                        № 89/29.06.2011 г. Възмезно право на строеж   2520.00 2520.00 "ЕВН - България електроразпределение" АД, ЕФН 1500024361 -  Договор от 26.07.2011 г., вписан вх. рег.     № 20495/02.09.2011 г., акт № 42, том 61
39 2011 Хисаря 20 м2 участващо в УПИ № VII- 458, кв. 56 на гр.Хисаря, кв. Момина баня   Продажба по регулация 309.40   700.00 Иван Стойков Мръвков - Договор от 07.09.2011 г., вписан вх. рег. № 21414/15.09.2011 г., акт № 14, том № 64
40 2011 Беловица ПИ № 050149, з-ще Беловица с  площ от 1.344 дка Решение № 666, Протокол                        № 91/26.07.2011 г. Дарение, безвъзмездно 1867.30 безвъзмездно безвъзмездно църква ''Света троица'', с. Беловица - Договор от 12.09.2011 г.
41 2012 Хисаря 112 м2 участващо в УПИ № XXIII -1095,1096 кв. 90 Б, по КРП на гр. Хисаря   Продажба по регулация 2857.70   8915.00 без ДДС "Галери" ЕООД, ЕИК 160079875,                                       бул. "Христо Ботев" № 15, гр. Хисаря, с управител Румен Русинов Манджуков -Договор от 22.03.2012 г., вписан вх. рег. № 5947/26.03.2012 г., акт № 26, том 16
42 2012 Михилци 5.954/35.954 идеална част от имот № 001487, з-ще Михилци с нтп - складов терен Решение № 62, Протокол                        № 9/21.02.2012 г. и Заповед № РД-05-119/19.03.2012 г. Прекратяване на съсобственост 7859.30 35724.00 без ДДС 35724.00 без ДДС Пътища Пловдив АД, ЕИК 115004094, гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 37, с изпълнителен директор Ангел Петков Коджаманов - Договор от 10.04.2012 г., вписан вх. рег. № 7613/12.04.2012 г.,           акт № 20, том 21
43 2012 Хисаря 32.50 м2 участващи в образуването на  УПИ VIII - 1852,1853, кв. 36 по КП на гр. Хисаря кв.Момина баня и РП на Момина баня, одобрен със Заповед № РД-05-215/25.05.2011 г.   Продажба по регулация 513.50 1300.00 без ДДС 1300.00 без ДДС Тано Иванов Прошенски, гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 58, ет.3 -  Договор  от 23.04.2012 г., вписан вх. рег.       № 6711/03.04.2012 г., акт № 86, том 18
44 2012 Старо Железаре Имот № 047071, с. Старо Железаре, нива VI категория с площ от 0.253 дка Решение № 96, Протокол                        № 12/09.04.2012 г. и Заповед № РД-05-260/13.06.2012 г. Продажба явен търг,      Протокол от 07.06.2012 г. 17.00 150.00 без ДДС 165.00 без  ДДС "ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              "Марица" № 154, сграда А, офис 14 а, с изпълнителен директор Методи Любенов Петров -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 15419/10.07.2012 г., акт № 166, том 42
45 2012 Старо Железаре Имот № 000235,с.  Старо Железаре, нтп - път, с площ от 0.485 дка Решение № 96, Протокол                        № 12/09.04.2012 г. и Заповед № РД-05-264/13.06.2012 г. Продажба явен търг,      Протокол от 07.06.2012 г. 131.14 242.00 без ДДС 266.20 без ДДС "ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              "Марица" № 154, сграда А, офис 14 а, с изпълнителен директор Методи Любенов Петров -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 15418/10.07.2012 г., акт № 165, том 42
46 2012 Хисаря Трети етаж от 3 етажна сграда в ПИ 845, кв. 101 по КРП на гр. Хисаря - арх. Резерват със ЗП от 137.10 м2 Решение №76, Протокол № 10/20.03.2012 г. и Заповед № РД-05-242/01.06.2012 г.  Продажба явен търг,      Протокол от 31.05.2012 г. 28345 52900.00 без ДДС 52900.00 без ДДС "Галакси пропърти груп" ООД, ЕИК 115509755, гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 5, с управител Галена Бончева Малинова -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 16053/17.07.2012 г., акт № 128, том 44
47 2012 Старо Железаре Имот № 136005, с. Старо Железаре, нтп - нива с площ от 4.001 дка  Решение № 96, Протокол № 12/09.04.2012 г. и Заповед № РД-05-261/13.06.2012 г. Продажба явен търг,     Протокол от 07.06.2012 г. 226.86 1800.00 без ддс 1800.00 без ДДС 'Фрукт продукт'' ООД, ЕИК 160113217, с. Върбен, общ. Брезово, ул. "12-та" № 10, с управител Илиян Димитров Желязков -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 15945/16.07.2012 г., акт № 80, том 44
48 2012 Кръстевич Имот № 202029, с. Кръстевич, нтп -  нива с площ от 25.700 дка  Решение № 96, Протокол                         № 12/09.04.2012 г. и Заповед № РД-05-263/13.06.2012 г. Продажба явен търг,     протокол от 07.06.2012 г. 719.60 7710.00 7710.00 без ДДС "Праим фрутс'' ООД, ЕИК 201282800, гр. София, ул. " Г. С. Раковски" № 96, с управител Румен Станчов Беремски -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 17132/27.07.2012 г., акт № 116, том 47
49 2012 Кръстевич Имот № 201025, с.Кръстевич, нтп -  нива с площ от 5 119 дка  Решение № 96, Протокол                        № 12/09.04.2012 г. и Заповед № РД-05-262/13.06.2012 г. Продажба явен търг,     Протокол от 07.06.2012 г. 94.19 1536.00 1536.00 без ДДС "Праим фрутс'' ООД, ЕИК 201282800, гр. София, ул. " Г. С. Раковски" № 96, с управител Румен Станчов Беремски -  Договор от 02.07.2012 г., вписан вх. рег. № 17133/27.07.2012 г., акт № 117, том 47
50 2012 Хисаря 375.50 м2 участващи в УПИ№  III-2067, кв. 10 по КРП на гр. Хисаря, кв. Момина баня   По регулация   6770.60 9300.00 без ДДС "Валтерс - БГ" ЕООД, ЕИК 201709857, гр. Хисаря, ул. "Шейново" № 9 - Договор от 15.08.2012 г.м вписан вх. рег. № 23743/05.10.2012 г., акт № 176, том 66
51 2012 Старо Железаре Имот № 006053, с.Старо Железаре, нтп -  лозе с площ 1.098 дка  Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г. и Заповед № РД-05-455/25.09.2012 г. Продажба втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 48.42 637.00 701.00 без ДДС "ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              Марица" № 154, сграда А, офис 14 а, с управител Методи Любенов Петров -  Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 25042/18.10.2012 г., акт № 107, том 70
52 2012 Старо Железаре Имот № 006050, с.Старо Железаре, нтп -  лозе с площ 1.400 дка  Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г. и Заповед № РД-05-453/25.09.2012 г. Продажба втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 61.74 812.00 893.00 без ДДС "ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              Марица" № 154, сграда А, офис 14 а, с управител Методи Любенов Петров -  Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 25041/18.10.2012 г., акт № 106, том 70
53 2012 Старо Железаре Имот № 009019, с.Старо Железаре, нтп -  лозе с площ 1.684 дка  Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г. и Заповед № РД-05-456/25.09.2012 г. Продажба втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 212.18 1145.00 1260.00 без ДДС "ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              Марица" № 154, сграда А, офис 14 а, с управител Методи Любенов Петров -  Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 25040/18.10.2012 г., акт № 105, том 70
54 2012 Старо Железаре Имот № 006052, с.Старо Железаре, нтп -  лозе с площ 1.210 дка  Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г. и Заповед № РД-05-454/25.09.2012 г. Продажба втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 53.36 702.00 772.00 без ДДС ВИНАЛИЯ'' АД, ЕИК 115624034, гр. Пловдив, бул.              Марица № 154, сграда А, офис 14 а, с управител Методи Любенов Петров -  Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 25043/18.10.2012 г., акт № 108, том 70
55 2012 Хисаря ПИ № 5112, кв. 104 по КРП на гр. Хисаря-  арх. резерват с площ от 616 кв.м. и стоп. сграда с площ от 59.2 кв. м. Решение № 144, Протокол                        № 17/19.06.2012 г. и Заповед № РД-05-438/20.09.2012 г. Втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 18020.00 92400. 00 без ДДС 92400.00 без ДДС "БИ-КЪМПАНИ'' ООД, ЕИК 160002722, гр. Хисаря, ул. "Васил Левски" № 15, с управител Атанас Петроя Куковски и Бойко Цветанов Гавраилов - Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 25678/24.10.2012 г., акт № 89, том 72
56 2012 Хисаря № 33/615 ид. част от УПИ №  I - 1129, кв.90А по КРП на гр . Хисаря Решение № 158, Протокол № /24.07.2012 г., Решение №185, протокол от 22.09.2012 г., Заповед РД-05-442/21.09.2012 г. Прекратяване на съсобственост 1039.50 3500.00 без ДДС 3500.00 без ДДС Борислав Бормалийски, Павлина Б. Бормалийска, Емилия Русева, Бойко Ив. Бормалийски, Павлина Ив.Бормалийска, Стефка Кузманова, Димитрив Мирчева - Договор от 24.09.2012 г., вписан вх. рег. № 27344/09.11.2012 г., акт № 168, том 76
57 2012 Беловица Имот № 037029, з-ще с. Беловица, нтп -  нива с площ от 1.639 дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-495/16.10.2012 г. Продажба, публичен явен търг 119.48 700.00 без ДДС 770.00 без ДДС "Аркадия Херб'' ЕООД, ЕИК 112035720, с. Нови хан, общ. Елин Пелин, ул. "Бреза" № 4, с управител Юрий Симеонов Събев с Договор от 24.10.2012 г., вписан вх. рег. № 27457/12.11.2012 г., акт № 34, том 77
58 2012 Беловица Имот № 037049, з-ще с.Беловица, нтп -  нива с площ от 3.107 дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-493/16.10.2012 г. Продажба, публичен явен търг 264.25 1300.00 без ДДС 1430.00 без ддс "Аркадия Херб'' ЕООД, ЕИК 112035720, с. Нови хан, общ. Елин Пелин, ул. "Бреза" № 4, с управител Юрий Симеонов Събев с Договор от 24.10.2012 г., вписан вх. рег. № 27456/12.11.2012 г., акт № 33, том 77
59 2012 Михилци Имот № 175010, з-ще с. Михилци, нтп -  нива с площ от 2.112 дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-506/19.10.2012 г. Продажба, втори публичен явен търг 179.63 1480.00 без ДДС 1500.00 без ДДС Петко Тодоров Райчинов -  Договор от 24.10.2012 г., вписан вх. рег. № 28849/22.11.2012 г., акт № 145, том 80
60 2012 Старосел Имот № 344007, з-ще с.Старосел, нтп -  овощна градина с площ от 10.126 дка Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г., Заповед № РД-05-450/25.09.2012 г.  Продажба, втори явен търг, Протокол 20.09.2012 г. 1190.82 4050.00  без ДДС 4455.00 без ДДС Пламен Тодоров Димитров, ЕГН хххххххххх, с. Старосел, ул. "Хаджи Димитър" № 1
61 2012 Старосел Имот № 344001, з-ще с. Старосел нтп -  овощна градина с площ от 11.003 дка Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г., Заповед № РД-05-451/25.09.2012 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 20.09.2012 г. 1293.50 4400.00 без ДДС 4840.00 без ДДС Пламен Тодоров Димитров, ЕГН хххххххххх, с. Старосел, ул. "Хаджи Димитър" № 1
62 2012 Старосел Имот № 001113, з-ще Старосел, нтп - нива с площ от 3.143 дка Решение № 200, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-598/03.12.2012 г.  Продажба, втори явен търг, Протокол 29.11.2012 г. 506.80 3150.00 без ДДС 3150.00 без ДДС "Биокар Бон''ЕООД, ЕИК 130359088, гр. София, р-н Лозенец, ул. "К. Сарафов" № 10, с управител Валентин Стефанов Терзиев -  Договор от 12.12.2012 г., вписан вх. рег. № 32054/18.12.2012 г., акт № 105, том 90
63 2013 Красново Имот № 136027, з-ще Красново, нтп -  нива с площ от 56.742 дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-494/16.10.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 11.10.2012 г. 4137.00 26100.00 без ДДС 26200.00 без ДДС "Прайм друтс" ООД, ЕИК 201282804, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 96, с управител Румен Станчов Беремски - Договор от 24.10.2012 г., вписан вх. рег. № 732/16.01.2013 г. акт № 108, том 2
64 2013 Красново Имот № 136026, з-ще Красново, нтп - нива с площ от 47.807дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-496/16.10.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 11.10.2012 г. 3485.00 21990.00 без ДДС 22000.00 без ДДС "Прайм друтс" ООД, ЕИК 201282804, гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 96, с управител Румен Станчов Беремски - Договор от 24.10.2012 г., вписан вх. рег. № 733/16.01.2013 г., акт № 109, том 2
65 2013 Михилци Имот № 131018, з-ще с.Михилци, нтп -  нива с площ от 4.952 дка Решение № 221, Протокол                        № 25/20.11.2012 г., Заповед № РД-05-637/19.12.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 17.12.2012 г. 361.00   2832.50 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830, гр. София, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Силиврия" № 16, с управител Вухрен Георгиев Атанасов - Договор от 07.01.2013 г., вписан вх. рег. № 897/18.01.2013 г. акт № 181, том 2
66 2013 Михилци Имот № 131015, з-ще с.Михилци, нтп -  нива с площ от 2.804 дка Решение № 221, Протокол                        № 25/20.11.2012 г., Заповед № РД-05-638/19.12.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 17.12.2012 г. 204.40   1606.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830, гр. София, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Силиврия" № 16, с управител Вухрен Георгиев Атанасов - Договор от 07.01.2013 г., вписан вх. рег. № 896/18.01.2013 г. акт № 180, том 2
67 2013 Старо Железаре Имот № 000617, з-ще с.Старо Железаре, нтп - нива с площ от 4.000 дка  Решение № 200, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-600/03.12.2012 г. Продажба, втори явен търг, Протокол от 29.11.2012 г. 557.30   4400.00 без ДДС Кооперация "Агрокомерс-98", ЕИК 115189903, гр. Хисаря, ул. "Васил Петлешков" № 12, с председател Атанас Петров Куковски - Договор от 12.12.2012 г., вписах вх. рег. № 1146/22.01.2013 г., акт № 93, том 3
68 2013 Старо Железаре Имот № 000263, з-ще с.Старо Железаре, нтп -  из. тр. насаждения с площ от 2.060 дка  Решение № 155, Протокол                        № 19/24.07.2012 г., Заповед № РД-05-452/25.09.2012 г. Продажба, втори явен търг, Протокол от 20.09.2012 г. 90.85   910.00 без ДДС "Фруит продукт" ООД, ЕИК 160113217, с. Върбен, община Брезово, обл. Пловдив, с управител Илиян Димитров Желязков - Договор от 15.10.2012 г., вписан вх. рег. № 29293/27.11.2012 г., акт № 7, том 82
69 2013 Старо Железаре Имот № 000390, з-ще с.Старо Железаре, нтп -  нива с площ от 4.430 дка Решение № 200, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-599/03.12.2012 г. Продажба, втори явен търг, Протокол от 29.11.2012 г. 295.30   4340.00 без ДДС "Виналия'' АД, ЕИК 115624234, гр. Пловдив, бул. "Марица" № 154, сграда А, офис 14а, с управител Методи Любенов Петров - Договор  от 10.12.2012 г., вписан вх. рег. № 121/04.01.2013 г., акт № 72, том 1
70 2013 Хисаря Имот № 055921, з-ще гр.Хисаря, местен път VI категория с площ от 0.329 дка Решение № 198, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-636/19.12.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 17.12.2012 г. 161.20   2167.00 без ДДС Робертино Митков Иванов, гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" - Договор от 23.01.2013 г., вписан вх. рег. № 1195/23.01.2013 г., акт № 112, том 3
71 2013 Хисаря Имот № 000045, з-ще гр.Хисаря, нтп -  нива, X категория с площ от 116.354 дка Решение № 221, Протокол                        № 25/20.11.2012 г., Заповед № РД-05-631/18.12.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 17.12.2012 г. 1413.70   139625.00 без ДДС "Балнеоложки комплекс - Хисар'' АД, ЕИК 115035506,       гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 1 -  Договор от 07.01.2013 г., вписан вх. рег. № 2264/05.02.2013 г., акт № 41, том 6
72 2013 Хисаря Имот № 000044, з-ще гр.Хисаря, нтп -  нива, X категория с площ от 284.430дка Решение № 221, Протокол                        № 25/20.11.2012 г., Заповед № РД-05-633/18.12.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 17.12.2012 г. 2897.00   284430.00 без ДДС "Балнеоложки комплекс - Хисар'' АД, ЕИК 115035506,       гр. Хисаря, бул. "Генерал Гурко" № 1 -  Договор от 07.01.2013 г., вписан вх. рег. № 2265/05.02.2013 г., акт № 42, том 6
73 2013 Старо Железаре Имот № 000528, з-ще с.Старо Железаре, нтп - нива, III категория с площ от 1.847 дка Решение № 179, Протокол                        № 22/11.09.2012 г., Заповед № РД-05-579/23.11.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 22.11.2012 г. 312.24   5540.00 без ДДС Славко Иванов Малаков,ЕГН хххххххххх -  Договор от 10.12.2012 г., вписан вх. рег. № 3645/19.02.2013 г., акт № 39, том 10
74 2013 Старо Железаре Имот № 037003, з-ще с.Старо Железаре, нтп - нива с площ от 6.000 дка Решение № 200, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-580/23.11.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 22.11.2012 г. 1014.37   6600.00 без ДДС Ненчо Дончев Дишкелов, ЕГН хххххххххх - Договор от 10.12.2012 г., вписан вх. рег. № 3643/19.02.2013 г., акт № 37, том 10
75 2013 Мало Крушево 500/1080 ид. част от УПИ VII-137, кв. 14 по КРП на с. Мало Крушево Решение № 219, Протокол                        № 25/20.11.2012 г., Заповед № РД-05-604/06.12.2012 г. прекратяване на съсобственост  1392.00 1500.00 1500.00 без ДДС Неделя Кръстева Митова, чрез пълномощник Христина Цанева Арабаджиева -  Договор от 20.12.2012 г., вписан вх. рег. № 2774/11.02.2013 г., акт № 144, том 7
76 2013 Мътеница Имот № 000482, з-ще с. Мътенца, нтп -  нива с площ от 10.893 дка Решение № 200, Протокол                        № 24/23.10.2012 г., Заповед № РД-05-581/23.11.2012 г. Продажба, явен търг, Протокол 22.11.2012 г. 1475.50   10900.00 без ДДС Ненко Видолов Костов, ЕГН хххххххххх - Договор от 10.12.2012 г., вписан вх. рег. № 2126/06.08.2013 г., акт № 120, том 58
77 2013 Хисаря 191 кв участващо в УПИ XXIII -  1089.1091 кв. 90-Б, по КРП на гр. Хисаря   По регулация     14768.00 без ДДС "Галери" ЕООД, ЕИК 160079875, гр. Хисаря, бул. "Христо Ботев" № 15 с управител Румен Манджуков -  Договор от 04.04.2013 г., вписан вх. рег. № 8977/11.04.2013, акт № 170, том 24
78 2013 Черничево Имот № 210044, з-ще с. Черничево, нпт -  нива, категория V с площ от 1.104 дка Решение № 221, Заповед № РД-05-248/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 123.30 700.00 700.00 без ДДС Борис Бориславов Бормалийски  - Договор от 10.05.2013г., вписан вх. рег. № 13550/28.05.2013 г., акт № 181, том 37
79 2013 Михилци Имот № 000197, з-ще с. Михилци, нтп -  изоставена нива, категория VI  с площ от 0.620 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013г., Заповед № РД-05-248/18.04.2013г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 45.20 320.00 320.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13311/23.05.2013 г., акт № 30, том 37
80 2013 Михилци Имот №154124, з-ще с.Михилци, нтп -  нива, категория X с площ от 2.156 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-232/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 17.50 710.00 710.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13326/23.05.2013 г., акт № 44, том 37
81 2013 Михилци Имот № 154067, з-ще с. Михилци, нтп -  нива, категория X с площ от 0.400дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-233/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 2.90 130.00 130.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13325/23.05.2013 г., акт № 43, том 37
82 2013 Михилци Имот № 154050, з-ще с. Михилци, нтп -  нива, категория X с площ от 0.297 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-234/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 2.10 100.00 100.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13323/23.05.2013 г., акт № 41, том 37
83 2013 Михилци Имот № 154043, з-ще с. Михилци, нтп -  нива, категория X с площ от 0.602 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-235/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 4.30 200.00 200.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13322/23.05.2013 г., акт № 40, том 37
84 2013 Михилци Имот № 168145, з-ще с. Михилци, нтп - нива, VIII категория с площ от 1.120 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-236/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 41.20 470.00 470.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13320/23.05.2013 г., акт № 39, том 37
85 2013 Михилци Имот № 168044, з-ще с. Михилци, нтп - нива, X категория с площ от 1.097 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-237/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 10.40 395.00 395.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13318/23.05.2013 г., акт № 37, том 37
86 2013 Михилци Имот № 186039, з-ще с. Михилци, нтп -  нива, X категория с площ от 4.000 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-238/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 37.80 1440.00 1440.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15107/05.06.2013 г., акт № 148, том 40
87 2013 Михилци Имот № 186031, з-ще  с. Михилци, нтп -  нива, X категория с площ от 7.419 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-239/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 70.10 2670.00 2670.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15108/05.06.2013 г., акт № 149, том 40
88 2013 Михилци Имот № 154061, з-ще с. Михилци, нтп - нива, VI категория с площ от 2.900 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-240/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 187.90 1310.00 1390.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13313/23.05.2013 г., акт № 32, том 37
89 2013 Михилци Имот № 156077, з-ще с. Михилци, нтп - нива, VI Категория с площ от 1.817дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-241/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 139.80 870.00 870.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13308/23.05.2013 г., акт № 27, том 37
90 2013 Михилци Имот № 156076, з-ще с. Михилци,  нрп -  нива, VI Категория с площ от 1.700 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-242/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 130.80 820.00 820.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13317/23.05.2013 г., акт № 36, том 37
91 2013 Михилци Имот № 156067, з-щес.  Михилци, нтп - нива, VI Категория с площ от 1.800 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-243/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 138.50 860.00 860.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13106/05.06.2013 г., акт № 147, том 40
92 2013 Михилци Имот № 156061, з-ще с. Михилци, нтп -нива, VI Категория с площ от 1.000 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-244/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 64.80 480.00 480.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13315/23.05.2013 г., акт № 34, том 37
93 2013 Михилци Имот № 171050, з-ще Михилци, нтп -нива, VI Категория  с площ от 8.251дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-245/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 634.90 4125.00 4125.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13309/23.05.2013 г., акт № 28, том 37
94 2013 Михилци Имот № 171022, з-ще Михилци, нтп -нива, VI Категория с площ от 1.982 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-246/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 186.60 500.00 500.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15105/05.06.2013 г., акт № 158, том 40
95 2013 Михилци Имот № 171007, з-ще с. Михилци, нтп - нива, VI Категория с площ от 2.800 дка Решение № 281, Протокол                        № 30/19.02.2013 г., Заповед № РД-05-247/18.04.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 11.04.2013 г. 215.50 1400.00 1400.00 без ДДС "Розата" ООД, ЕИК 130697830 -  Договор от 07.05.2013 г., вписан вх. рег. № 13306/23.05.2013 г., акт № 25, том 37
96 2013 Старо Железаре Имот № 135027, з- ще с. Старо Железаре, нтп - нива, V категория с площ от 1.199 дка Решение № 304, Протокол                        № 32/19.03.2013 г., Заповед № ОЖ-03-02-28/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 16.05.2013 г. 123.37 490.00 490.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15650/10.06.2013 г., акт № 24, том 42
97 2013 Старосел Имот № 156011, з- ще с. Старосел, нтп - нива, VIII категория с площ от 15.378 дка Решение № 304, Протокол                        № 32/19.03.2013 г., Заповед №ОЖ-03-02-27/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 16.05.2013 г. 538.23 6150.00 6150.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15649/10.06.2013 г., акт № 10, том 42
98 2013 Старосел Имот № 338023, з- ще с. Старосел, нтп -овощна градина, VI катерогия с площ от 14.745 дка Решение № 316, Протокол                        № 33/28.03.2013 г., Заповед № ОЖ-03-02-24/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг, Протокол 16.05.2013 г. 1950.80 8550.00 8550.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15647/10.06.2013 г., акт № 23, том 42
99 2013 Старосел Имот № 197001, з- ще с. Старосел,нтп - нива, VIII категория с площ от 19.986 дка Решение № 316, Протокол                        № 33/28.03.2013 г., Заповед № ОЖ-03-02-23/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг 734.50 6600.00 6600.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 16651/10.06.2013 г., акт № 11, том 42
100 2013 Старосел Имот № 338022, з- ще с. Старосел, нтп - оощна градина, VI категория с площ от 0.487 дка Решение № 316, Протокол                        № 33/28.03.2013 г., Заповед № ОЖ-03-02-25/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг 64.40 245.00 245.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15648/10.06.2013 г., акт № 9, том 42
101 2013 Старосел Имот № 338012, з- ще с. Старосел,нтп - овощна градина, VI категория с площ от 3.702 дка Решение № 316, Протокол                        № 33/28.03.2013г., Заповед № ОЖ-03-02-26/20.05.2013 г. Продажба, втори явен търг 489.80 2040.00 2040.00 без ДДС Кооперация ''Агрокомерс- 98", ЕИК 115189903 -  Договор от 30.05.2013 г., вписан вх. рег. № 15646/10.06.2013 г., акт № 22, том 42
102 2013 Хисаря Имот № 149050, з-ще гр, Хисаря, нтп - нива, X категория с площ от 5.580 дка Решение № 316, Протокол                        № 33/28.03.2013 г., Заповед № РД-05-293/13.05.2013 г. Продажба,  явен търг 67.80 1230.00 1353.00 без ДДС "Априус'' ЕООД, ЕИК 20116658 - Договор от 10.06.2013 г., вписан вх. рег. № 17102/24.06.2013 г., акт № 99, том 46
103 2013 Хисаря 95/1707 ид. част от ПИ 4100, кв.91-А, по КРП на гр. Хисаря Решение № 325, Протокол                        № 35/23.04.2013 г., Заповед № РД-05-290/09.05.2013 г. прекратяване на съсобственост 2423.90 2565.00 2565.00 без ДДС 'Викторияс хаус - Виктория Говедарска'' ЕТ, ЕИК 202370598 - Договор от 15.04.2013 г., вписан вх. рег. № 12862/20.05.2013 г., акт № 189, том 35
104 2013 Старо Железаре Имот № 063100, с.Старо Железаре, нтп - нива, V категория с площ от 0.834 дка Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013г., Заповед № РД-05-439/09.07.2013 г. Продажба, втори явен търг 85.80 500.00 500.00 без ДДС Таня Николаева Марковска, ЕГН хххххххххх, гр. Хисаря, ул. "Г. Бенковски" № 3 -  Договор от 15.07.2013 г., вписан вх. рег. № 22006/09.08.2013 г., акт № 154, том 59
105 2013 Хисаря Имот № 002541, з-ще гр. Хисаря, нтп -нива, V Категория с площ от 1.201 дка Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013 г., Заповед № РД-05-409/28.06.2013 г. Продажба,  явен търг 158.60 960.00 1056.00 без ДДС "Екомикс'' ООД, ЕИК 115918047 - Договор от 12.07.2013 г., вписан вх. рег. № 21233/01.08.2013 г., акт № 108, том 57
106 2013 Красново Имот № 132017, з-ще Красново нтп - овощна градина с площ от 0.866 дка Решение № 338, Протокол от 04.07.2013 г., Заповед № РД-05-563/10.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 192.50 430.00 430.00 без ДДС "АДЛ'' ЕООД, ЕИК 115798288 - Договор от 25.07.2013 г., вписан вх. рег. № 23616/27.08.2013 г., акт № 77, том 64
107 2013 Красново Имот № 109012, з-ще Красново нтп - овощна градина с площ от 1.370 дка Решение № 361, Протокол № 39/18.06.2013г., Заповед № РД-05-530/28.08.2013 г. Продажба, втори явен търг 256.50 685.00 685.00 без ДДС "АДЛ'' ЕООД, ЕИК 115798288 - Договор от 25.07.2013 г., вписан вх. рег. № 23615/27.08.2013 г., акт № 76, том 64
108 2013 Хисаря ПИ № 5148 до кв.6 по КП на гр. Хисаря с площ от 225 кв.м., павилион-82 кв.м Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013 г., Заповед № РД-05-409/28.06.2013 г. Продажба, явен търг 19964.80 23430.00 23450.00 Петдесятна църква ''Нов живот'', Хисаря - Договор от 02.09.2013 г, вписан вх. рег. № 25469/17.09.2013 г., акт № 1, том 70
109 2013 Кръстевич Имот № 237001, з-ще с. Кръстевич нтп -  овощна градина, VI категория с площ от 1.089 дка  Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013 г. Продажба, явен търг 2212.70 6540.00 6540.00 "Прайм фрутс'' ООД, ЕИК 201282800  - Договор от 25.07.2013 г., вписан вх. рег. № 25897/19.09.2013 г., акт № 31, том 71
110 2013 Кръстевич Имот № 223099, з-ще с. Кръстевич нтп - нива, VI категория с площ от 14.200 дка  Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013 г. Продажба, явен търг 920.00 5680.00 5680.00 "Прайм фрутс'' ООД, ЕИК 201282800  - Договор от 25.07.2013 г., вписан вх. рег. № 25898/19.09.2013 г., акт № 33, том 71
111 2013 Кръстевич Имот № 237012, з-ще с. Кръстевич нтп -  овощна градина, VI категория с площ от 9.703 дка  Решение № 338, Протокол                        № 37/21.05.2013 г. Продажба, явен търг 1426.30 4660.00 4660.00 "Прайм фрутс'' ООД, ЕИК 201282800  - Договор от 25.07.2013 г., вписан вх. рег. № 25899/19.09.2013 г., акт № 35, том 71
112 2013 Старо Железаре Имот № 00525, з-ще с. Старо Железаре нтп - нива, III категория с площ от 2.232 дка Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-531/28.08.2013 г. Продажба, явен търг 377.30 1785.00 1963.50 Делчо Дончев Пашкулов - Договор от 02.09.2013 г. вписан вх. рег. № 24837/11.09.2013 г., акт № 10, том 68
113 2013 Кръстевич Имот № 211007, з-ще с. Кръстевич нтп -  нива, VI категория с площ от 6.674 дка Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-528/28.08.2013 г. Продажба, явен търг 486.50 3000.00 без ДДС 3020.00 без ДДС Екатерина Йорданова  Панева, ЕГН хххххххххх  - Договор от 05.09.2013 г., вписан вх. рег. № 24767/18.09.2021 г., акт № 112, том 70
114 2013 Кръстевич Имот № 210019, з-ще с. Кръстевич нтп - лозе, VI категория с площ от 5.503 дка Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-529/28.08.2013 г. Продажба, явен търг 728.00 5500.00 без ДДС 5520.00 без ДДС Екатерина Йорданова  Панева, ЕГН хххххххххх  - Договор от 05.09.2013 г., вписан вх. рег. № 25704/18.09.2021 г., акт № 114, том 70
115 2013 Беловица Имот № 060049, з-ще с. Беловица нтп - нива, V категория с площ от 4.636 дка  Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-537/02.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 318.00 1950.00 без ДДС 2000.00 без ДДС "Аркадия агро''ООД, ЕИК 131133163 -  Договор от 13.09.2013 г., вписан вх. рег. № 26791/27.09.2013 г., акт № 153, том 73
116 2013 Беловица Имот № 066198, з-щес.  Беловица нтп - нива, VI категория с площ от 17.412 дка  Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-540/02.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 987.30 6270.00 без ДДС 6300.00 без ДДС "Аркадия агро''ООД, ЕИК 131133163 -  Договор от 13.09.2013 г., вписан вх. рег. № 26790/27.09.2013 г., акт № 152, том 73
117 2013 Беловица Имот № 066146, з-ще с. Беловица нтп -  нива, V категория с площ от 5.700 дка  Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-538/02.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 397.20 без ДДС 2430.00 без ДДС 2450.00 без ДДС "Аркадия агро''ООД, ЕИК 131133163 -  Договор от 13.09.2013 г., вписан вх. рег. № 26789/27.09.2013 г., акт № 151, том 73
118 2013 Беловица Имот № 066030, з-ще с. Беловица нтп -  нива, V категория с площ от 8.749 дка  Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-539/02.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 600.20 без ДДС 3675.00 без ДДС 3700.00 без ДДС "Аркадия агро''ООД, ЕИК 131133163 -  Договор от 13.09.2013 г., вписан вх. рег. № 26783/27.09.2013 г., акт № 155, том 73
119 2013 Беловица Имот № 066196, з-ще с. Беловица нтп - нива, VI категория с площ от 5.996 дка  Решение № 362, Протокол                        № 39/18.06.2013 г., Заповед № РД-05-541/02.09.2013 г. Продажба, втори явен търг 340.00 без ДДС 2160.00 без ДДС 2200.00 без ДДС "Аркадия агро''ООД, ЕИК 131133163 -  Договор от 13.09.2013 г., вписан вх. рег. № 26792/27.09.2013 г., акт № 154, том 73
120 2013 Старосел 200 м2 участващи в УПИ III-955, кв.77 по КРП на с. Старосел   По регулация 384.00 700.00 700.00 без ДДС Георги Христев Мишев - Договор от 03.10.2013 г., вписан вх. рег. № 31725/11.11.2013 г., акт № 177, том 87
121 2013 Кръстевич УПИ XI -общ. Кв. 20 по КРП на с. Кръстевич с площ от 760 кв. м. Решение № 338/21.05.2013 г., Заповед № РД-05-433/09.07.2013 г. Продажба, втори явен търг 1851.40 2280.00 2736.00 Теменужка Георгиева Илиева - Договор от 29.10.2013 г., вписан вх. рег. № 33283/22.11.2013 г., акт № 100, том 92 
121 2013 Мътеница Имот № 024023, з-ще с. Мътеница нтп -  нива, IV категория с площ от 1.200 дка Решение № 390/10.09.2013 г., Заповед № РД-05-682/04.11.2013 г. Продажба, втори явен търг 195.00 1188.00 1188.00 без ДДС Ташо Пенчев Пенчев - Договор от 12.11.2013 г., вписан вх. рег. № 34344/02.12.2013 г., акт № 124, том 95
122 2013 Старо Железаре Имот № 141015, з-ще с. Старо Железаре нтп -  нива, VI категория  с площ от 1.056 дка Решение № 390/10.09.2013 г., Заповед № РД-05-680/04.11.2013 г. Продажба, втори явен търг 89.90 693.00 693,00 без ДДС Радка Илиева Пачева - Договор от 15.11.2013 г., вписан вх. рег. № 34122/29.11.2013 г., акт № 179, том 94
123 2014 Хисаря 68/449 ид.част от УПИ XIV- кв.45 по КРП на гр.Хисаря, кв. Момина баня Решение № 417/19.11.2013 г., Заповед № РД-05-747/12.12.2013 г. Прекратяване на съсобственост 1020.70 1496.00 1496.00 без ДДС Йордан Мирчев Тошков, гр. София - Договор от 27.12.2013 г., вписан вх. рег. № 13/03.01.2014 г., акт № 6, том 1
124 2014 Хисаря 69/449 ид.част от УПИ XIII-1389 кв.45 по КРП на гр.Хисаря, кв. Момина баня Решение № 417/19.11.2013 г., Заповед № РД-05-747/12.12.2013 г. Прекратяване на съсобственост 1035.70 1518.00 1518.00 без ДДС Йордан Мирчев Тошков, гр. София - Договор от 27.12.2013 г., вписан вх. рег. № 14/03.01.2014 г., акт № 7, том 1
125 2014 Хисаря Имот № 182081, з-ще гр. Хисаря нтп -  изоставена нива, X категория с площ от 33.439 дка Решение № 390/10.09.2013 г., Заповед № РД-05-666/28.10.2013 г. Продажба, явен търг 406.30 44143.00 44143.00 без ДДС "Балноложки комплекс Хисаря'' АД - Договор от 08.11.2013 г., вписан вх. рег. № 35691/12.12.2013 г., акт № 118, том 99
126 2014 Старо Железаре Имот № 023045, з-ще с. Старо Железаре нтп - нива, V категория с площ от 0.418 дка Решение № 390/10.09.2013 г., Заповед № РД-05-683/04.11.2013 г. Продажба, втори явен търг 32.80 190.00 190.00 Атанас Стоянов Бочуков - Договор от 08.11.2013 г., вписан вх. рег. № 37018/19.12.2013 г., акт № 141, том 103
127 2014 Мътеница Имот № 024021, з-ще с. Мътеница нтп - нива с площ от 0.721 дка Решение № 390/10.09.2013 г., Заповед № РД-05-681/04.11.2013 г. Продажба, втори явен търг 117.20 715.00 715.00 Стоян Вълчев Кочанков - Договор от 08.11.2013 г., вписан вх. рег. № 1097/21.01.2014 г., акт № 191, том 2
128 2014 Ново Железаре Имот № 000325, з-ще с. Ново Железаре нтп - нива, IV категория с площ от 53.567 дка Решение № 397/22.10.2013 г., Заповед № РД-05-726/29.11.2013 г. Продажба, явен търг 6299.50 34820.00 38302.20 Кооперация ''Агрокомерс - 98'', ЕИК 115189903 - Договор от 30.12.2013 г., вписан вх. рег. № 1048/20.01.2014 г., акт № 162, том 2
129 2014 Ново Железаре Имот № 069062, з-ще с. Ново Железаре нтп - нива, IV категория с площ от 39.00 дка Решение № 397/22.10.2013 г., Заповед № РД-05-743/10.12.2013 г. Продажба, втори явен търг 4527.90 22230.00 22230.00 "Агроинвест - 2010'' ООД, ЕИК 202485337 - Договор от 30.12.2013 г., вписан вх. рег. № 925/17.01.2014 г., акт № 113, том 2
130 2014 Ново Железаре Имот № 069061, з-ще с. Ново Железаре нтп - нива, IV категория с площ от 50.709 дка Решение № 397/22.10.2013 г., Заповед № РД-05-742/10.12.2013 г. Продажба, втори явен търг 5887.90 28905.00 28905.00 "Агроинвест - 2010'' ООД, ЕИК 202485337 - Договор от 30.12.2013 г., вписан вх. рег. № 924/17.01.2014 г., акт № 112, том 2
131 2014 Хисаря Част от ПИ № 5107 по КРП на гр. Хисаря с площ от 242.20 кв. м Решение № 343,             Протокол № 37/21.05.2013 г. По регулация 6238.80 6238.80 24420.00 Нешо Танчев Недев - Договор от 29.01.2014 г., вписан вх. рег. № 2765/07.02.2014 г., акт № 70, том 7
132 2014 Хисаря Част от улица - тупик 72 кв.м. участващо в УПИ IV-68, кв.13 по КРП на гр. Хисаря, кв. Миромир Решение № 343,             Протокол № 37/21.05.2013 г. По регулация 436.00   936.00 Антон Иванов Пармашки и Виктория Антонова Пармашка - Договор от 17.02.2014 г., вписан вх. рег. № 4784/27.02.2014 г., акт № 173, том 12
132 2014 Кръстевич УПИ XII- общ. кв.27, с. Кръстевич с площ от 970 кв.м, АОС № 671/27.12.2013 г.   Чл.35,ал.3 от ЗОС,                 Заповед № РД-05-131/22.01.2014 г. 2700.50   3492.00 Цветана Илиева Първанова - Договор от 17.02.2014 г., вписан вх. рег. № 5109/04.03.2014 г., акт № 161, том 13, Заповед за отписване № РД-05-102/12.03.2014 г.
134 2014 Хисаря УПИ VII- 2537 кв.26, на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 833 кв.м, АОС № 697/04.03.2014 г.   Чл.35,ал.3 от ЗОС,                 Заповед № РД-05-149/08.04.2014 г. 17243.10   17250.50 Димитринка Иванова Първанова - Договор от 17.20.2014 г., вписан вх. Рег. № 11512/07.05.14 г., акт № 7, том 32, Заповед за отписване № РД-05-264/28.05.2014 г.
135 2014 Хисаря УПИ IV- 2678, кв.36 на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 602 кв.м, АОС № 7/20.03.2003 г.   Чл.35,ал.3 от ЗОС,                 Заповед № РД-05-216/10.05.2014 г. 13545.00   13600.00 Пламен Димитров Неризов - Договор от 12.05.2014 г., вписан вх. Рег. № 12102/13.05.2014 г., акт № 150, том 33, Заповед за отписване № РД-05-263/28.05.2014 г.
136 2014 Беловица ПИ № 156, кв.14 с. Беловица с площ от 1190 кв.м, АОС № 30/18.07.2002 г.   Чл.35,ал.3 от ЗОС,                 Заповед № РД-05-265/28.05.2014 г. 3313.00   4284.00 Костадин Тодоров Тодоров - Договор от 09.06.2014 г., вписан вх. рег. № 16259/19.06.2014 г., акт № 39, том 46, Заповед за отписване № РД-05-381/14.07.2014 г.
167 2014 Михилци Имот № 173042, з-ще с. Михилци нтп - нива, VI категория с площ от 4.730 дка, АОС № 664/26.08.2013 г. Решение № 479,             Протокол № 54/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 5/24.04.2014 г. 402.30 2550.00 2805.00 без ДДС Янко Андонов Чолаков - Договор от 09.05.2014 г., вписан вх. рег. № 13448/26.05.2014 г., акт № 187, том 37, Заповед за отписване № РД-05-393/17.07.2014 г.
138 2014 Михилци Имот № 173001, з-ще с. Михилци нтп -  нива, VI категория с площ от 2.106 дка, АОС № 660/26.08.2013 г. Решение № 479,             Протокол № 54/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 1/24.04.2014 г. 179.10 1140.00 1254.00 без ДДС Янко Андонов Чолаков - Договор от 09.05.2014 г., вписан вх. рег. № 13445/26.05.2014 г., акт № 178, том 37, Заповед за отписване № РД-05-397/17.07.2014 г.
139 2014 Михилци Имот № 173040, з-ще с. Михилци нтп -  нива, X категория с площ от 1.000 дка, АОС № 662/26.08.2013 г. Решение № 479,             Протокол № 54/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/24.04.2014 г. 9.50 540.00 594.00 без ДДС Янко Андонов Чолаков - Договор от 09.05.2014 г., вписан вх. рег. № 13444/26.05.2014 г., акт № 177, том 37, Заповед за отписване № РД-05-396/17.07.2014 г.
140 2014 Михилци Имот № 173041, з-ще с. Михилци нтп - нива, VI Категория с площ от 2.500 дка, АОС № 663/26.08.2013 г. Решение № 479,             Протокол № 54/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 4/24.04.2014 г. 212.60 1350.00 6885.00 без ДДС Янко Андонов Чолаков - Договор от 09.05.2014 г., вписан вх. рег. № 13447/26.05.2014 г., акт № 186, том 37, Заповед за отписване № РД-05-395/17.07.2014 г.
141 2014 Михилци Имот № 173005, з-ще с. Михилци нтп -  нива, VI категория с площ от 1.300 дка, АОС № 661/26.08.2013 г. Решение № 479,             Протокол № 54/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/24.04.2014 г. 110.60 700.00 770.00 без ДДС Янко Андонов Чолаков - Договор от 09.05.2014 г., вписан вх. рег. № 13446/26.05.2014 г., акт № 185, том 37, Заповед за отписване № РД-05-394/17.07.2014 г.
142 2014 Беловица Имот № 066206, з-ще с. Беловица нтп - нива, V и VI категория с площ от 10.570 дка, АОС № 711/31.03.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 10/11/20.06.2014 г. 599.30 4230.00 8037.00 без ДДС Десислав Генчев Генов - Договор от 02.07.2014 г., вписан вх. рег. № 18901, акт 152, том 53, Заповед за отписване № РД-05-422/25.07.2014 г.
143 2014 Беловица Имот № 066249, з-ще с. Беловица нтп - нива, V и VI категория с площ от 95.598 дка, АОС № 712/31.03.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 11/11/20.06.2014 г. 5420.40 38240.00 61184.00 без ДДС Илия Димитров Митов - Договор от 02.07.2014 г., вписан вх. Рег. № 18900, акт 151, том 53, Заповед за отписване № РД-05-420/25.07.2014 г.
144 2014 Беловица Имот № 037093, з-ще с. Беловица нтп - нива VI категория с площ от 3.467 дка, АОС № 679/679/30.01.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 11/11/20.06.2014 г. 294.90 1460.00 2336.00 Илия Димитров Митов - Договор от 02.07.2014 г., вписан вх. Рег. № 18889, акт № 161, том 53, Заповед за отписване № РД-05-421/25.07.2014 г.
145 2014 Хисаря УПИ XIII-2514, кв. 27 гр. Хисаря, кв. Веригово, АОС № 21/23.01.2006 г. Решение № 519,             Протокол № 57/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/3/26.06.2014 г. 9450.00 11340.00 11340.00 Асен Запрянов Михайлов - Договор вписан вх. рег. № 19076, акт № 49, том 54, Заповед за отписване № РД-05-419/25.07.2014 г.
146 2014 Красново Имот № 125032, з-ще с. Красново с площ от 1.182 дка, АЧОС № 532/22.05.2013 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 9/11/26.06.2014 г. 110.10 590.00 590.00 Ангел Ненов Късев - Договор вписан вх. рег. № 19268, акт № 178, том 54, Заповед за птписване № РД-05-444/05.08.2014 г.
147 2014 Беловица Имот № 061058, з-ще с. Беловица с площ от 55.750 дка, АЧОС № 709/31.03.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/11/20.06.2014 г. 7492.80 33450.00 40140.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19146, акт № 88, том 54, Заповед № РД-05-434/05.08.2014 г.
148 2014 Беловица Имот № 066108, з-ще с. Беловица с площ от 10.066 дка, АЧОС № 689/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 7/11/20.06.2014 г. 690.50 4230.00 9729.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19145, акт № 87, том 54, Заповед № РД-05-435/05.08.2014 г.
149 2014 Беловица Имот № 066192, з-ще с. Беловица с площ от 11.005 дка, АЧОС № 687/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 9/11/20.06.2014 г. 624.00 3960.00 8316.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19143, акт № 81, том 54, Заповед № РД-05-437/05.08.2014 г.
150 2014 Беловица Имот № 066054, з-ще с. Беловица с площ от 2.646 дка, АЧОС № 691/07.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 5/11/20.06.2014 г. 181.50 1165.00 1747.50 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19141, акт № 79, том 54, Заповед № РД-05-438/05.08.2014 г.
151 2014 Беловица Имот № 066052, з-ще с. Беловица с площ от 4.852 дка, АЧОС № 692/07.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 4/11/20.06.2014 г. 332.80 2135.00 2775.50 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19140, акт № 78, том 54, Заповед № РД-05-440/05.08.2014 г.
152 2014 Беловица Имот № 066022, з-ще с. Беловица с площ от 4.215дка, АЧОС № 695/07.02.2014 г.  Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 1/11/20.06.2014 г. 289.10 1770.00 3363.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19139, акт № 77, том 54, Заповед № РД-05-441/05.08.2014 г.
153 2014 Беловица Имот № 061046, з-ще с. Беловица с площ от 13.817 дка, АЧОС № 710/31.03.2014 г.  Решение № 517/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/11/20.06.2014 г. 1083.30 5800.00 6380.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19138, акт № 85, том 54, Заповед № РД-05-439/05.08.2014 г.
154 2014 Беловица Имот № 040065, з-ще с. Беловица с площ от 5.820 дка, АЧОС № 686/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 4/11/20.06.2014 г. 495.00 2330.00 3495.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19142, акт № 80, том 54, Заповед № РД-05-443/05.08.2014 г.
155 2014 Красново Имот № 157074, з-ще с. Красново с площ от 4.151дка, АЧОС № 714/08.04.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 8/11/20.06.2014 г. 458.00 2000.00 2200.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вписан вх. рег. № 19144, акт № 86, том 54, Заповед № РД-05-436/05.08.2014 г.
156 2014 Михилци Имот № 230020, з-ще с.Михилци с площ от 6.892 дка, АЧОС № 676/30.01.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 4/11/20.06.2014 г. 622.30 4000.00 4000.00 Янко Андонов Чолаков - Договор вписан вх. рег. № 20013/24.07.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-442/05.08.2014 г.
157 2014 Беловица Имот № 022145, з-ще с. Беловица с площ от 0.977 дка Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 10/11/24.06.2014 г. 100.50 470.00 517.00 Пена Йорданова Петрова - Договор вписан вх. рег. № 21619/09.07.2014 г., акт № 83, том 61, Заповед за отписване № РД-05-473/20.08.2014 г.
158 2014 Хисаря Имот № 188013, з-ще гр. Хисаря с площ от 7.886 дка, АЧОС № 715/16.04.2014 г.  Решение № 517/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/11/19.06.2014 г. 331.20 6310.00 6941.00 "Балноложки комплекс Хисар'' АД - Договор вх. рег. № 23692/28.08.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-634/16.10.2014 г.
159 2014 Черничево Имот № 190321, з-ще с. Черничево с площ от 2.004 дка, АЧОС № 675/30.01.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 5/11/19.06.2014 г. 271.40 2000.00 2200.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22682/08.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-613/08.10.2014 г.
160 2014 Беловица Имот № 030083, з-ще с. Беловица с площ от 3.600 дка, АОС № 684/06.02.2014 г.  Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 6/11/20.06.2014 г. 441.20 2020.30 3030.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22687/07.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-612/08.10.2014 г.
161 2014 Беловица Имот № 030122, з-ще с. Беловица с площ от 3.543 дка, АОС № 683/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 7/11/20.06.2014 г. 479.90 1980.00 2574.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22686/07.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-611/08.10.2014 г.
162 2014 Беловица Имот № 030019, з-ще с. Беловица с площ от 7.477 дка, АООС № 682/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 8/11/20.06.2014 г. 916.30 4190.00 5447.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22685/07.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-610/08.10.2014 г.
163 2014 Беловица Имот № 030131, з-ще с. Беловица с площ от 10.597 дка, АОС № 681/03.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 9/11/20.06.2014 г. 1093.60 5930.00 7116.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22684/07.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-609/08.10.2014 г.
164 2014 Беловица Имот № 030002, з-ще с. Беловица с площ от 3.838 дка, АОС № 685/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 5/11/20.06.2014 г. 470.30 2150.00 3225.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22688/07.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-608/08.10.2014 г.
165 2014 Беловица Имот № 066170, з-ще с. Беловица с площ от 3.026 дка, АОС № 688/06.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 8/11/20.06.2014 г. 171.60 1090.00 2071.00 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22689/08.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-607/08.10.2014 г.
166 2014 Беловица Имот № 066039, з-ще с. Беловица с площ от 3.490 дка, АОС № 693/07.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/11/20.06.2014 г. 239.40 1465.00 2197.50 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22690/08.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-606/08.10.2014 г.
167 2014 Беловица Имот № 066023, з-ще с. Беловица с площ от 3.560 дка, АОС № 694/07.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/11/20.06.2014 г. 244.20 1495.00 2242.50 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22692/08.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-605/08.10.2014 г.
168 2014 Беловица Имот № 066087, з-ще с. Беловица с площ от 9.660 дка, АОС № 690/07.02.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 6/11/20.06.2014 г. 662.70 4057.00 6085.50 Кооперация ''Агрокомерс - 98'' - Договор вх. рег. № 22691/08.07.2014., Заповед за отписване № РД-05-604/08.10.2014 г.
169 2014 Беловица Имот № 120114, з-ще с. Беловица с площ от 1.182 дка, АОС № 718/26.06.2014 г. Решение № 568/22.07.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/6/10.09.2014 г. 121.60 710.00 2130.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вх. рег. № 26651/19.09.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-643/02.10.2014 г.
170 2014 Михилци Имот № 173047, з-ще с. Михилци с площ от 3.249 дка, АОС № 677/30.01.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/1/19.06.2014 г. 30.70 1755.00 1930.50 Лазар Георгиев Грамов - Договор вх. рег. № 28076/07.10.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-633/16.10.2014 г.
171 2014 Красново Имот № 121062, з-ще с. Красново с площ от 1.991 дка, АОС № 351/09.07.2012 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 10/11/26.06.2014 г. 204.87 820.00 900.00 "Розариум'' ООД, ЕИК 112539309 - Договор вх. Рег. № 21803/08.08.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-650/23.10.2014 г.
172 2014 Красново Имот № 157045, з-ще с. Красново с площ от 2.553 дка, АОС № 717/18.06.2014 г.  Решение № 568/22.07.2014 г. Продажба търг, Протокол № 4/6/17.09.2014 г. 262.70 2040.00 2040.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вх. рег. № 28660/01.10.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-647/23.10.2014 г.
173 2014 Беловица Имот № 053025, з-ще с. Беловица с площ от 1.007 дка, АОС № 696/24.02.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 5/6/17.09.2014 г. 88.80 460.00 460.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вх. рег. № 28658/01.10.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-646/23.10.2014 г.
174 2014 Красново Имот № 159002, з-ще с. Красново с площ от 2.787 дка, АОС № 352/09.07.2012 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 6/6/17.09.2014 г. 286.78 1140.00 1140.00 Димитър Пенчев Ташев - Договор вх. рег. № 28659/01.10.2014 г., Заповед за отписване № РД-05-648/23.10.2014 г.
175 2014 Мътеница Имот ПИ 364, кв. 31 з-ще с. Мътеница с площ от 0.714 кв. м, АОС № 1371/06.04.2019 г. Решение № 482/18.02.2014 г. Продажба търг, Протокол № 2/2/17.04.2014 г. 1500.00 2266.10 15000.00 'Фруктос'' ЕООД - Договор от 30.04.2014 г., вписан вх. рег. № 20659/20.07.2014, акт № 161, том 58, Заповед за отписване № РД-05-685/10.11.2014 г.
176 2014 Красново Имот № 120053, з-ще с. Красново с площ от 4.425 дка, АОС № 719/18.06.2014 г. Решение № 568/22.07.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/6/10.09.2014 г. 455.30 2655.00 2920.50 Тодор Иванов Иванов - Договор от 26.09.2014 г., вписан вх. рег. № 28093, акт № 10, том 80, Заповед за отписване № РД-05-706/19.11.2014 г.
177 2014 Старо Железаре Имот № 134001, з-ще с. Старо Железаре с площ от 93.079 дка, АОС № 713/31.03.2014 г. Решение № 518/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 7/11/19.06.2014 г. 7297.40 41880.00 54444.00 Ненчо Дончев Дишкелов - Договор от 09.07.2014 г., вписан вх. рег. № 20314/25.07.2014 г., акт № 188, том 57, Заповед за отписване № РД-05-715/26.11.2014 г.
178 2014 Беловица ПИ № 157, кв. 14, з-ще с. Беловица с площ от 1100 кв. м, АОС № 29/17.07.2002 г.    Изкупуване право на строеж 2508.00   3960.00 Петко Тодоров Тодоров - Договор от 11.08.2014 г., вписан вх. рег. № 29092/15.10.2014 г., акт № 172, том 82, Заповед за отписване № РД-05-731/05.12.2014 г.
179 2014 Хисаря Имот № 000471, з-ще гр. Хисаря с площ от 1.461 дка, АОС № 678/31.01.2014 г. Решение № 520/29.04.2014 г. Продажба търг, Протокол № 1/11/26.06.2014 г. 157.80 580.00 580.00 'Агарикус трейд'' ООД - Договор от 09.07.2014 г., вписан вх. рег. № 21741/08.08.2014 г., акт № 158, том 61, Заповед за отписване № РД05-766/30.12.2014 г.
180 2015 Хисаря Имот № 003836, з-ще гр. Хисаря с площ от 28.486 дка, АОС № 716/16.06.2014 г. Решение № 568/22.07.2014 г. Продажба търг, Протокол № 3/6/10.09.2014 г. 307.60 11395.00 12534.50 'Балнеоложки комплекс Хисар'' АД, ЕИК 115035506 - Договор от 19.09.2014 г., вписан вх. рег. № 37130/19.12.2014 г., акт № 26, том 106, Заповед за отписване № РД-05-74/29.01.2015 г.
181 2015 Михилци Имот № 229028, з-ще с. Михилци с площ от 3.204 дка, АОС № 721/15.09.2014 г. Решение № 603/21.10.2014 г. Продажба търг, Протокол № 1/2/18.12.2014 г. 289.30 1860.00 1860.00 Янко Андонов Чолаков - Договор от 29.12.2014 г., вписан вх. рег. № 10588/17.04.2015 г., акт № 173, том 28, Заповед за отписване № РД-05-318/29.04.2015 г.
182 2015 Михилци Имот № 228017, з-ще с. Михилци с площ от 12.138 дка, АОС № 733/22.01.2015 г. Решение № 668/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 8/9/09.04.2015 г. 832.70 7000.00 7000.00 Янко Андонов Чолаков - Договор от 22.04.2015 г., вписан вх. рег. № 11827/28.04.2015 г., акт № 71, том 32, Заповед за отписване № РД-05-339/12.05.2015 г.
183 2015 Михилци Имот № 228018, з-ще с. Михилци с площ от 18.448 дка, АОС № 734/22.01.2015 г. Решение № 668/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 9/9/09.04.2015 г. 116.20 6650.00 6650.00 Янко Андонов Чолаков - Договор от 22.04.2015 г., вписан вх. рег. № 11826/28.04.2015 г., акт № 78, том 32, Заповед за отписване № РД-05-340/12.05.2015 г.
184 2015 Михилци Имот № 220015, з-ще с. Михилци с площ от 15.794 дка, АОС № 730/22.01.2015 г. Решение № 668/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 5/9/09.04.2015 г. 113.70 5700.00 5700.00 Янко Андонов Чолаков - Договор от 22.04.2015 г., вписан вх. рег. № 11829/28.04.2015 г., акт № 67, том 32, Заповед за отписване № РД-05-341/12.05.2015 г.
185 2015 Михилци Имот № 221018, з-ще с. Михилци с площ от 5.933 дка, АОС № 732/22.01.2015 г. Решение № 668/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 7/9/09.04.2015 г. 166.10 2350.00 2350.00 Янко Андонов Чолаков - Договор от 22.04.2015 г., вписан вх. рег. № 11828/28.04.2015 г., акт № 66, том 32, Заповед за отписване № РД-05-342/12.05.2015 г.
186 2015 Ново Железаре УПИ IV-123,125,129, кв. 7, з-м с. Ново Железаре с площ от 1131 кв.м, АОС № 673/17.01.2014 г. Решение № 651/20.01.2015 г. Продажба търг, Протокол № 1/09.04.2015 г. 6578.60 8965.00 8965.00 Тодор Пенчев Чобарски - Договор от 20.04.2015 г., вписан вх. рег. № 11789/28.04.2015 г., акт № 69, том 32, Заповед за отписване № РД-05-343/12.05.2015 г.
187 2015 Беловица Имот № 014073, з-ще с. Беловица нтп -  лозе с площ от 8.157 дка, АОС № 736/30.01.2015 г. Решение № 686/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 462.50 3230.00 3230.00 Николай Петров Петров - Договор от 20.05.2015 г., вписан вх. рег. № 150099/25.05.2015 г., акт № 173, том 40, Заповед за отписване № РД-05-395/02.06.2015 г.
188 2015 Беловица Имот № 014072, з-ще с. Беловица нтп -  лозе с площ от 1.859 дка, АОС № 735/30.01.2015 г Решение № 686/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 105.40 730.00 730.00 Николай Петров Петров - Договор от 20.05.2015 г., вписан вх. рег. № 150098/25.05.2015 г., акт № 174, том 40, Заповед за отписване № РД-05-397/02.06.2015 г.
189 2015 Беловица УПИ V - за търг. и обсл. дейност, кв. 49 по КП на с. Беловица, АОС № 739/07.04.2015 г.  Чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Заповед № РД-05-268/2015 г.   1711.80   2378.00 Тодорка Божкова Цокова - Договор от 07.05.2015 г., вписан вх. рег. № 16356/04.06.2015 г. акт № 110, том 44, Заповед за отписване № РД-05-442/25.06.2015 г.
190 2015 Кръстевич Имот № 215044, з-ще с. Кръстевич нтп -  нива с площ от 1.100 дка, АОС № 517/25.02.2013 г. Решение № 684/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 80.20 530.00 530.00 "Прайм фрут'' АД - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 19186/26.06.2015 г., акт № 118, том 52, Заповед за отписване № РД-05-488/15.07.2015 г.
191 2015 Кръстевич Имот № 214234, з-ще с. Кръстевич нтп -  овощна градина с площ от 18.062 дка, АОС № 518/25.02.2013 г. Решение № 684/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 265.50 6500.00 6500.00 "Прайм фрут'' АД - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 19185/26.06.2015 г., акт № 117, том 52, Заповед за отписване № РД-05-487/15.07.2015 г.
192 2015 Кръстевич Имот № 219006, з-ще с. Кръстевич нтп -  нива с площ от 10.153 дка, АОС № 520/26.02.2013 г. Решение № 684/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 1144.20 6340.00 6340.00 "Прайм фрут'' АД - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 19184/26.06.2015 г., акт № 116, том 52, Заповед за отписване № РД-05-489/15.07.2015 г.
193 2015 Кръстевич Имот № 219010, з-ще с. Кръстевич нтп -  нива с площ от 18.191 дка, АОС № 522/26.02.2013 г. Решение № 684/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 2050.10 11350.00 11350.00 "Прайм фрут'' АД - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 19187/26.06.2015 г., акт № 119, том 52, Заповед за отписване № РД-05-490/15.07.2015 г.
194 2015 Красново Имот № 106052, з-ще с. Красново нтп -  нива с площ от 3.000 дка, АОС № 737/30.01.2015 г. Решение № 683/24.03.2015 г. Продажба, явен търг 84.00 1190.00 1190.00 Мария Петева Димитрова - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 20277/07.07.2015 г., акт № 116, том 55, Заповед за отписване № РД-05-576/20.08.2015 г.
195 2015 Кръстевич УПИ IV, кв.6 з-ще с. Кръстевич с площ от 1960.00 кв.м, АОС № 10/12.05.1999 г. Решение № 685/24.03.2015 г. Продажба търг, Протокол № 1/2/21.05.2015 г. 4468.80 6768.00 6768.00 Тодор Димитров Димов - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 20744/09.07.2015 г., акт № 136, том 56, Заповед за отписване № РД-05-583/21.08.2015 г.
196 2015 Кръстевич УПИ VI -343, кв. 6 з-ще с. Кръстевич с площ от 1250.00 кв.м, АОС № 9/12.05.1999 г. Решение № 685/24.03.2015 г. Продажба търг, Протокол № 2/2/21.05.2015 г. 2850.00 9504.00 9504.00 Тодор Димитров Димов - Договор от 01.06.2015 г., вписан вх. рег. № 20745/09.07.2015 г., акт № 137, том 56, Заповед за отписване № РД-05-584/21.08.2015 г.
197 2015 Беловица ПИ № 167, кв. 14 , з-м с. Беловица с площ от 1090.00 к. м, АОС № 19/16.07.2002 г.  Чл. 35 ал. 3 от ЗОС, Заповед № РД-05-585/2015 г. ____ 3976.30   5232.00 Недялка Видолвска, Петър Мечев Договор от 28.08.2015 г., вписан вх. рег. № 26612/01.09.2015 г., акт № 74, том 72, Заповед за отписване № РД-05-617/07.09.2015 г.
198 2015 Старосел Имот № 277032, з-ще с. Старосел с площ от 5.796 дка, АОС № 740/30.04.2015 г. Решение № 724/19.05.2015 г. Продажба търг, Протокол № 1/5/02.07.2015 г. 719.90 2440.00 2450.00 Ангел Костадинов Ангелов - Договор от 17.07.2015 г., вписан вх. рег. № 23007/29.04.2015 г., акт № 115, том 62, Заповед за отписване № РД-05-620/09.09.2015 г.
199 2015 Хисаря Имот № 141142, з-ще гр. Хисаря с площ от 0.107 дка, АОС № 751/29.05.2015 г. Решение № 745/23.06.2015 г. Продажба търг, Протокол № 1/2/20.08.2015 г. 7.80 214.00 235.40 Станка Йорданова Станева - Договор от 01.09.2015 г., вписан вх. рег. № 27655/10.09.2015 г., акт № 63, том 75, Заповед за отписване № РД-05-765/03.11.2015 г.
200 2015 Хисаря Имот № 0006015, з-щегр.  Хисаря с площ от 96.374 дка, АОС № 738/20.02.2015 г. Решение № 746/23.06.2015 г. Продажба търг, Протокол № 2/2/20.08.2015 г. 1619.11 96137.00 105750.70 "ДИЕЙЖИ'' ЕООД, ЕИК 115754847 - Договор от 07.09.2015 г., вписан вх. рег. № 27667/10.09.2015 г., акт № 68, том 75, партида 381926, Заповед за отписване № РД-05-772/05.11.2015 г.
201 2015 Хисаря 340 м2 в УПИ I - 1070, кв.70 по КРП на гр. Хисаря Чл. 15 от ЗУТ, Решение № 673/06.03.2015 г. Чл. 15 от ЗУТ 10710.00 _______ 54400.00  ''АУГУСТА - 91" АД - Договор от 28.08.2015 г., Служба по вписванията гр. Пловдив, вх. рег. № 29005/24.09.2015 г., акт № 90, том 79
202 2016 Старо Железаре Имот № 038020, з-ще с. Старо Железаре нтп - нива с площ от 1.548 дка, АОС № 728/13.01.2015 г. Решение № 667/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 4/9/02.04.2015 г. 112.80 590.00 781.00 Стоян Колев Стехов - Договор от 09.04.2015 г., вписан вх. рег. № 12141/29.04.2015 г., акт № 27, том 33, Заповед за отписване № РД-05-22/13.01.2016 г.
203 2016 Старо Железаре Имот № 034079, з-ще с. Старо Железаре нтп - нива с площ от 0.939 дка, АОС № 727/13.01.2015 г. Решение № 667/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 3/9/02.04.2015 г. 68.50 355.00 473.80 Стоян Колев Стехов - Договор от 09.04.2015 г., вписан вх. рег. № 12142/29.04.2015 г., акт № 28, том 33, Заповед за отписване № РД-05-20/13.01.2016 г.
204 2016 Старо Железаре Имот № 034045, з-ще с. Старо Железаре нтп - нива с площ от 0.854 дка, АОС № 726/13.01.2015 г. Решение № 667/17.02.2015 г. Продажба търг, Протокол № 2/9/02.04.2015 г. 62.30 325.00 429.00 Стоян Колев Стехов - Договор от 09.04.2015 г., вписан вх. рег. № 12143/29.04.2015 г., акт № 29, том 33, Заповед за отписване № РД-05-19/13.01.2016 г.
205 2016 Черничево Имот № 130026, з-ще с. Черничево нтп - нива с площ от 0.260 дка, АОС № 741/30.04.2015 г. Решение № 723/19.05.2015 г. Продажба търг, Протокол № 1/4/02.07.2015 г. 26.80 200.00 200.00  ''РАДИКС ТУРС'' ЕООД, ЕИК 130944316 - Договор от 21.07.201 г., вписан вх. рег. № 27733/10.09.2015 г., акт № 130, том 75, Заповед за отписване № РД-05-21/13.01.2016г.
206 2016 Черничево Имот № 130010, з-ще с. Черничево нтп - нива с площ от 0.780 дка, АОС № 743/04.05.2015 г. Решение № 723/19.05.2015 г. Продажба търг, Протокол № 3/4/02.07.2015 г. 80.30 565.00 565.00  ''РАДИКС ТУРС'' ЕООД, ЕИК 130944316 - Договор от 21.07.201 г., вписан вх. рег. № 27732/10.09.2015 г., акт № 111, том 75, Заповед за отписване № РД-05-25/13.01.2016г.
207 2016 Черничево Имот № 131001, з-ще с. Черничево нтп - нива с площ от 0.640 дка, АОС № 744/04.05.2015 г. Решение № 723/19.05.2015 г. Продажба търг, Протокол № 4/4/02.07.2015 г. 65.90 460.00 460.00  ''РАДИКС ТУРС'' ЕООД, ЕИК 130944316 - Договор от 21.07.201 г., вписан вх. рег. № 27734/10.09.2015 г., акт № 131, том 75, Заповед за отписване № РД-05-24/13.01.2016г.
208 2016 Черничево Имот № 131008, з-ще с. Черничево нтп - нива с площ от 0.600 дка, АОС № 742/04.09.2015 г. Решение № 723/19.05.2015 г. Продажба търг, Протокол № 2/4/02.07.2015 г. 61.70 435.00 435.00  ''РАДИКС ТУРС'' ЕООД, ЕИК 130944316 - Договор от 21.07.201 г., вписан вх. рег. № 27731/10.09.2015 г., акт № 110, том 75, Заповед за отписване № РД-05-23/13.01.2016г.
209 2016 Беловица ПИ № 155, кв.14 з-ще с. Беловица с площ от 1350 кв.м Чл. 35, ал 3 от ЗОС    3006.70   6480.00 Петър Събев Тодоров - Договор от 14.12.2015 г., вписан вх. рег. № 40668/17.12.2015 г., акт № 29, том 112, Заповед за отписване № РД-05-18/2016 г.
210 2016 Хисаря ПИ № 5102, кв. 91-а по КРП на гр. Хисаря с площ от 460 кв.м, АОС № 763/16.12.2015 г. Решение № 93/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 9/9/12.05.2016 г. 11736.90 18400.00 18400.00  ''Виктория хаус'' - Виктория Говедарска, ЕИК 202370598 -  Договор от 27.05.2016 г., вписан вх. рег. № 16718/03.06.2016 г., акт № 44, том 45, Заповед за отписване № РД-05-373/15.06.2016 г.
211 2016 Хисаря Общинско място от 205.00 кв.м,  участващо в образуване на УПИ XXI -2068,5213, кв.10, по КП на гр. Хисаря, кв. Момина баня _________ Продажба по регулация 4105.10 6150.00 6150.00 Емил Тройчев Душанов, ЕГН ХХХХХХХХХХ - Договор от 25.04.2016 г., вписан вх. рег. № 13793/11.05.2016 г., акт № 49, том 37
212 2016 Кръстевич УПИ I - за стоп. двор, кв .22 по КРП на с.Кръстевич с площ от 3470 кв.м, АОС № 749/14.05.2015 г. Решение № 92/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 6/9/19.05.2016 г. 9216.30 13741.20 13741.20  ''РТС АГРО'' ЕООД, ЕИК 204033619 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 20990/01.07.2016 г., акт № 184, том 56, Заповед за отписване № РД-05-430/14.07.2016 г.
213 2016 Кръстевич УПИ IV- общ., кв .22 по КРП на с.Кръстевич с площ от 750 кв.м, АОС № 21/28.09.2000 г Решение № 92/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 2/9/19.05.2016 г. 1710.00 2970.00 2970.00  ''РТС АГРО'' ЕООД, ЕИК 204033619 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 20986/01.07.2016 г., акт № 191, том 56, Заповед за отписване № РД-05-429/14.07.2016 г.
214 2016 Кръстевич УПИ V- общ., кв .22 по КРП на с.Кръстевич с площ от 710 кв.м, АОС № 20/28.09.2000 г Решение № 92/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 3/9/19.05.2016 г. 1614.80 2811.60 2811.60  ''РТС АГРО'' ЕООД, ЕИК 204033619 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 20987/01.07.2016 г., акт № 182, том 56, Заповед за отписване № РД-05-427/14.07.2016 г.
215 2016 Кръстевич УПИ VI - общ., кв .22 по КРП на с.Кръстевич с площ от 690 кв.м, АОС № 19/29.09.2000 г Решение № 92/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 4/9/19.05.2016 г. 1573.20 2732.40 2732.40  ''РТС АГРО'' ЕООД, ЕИК 204033619 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 20988/01.07.2016 г., акт № 192, том 56, Заповед за отписване № РД-05-428/14.07.2016 г.
216 2016 Кръстевич УПИ VII- общ., кв. 22 по КРП на с.Кръстевич с площ от 730 кв.м, АОС № 18/29.09.2000 г. Решение № 92/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 5/9/19.05.2016 г. 1664.40 2890.80 2890.80  ''РТС АГРО'' ЕООД, ЕИК 204033619 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 20989/01.07.2016 г., акт № 183, том 56, Заповед за отписване № РД-05-426/14.07.2016 г.
217 2016 Старосел Имот № 001198, з-ще с. Старосел с площ от 0.754 кв.м, нтн - полски път, с площ от 0.754 кв. м., АОС № 768/17.02.2016 г. Решение №110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 2/7/16.06.2016 г. 7.80 450.00 540.00  ''Старосел инвест груп'' ООД, ЕИК 200592970 - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 21535, акт № 61, том 58, Заповед за отписване № Рд-05-436/18.07.2016 г.
218 2016 Беловица УПИ X- държ., з-щес.  Беловица кв.8 с площ от 1260 кв.м, АОС № 762/23.11.2015 г.  Решение № 93/22.03.2016 г. Продажба търг, Протокол № 7/9/19.05.2016 г. 3507.80 6048.00 6048.00  ''Профилагро България'' ООД, ЕИК 202745863 - Договор от 27.05.2016 г., вписан вх. рег. № 21182, акт № 72, том 57, Заповед за отписване № РД-05-457/22.07.2016 г.
219 2016 Старосел Имот № 286038, з-ще с. Старосел нтп -лозе с площ от 1.792 дка, АОС № 773/29.02.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 3/7/16.06.2016 г. 578.70 1610.00 1771.00 Иван Петков Жутев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 24423/29.07.2016 г., акт № 113, том 65, Заповед за отписване № РД-05-535/17.08.2016 г.
220 2016 Старосел Имот № 286125, з-ще с. Старосел нтп - лозе с площ от 0.594 дка, АОС № 777/29.02.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 6/7/16.06.2016 г. 193.40 540.00 594.00 Иван Петков Жутев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 24422/29.07.2016 г., акт № 112, том 65, Заповед за отписване № РД-05-534/17.08.2016 г.
221 2016 Старосел Имот № 286078, з-ще с. Старосел нтп - лозе с площ от 2.625 дка, АОС № 774/29.02.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 5/7/16.06.2016 г. 847.70   2596.00 Иван Петков Жутев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 24426/29.07.2016 г., акт № 124, том 65, Заповед за отписване № РД-05-533/17.08.2016 г.
222 2016 Старосел Имот № 286043, з-ще с. Старосел нтп - лозе с площ от 1.739 дка, АОС № 775/29.02.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 4/7/16.06.2016 г. 561.60   1721.50 Иван Петков Жутев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 24424/29.07.2016 г., акт № 114, том 65, Заповед за отписване № РД-05-532/17.08.2016 г.
223 2016 Старосел Имот № 286157, з-ще с. Старосел нтп -  лозе, категория IV с площ от 1.004 дка, АОС № 776/29.02.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 7/7/16.06.2016 г. 324.20   995.50 Иван Петков Жутев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 24425/29.07.2016 г., акт № 123, том 65, Заповед за отписване № РД-05-531/17.08.2016 г.
224 2016 Кръстевич УПИ I -за фурна, кв.24 по КРП на с. Кръстевич с площ от 2400 кв.м, АОС № 62/05.05.2004 г. Решение № 93/22.03.2016 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/9/12.05.2016 г. 7411.20   17640.00  ''Тера Югланс'' ЕООД, ЕИК 201340538 - Договор от 03.06.2016 г., вписан вх. рег. № 23987/27.07.2016 г., акт № 101, том 64, Заповед за отписване № РД-05-549/24.08.2016 г.
225 2016 Старосел Имот № 338045, з-ще с. Старосел, категория VI с площ от 0.597 дка, АОС № 779/15.03.2016 г. Решение № 110/19.04.2016 г. Продажба търг, Протокол № 1/7/16.06.2016 г. 43.50 600.00 720.00 Румен Стоянов Цочев - Договор от 27.06.2016 г., вписан вх. рег. № 28796/08.09.2016 г., акт № 122, том 77, Заповед за отписване № РД-05-590/17.09.2016 г.
226 2016 Старосел Имот № 129095, з-ще с. Старосел  нтп -нива, категория IV с площ от 0.052 дка, АОС № 783/04.05.2016 г. Решение № 168/19.07.2016 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/3/2016 г. 7.70 37.00 41.00  ''Старосел инвест груп'' ООД - Договор от 14.09.2016 г., вписан вх. рег. № 30766/26.09.2016 г., акт № 89, том 83, Заповед за отписване № РД-05-659/27.10.2016 г.
227 2016 Старосел Имот № 129097, з-ще с. Старосел  нтп - нива, категоря IV с площ от 0.052 дка, АОС № 782/04.05.2016 г. Решение № 168/19.07.2016 г. Продажба, явен търг 28.00 136.00 150.00  ''Старосел инвест груп'' ООД - Договор от 14.09.2016 г., вписан вх. рег. № 30765/26.09.2016 г., акт № 88, том 83, Заповед за отписване № РД-05-658/27.10.2016 г.
228 2016 Старосел 35м2 в УПИ XIV -825, кв.54 по КРП на с. Старосел Решение № 203/18.10.2016 г. Продажба по регулация 227.50   245.00 Григор Ангелов Алексов - Договор от 28.11.2016 г., вписан вх. рег. № 45147/28.12.2016 г., акт № 113, том 126
229 2017 Старосел Имот № 129108, з-ще с. Старосел, нтп - полски път с площ от 0.917 дка, АОС № 784/04.05.2016 г. Решение № 206/22.11.2016 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/4/19.01.2017 г. 9.50 1834.00 2017.40  ''Старосел инвест груп'' ООД, ЕИК 200592970 - Договор от 03.02.2017 г., вписан вх. рег. № 4667/20.02.2017 г., акт № 172, том 9, Заповед за отписване № РД-05-128/17.03.2017 г.
230 2017 Старосел Имот № 129109, з-ще с. Старосел, нтп - полски път с площ от 0.474 дка, АОС № 785/04.05.2016 г. Решение № 206/22.11.2016 г. Продажба, явен търг, Протокол № 2/4/19.01.2017 г. 4.90 948.00 1042.80  ''Балкантабако''ЕООД, ЕИК 112607710 - Договор от 03.02.2016 г., вписан вх. рег. № 4166/20.02.2017 г., акт № 113, том 9, Заповед за отписване № РД-05-128/17.03.2017 г. 
231 2017 Красново Имот № 125058, Красновски бани нтп - плоски път с площ от 0.395 дка, АОС № 809/01.08/2016 г. Решение № 205/22.11.2016 г. Продажба, явен търг, Протокол № 3/4/19.01.2017 г. 3.20 790.00 790.00 Сдружение "Лекториум Рози Круцианум - Интернационална школа на Златния розен кройц", ЕИК 121841897 - Договор от 03.02.2017 г., вписан вх. рег. № 4123/20.02.2017, акт № 92, том 9, Заповед за отписване № РД-05-174/05.04.2017 г.
232 2017 Беловица УПИ VII -543, кв. 23, з-ще с. Беловица с площ от 903 кв.м, АОС № 879/01.12.2016 г.  Решение № 262/21.02.2017 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/3/23.03.2017 г. 1885.50 5418.00 с ДДС 5959.80 с ДДС Петко Лилов Лилов - Договор от 03.04.2017 г., вписан вх. рег. № 10920/21.04.2017 г., акт № 132, том 17, Заповед за отписване № РД-05-262/18.05.2017 г.
233 2017 Беловица УПИ VIII -544, кв. 23, з-ще с. Беловица с площ от 876 кв.м, АОС № 880/01.12.2016 г. Решение № 262/21.02.2017 г. Продажба, явен търг, Протокол № 2/3/23.03.2017 г. 1660.90 5256.00 с ДДС 5781.60 Петко Лилов Лилов - Договор от 03.04.2017 г., вписан вх. рег. № 12590/05.05.2017 г., акт № 67, том 33, Заповед за отписване № РД-05-263/18.05.2017 г.
234 2017 Красново УПИ II - фурна, кв. 57, з-м с. Красново с площ от 690 кв.м, АОС № 1033/28.03.2017 г.  Решение № 321/23.05.2017 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/2/10.08.2017 г. 4726.00   6763.20 Луко Ненов Луков - Договор от 30.08.2017 г., вписан вх. рег. № 28941/21.09.2017 г., акт № 96, том 81, Заповед № РД-05-502/04.10.2017 .
235 2018 Хисаря Имот № 004001, гр. Хисаря нтп - изоставена нива, категория Х с площ от 5.754 дка, АОС № 1238/22.06.2017 г. Решение № 486/20.03.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 3/9/10.05.2018 г. 57.00 5754.00 без ДДС 6329.40 без ДДС  ''ДИ ЕЙ ЖИ'' ЕООД, ЕИК 115754487 - Договор от 06.06.2018 г., вписан вх. рег.№ 20285/19.06.2018 г., № акт № 90, том 54, Заповед за отписване № РД-05-401/10.07.2018 г.
236 2018 Хисаря Имот № 000204, гр. Хисаря нтп - изоставена нива, категория X с площ от 2.906 дка, АОС № 1236/22.06.2017 г. Решение № 486/20.03.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/9/10.05.2018 г. 32.00 2960.00 3256.00 без ДДС  ''ДИ ЕЙ ЖИ'' ЕООД, ЕИК 115754487 - Договор от 06.06.2018 г., вписан вх. рег. № 20287/19.06.2018 г.,акт № 97, том 54, Заповед за отписване № РД-05-402/10.07.2018 г.
237 2018 Хисаря Имот № 000399, гр. Хисаря нтп -изоставена нива, категорив X с площ от 1.716 дка, АОС № 1237/22.06.2017 г. Решение № 486/20.03.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 2/9/10.05.2018 г. 18.50 1716.00 без ДДС 1887.60 без ДДС  ''ДИ ЕЙ ЖИ'' ЕООД, ЕИК 115754487 - Договор от 06.06.2018 г., вписан вх. рег. № 20286/19.06.2018 г.,акт № 76, том 54, Заповед за отписване № РД-05-400/10.07.2018 г.
238 2018 Мало Крушево УПИ VII- 123, кв.13 по КРП с. Мало Крушево  площ от 510 кв.м, АОС № 1295/19.03.2018 г. Решение № 511/17.04.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/2/05.07.2018 г. 1064.90 2040.00 с ДДС 2050.00 с ДДС Спас Ганчев Тодоров - Договор от 13.07.2018 г., вписан вх. рег. № 24764/24.07.2018, акт № 56, том 67, Заповед за отписване № РД-05-457/31.07.2018 г.
239 2018 Хисаря УПИ VIII- общ., кв. 30 по КРП гр. Хисаря площ от 766.8 кв.м, АОС № 83/18.01.2008 г. Решение № 485/20.03.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 4/9/17.05.2018 г. 26576.60 151826.40 151826.40  ''НОВАТЕК ЕВРОПА'' ЕООД, ЕИК 204888205 - Договор от 13.06.2018 г., вписан вх. рег. № 22373/04.07.2018 г., акт № 136, том 60, Заповед за отписване № РД-05-502/17.08.2018 г.
240 2018 Хисаря Имот 055901 гр. Хисаря  НТП - друг жилищен имот с площ от 1,606 Решение № 541/22.05.2018 г. Продажба, явен търг, Протокол № 1/1/19.07.2018 г. 6901.00 9640.00 лв. без ДДС 27531.84 лв. без ДДС Георги Фабиянов Камбурски - Договор от 10.08.2018 г., вписан вх. рег. № 28687/27.08.2018 г., акт № 157, том 78, Заповед за отписване № РД-05-552/20.09.2018 г.
241 2018 Беловица ПИ №467, кв. 68, с.Беловица с площ 1230 кв.м, АОС № 107/10.04.2008 г. Решение № 513/17.04.2018 г. Продажба, явен търг 2214.00 5227.50 без ДДС 5227.50 без ДДС Димитър Николов Бояджиев - Договор от 13.07.2018 г., вписан вх. рег. № 28439/24.08.2018 г., акт № 182, том 77, Заповед за отписване № РД-05-574/11.10.2018 г.
242 2018 Хисаря 287 кв.м част от улично пространство участващо в образуването на УПИ VI -1185, кв.32, гр. Хисаря Решение № 585/24.07.2018 г. Регулация замяна _____ 5832.75 5832.75 Красимир Грозданов Къртев - Договор от 03.09.2018 г., вписан вх. рег. № 31801/25.09.2018 г., акт № 59, том 88
243 2018 Хисаря Апартамент 10/40/, ет. 5, вх. Г, блок 9-АБ , гр. Хисаря, площ 88 кв.м , изба №22-6.90 кв.м и 2-655% ид.част от общи части и право на строеж, АОС № 49/21.07.2006 г. Решение № 584/24.07.2018 г. Чл. 63,ал.4 от Наредбата по чл. 8 от ЗОС ,чл.47, ал.1 т.3 от ЗОС 29250.90 33 300.00 33 300.00 без ДДС Таня Илиева Лазарова - Договор от 14.11.2018 г., вписан вх. рег. № 38969/21.11.2018 г., акт № 75, том 108, Заповед за отписване № РД-05-686/12.12.2018 г.
244 2019 Старо Железаре Имот № 023007, с. Старо Железаре мтп - нива, категория  V ,площ от 10.899 дка, АОС № 72/28.12.2007 г. Решение № 634/23.10.2018 г. Продажба, явен търг 854.50 9155.00 без ДДС 9155.00 без ДДС  ''ДАНИ''- 2005 ЕООД, ЕИК 115915485 - Договор от 13.12.2018 г., вписан вх. рег. № 43615/20.12.2018 г., акт № 37, том 122, Заповед за отписване № РД-05-13/14.01.2019 г.
245 2019 Красново УПИ VIII- 357, кв. 7, с. Красново, площ от 800.00 кв. м, АОС № 37/24.07.2002 г. Решение № 652/20.11.2018 г. Продажба, явен търг 1824.00 5040.00 с ДДС 5544.00 с ДДС Румен Илиев Костов, ЕГН хххххххххх - Договор от 17.01.2019 г., вписан вх. рег. № 1179/22.01.2019 г., акт № 107, том 3, Заповед за отписване № Рд-05-33/25.01.2019 г.
246 2019 Старосел Част от УПИ - VIII-244 - 40 кв. м,            част от УПИ - IX-244 - 140 кв.м,             част от УПИ - X-245 - 218 кв.м,             общо 398 кв. м, кв. 10 по КРП на с.Старосел Решение № 603/30.08.2018 г. Продажба по регулация 142.80;        487.60;        740.60 2587.00 без ДДС 2587.00 без ДДС Делян Ангелов Костов, ЕГН хххххххххх - Договор от 05.11.2018 г., вписан вх. Рег. № 140/04.01.2019 г., акт № 92, том 1
247 2019 Старосел Част от УПИ - XV-520 - 55 кв.м,             част от УПИ - XVII-522 - 110 кв.м,                  част от УПИ - XVI-521 - 54 кв.м.,            част от УПИ- XVIII- 522 - 118 кв.м,              общо 337 кв. м по КРП на с.Старосел Решение № 602/30.08.2018 г. Продажба по регулация 1173.3 2190.00 лв без ДДС 2190.00 лв без ДДС  ''Магията на Природата'' ЕООД, ЕИК 20472.5966 - Договор от 03.01.2019 г., вписан вх.рег № 3373/13.02.2019 г.акт 77 том 9
248 2019 Беловица УПИ XIII-д, кв. 20, с. Беловица с площ от 750.00 кв.м и застроената в него паянтова стопанска постройка от 26 кв. м, АОС № 1300/28.09.2018 г. Решение № 651/20.11.2018 г. Продажба, явен търг 1368.00 4920.00 с ДДС 4920.00 с ДДС Лазарина Спасова Петкова, ЕГН хххххххххх - Договор от 23.01.2019 г., вписан вх. рег. № 2417/04.02.2019 г., акт № 142, том 6, Заповед за отписване № РД-05-58/08.02.2019 г.
249 2019 Хисаря ПИ № 1961, кв. 16, гр. Хисаря, кв. Момина Баня с площ от 489 кв.м, АОС № 1348/19.02.2019 г. Чл. 35 ал. 3 от ЗОС Чл. 35 ал. 3 от ЗОС 11 002.50 лв   14 670.00 лв без ДДС Веселин Маринов Найденов, ЕГН хххххххххх -Договор от 08.04.2019 г., вписан вх. рег. №  №12710/09.05.2019г., акт № 75, Заповед за отписване № РД-05-272/30.05.2019 г.том 35
250 2019 Хисаря  89 кв.м участващи в УПИ I - 208, кв. 25 по КРП на гр. Хисаря, кв. Миромир Решение № 737/19.03.2019 г. Продажба по регулация 1054.7 2 225.00 без ДДС 2 225.00 без ДДС Петър Малинов Бадов - Договор от 13.05.2019 г. вписан вх. рег. № 13373/03.06.2019 г., акт № 200, том 42
251 2019 Старосел Имот № 001060, с. Старосел нтп - ливада с площ от 24.071дка,  АОС № 67/10.07.2007 г.  Решение № 736/19.03.2019 г. Продажба, явен търг 1,484.80 24,037.00 24,037.00  ''Балкантабако'' ЕООД, ЕИК 112607710 - Договор от 03.06.2019 г. вписан вх. рег. № 16578/13.06.2019г., акт № 51, том 46, Заповед за отписване № РД-05-21.06.2019 г.
252 2019 Беловица Имот № 042006, с. Беловица нтп - овощна градина с площ от 16.206 дка, АОС № 8/08.12.2000 г. Решение № 778/21.05.2019 г. Продажба, явен търг 3,413.00 11,604.00 11,604.00 Десислав Генчев Генов - Договор от 26.07.2019 г., вписан вх. рег. № 26380/12.09.2019 г., акт 151, том 73, Заповед за отписване № РД-05-534/30.09.2019 г.
253 2019 Беловица Имот № 042122, с. Беловица нтп - овощна градина с площ от 8.635 дка, АОС № 9/08.12.2000 г. Решение № 778/21.05.2019 г. Продажба, явен търг 1,818.50 6,114.00 6,114.00 Десислав Генчев Генов - Договор от 26.07.2019 г., вписан вх. рег. № 26379/12.09.2019 г., акт 136, том 73, Заповед за отписване № РД-05-533/30.09.2019 г.
254 2019 Хисаря Апартамент № 1, ет. 1, вх. А, блок 9- АБ, гр. Хисаря, ул. "Хайдут Генчо" № 1 с площ от 88.00 кв. м, изба № 9 - 6.98 кв. м и 2.849 % ид. ч. от общи части и пр. стр., АОС № 47/21.07.2006 г. Решение № 807/23.07.2019 г. Продажба, явен търг 29600.00 без ДДС 33250.00 без ДДС 39900.00 Недялка Иванова Неделева - Договор от 10.10.2019 г., вписан вх. рег. № 32385/31.10.2019 г., акт № 57, том 90, Заповед за отписване № РД-05-740/18.11.2019 г.
255 2020 Красново 17 кв. м участващи в УПИ V - 472, кв. 61 по КРП на с. Красново Решение № 47/21.01.2020 г. Продажба по регулация 36.30 105.00 без ДДС 105.00 без ДДС Михаил Митков Методиев и Митко Михайлов Методиев - Договор от 11.02.2020 г., вписан вх. рег. № 3012/13.02.2020 г., акт № 54, том 8
256 2020 Хисаря УПИ VI - 2514, кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 294.00 кв. м. Решение № 58/05.02.2020 г. Продажба, явен търг 5887.4 7972.8 8000 Албена Асенова Михайлова - Договор от 30.03.2020 г., вписан вх. рег. № 8281/13.04.2020 г., акт № 127, том 22, Заповед за отписване № РД-05-324/30.04.2020 г.
257 2020 Хисаря ПИ № 5268 по КП на гр. Хисаря, кв. Веригово Решение № 57/05.02.2020 г. Продажба, явен търг 154.70 300.00 300.00 Павлина Христова Стоянова - Договор от 30.03.2020 г., вписан вх. рег. № 8046/09.04.2020 г., акт № 199, том 21
258 2020 Хисаря ПИ № 5270 по КП на гр. Хисаря, кв. Веригово Решение № 57/05.02.2020 г. Продажба, явен търг 843.70 1,632.00 1,632.00 Павлина Христова Стоянова - Договор от 30.03.2020 г., вписан вх. рег. № 8047/09.04.2020 г., акт № 189, том 21
259 2020 Хисаря 847/1093 кв. м - часста в регулация от ПИ № 2925, кв. 10 по КРП на гр. Хисаря, кв. Миромир, АОС № 1349/27.05.2019 г. Чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Заповед № РД-05-128/18.02.2020 г. Продажба 13,382.60   14,000.00 Пенка Петрова Славчевска - Договор от 20.02.2020 г., вписан вх. рег. № 4174/28.02.2020 г., акт № 74, том 11 и Договор за поправка от 20.05.2020 г., вписан вх. рег. № 11792/02.06.2020 г., акт № 41, том 32
260 2020 Хисаря Апартамент 1/5, вх. В, бл. 9-АБ, гр. Хисаря, ул. "Хайдут Генчо" № 3 - площ 88.00 кв. м, изба - 8 кв. м, 2.570 % ид. ч. от общи части на сграда  - ПИ 134 по КП на гр. Хисар, АОС № 484/11.12.2012 г. Решение № 145/23.06.2020 г. Продажба, явен търг 28560.00 33250.00 46550.00 Вера Николаева Юрукова - Договор от 11.08.2020 г., вписан вх. рег. № 20281/19.08.2020 г., акт № 12, том 57, Заповед за отписване № РД-05-656/04.09.2020 г.
261 2021 Хисаря УПИ II - общ., кв. 27 по КРП на гр. Хисаря, кв. Веригово с площ от 269.00 кв. м, АОС № 1392/26.08.2020 г. Решение № 238/21.10.2020 г. Продажба, явен търг 6052.5 7744 7744 Величка Иванова Методиева - Договор от 07.01.2021 г., вписан вх. рег. № 706, акт № 54, том 2, заповед за отписване № РД-05-93/25.01.2021 г.
262 2020 Старосел 30 кв. м участващи в УПИ VIII - 92, кв. 7 по КРП на с. Старосел Решение № 46/21.01.2020 г. Продажба по регулация 114.80 195.00 195.00 "АКОТА СИСТЕМС" ЕООД, ЕИК 204197643 - Договор от 11.02.2020 г., вписан вх. рег. № 13975/22.06.2020 г., акт № 143, том 38
263 2021 Паничери УПИ XI - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 780.00 кв. м, АОС № 1416/30.11.2020 г. Решение № 286/19.01.2021 г. Продажба, явен търг 2,649.70 5,616.00 5,616.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.03.2021 г., вписан вх. рег. № 13089/22.04.2021 г., акт № 186, том 34, Заповед за отписване № РД-05-400/10.05.2021 г.
264 2021 Паничери УПИ XIII - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 873.00 кв. м, АОС № 1413/30.11.2020 г. Решение № 286/19.01.2021 г. Продажба, явен търг 3,265.90 6,286.00 6,286.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.03.2021 г., вписан вх. рег. № 13088/22.04.2021 г., акт № 185, том 34, Заповед за отписване № РД-05-403/10.05.2021 г.
265 2021 Паничери УПИ XIV - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 1011.00 кв. м, АОС № 1417/30.11.2020 г. Решение № 286/19.01.2021 г. Продажба, явен търг 3,434.00 7,280.00 7,280.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.03.2021 г., вписан вх. рег. № 13083/22.04.2021 г., акт № 13, том 35, Заповед за отписване № РД-05-402/10.05.2021 г.
266 2021 Паничери УПИ XV - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 720.00 кв. м, АОС № 1414/30.11.2020 г. Решение № 286/19.01.2021 г. Продажба, явен търг 2445.80 5184.00 5184.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.03.2021 г., вписан вх. рег. № 13082/22.04.2021 г., акт № 10, том 35, Заповед за отписване № РД-05-401/10.05.2021 г.
267 2021 Хисаря ПИ 77270.83.1, гр. Хисаря, м. Рибарника - 02, нтп - овощна градина, площ 29675 кв. н, АОС № 1396/12.10.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 3,926.00 82,922.00 82,922.00 Борислав Валериев Върбанов, ЕГН хххххххххх - Договор от 12.04.2021 г., вписан вх. рег. № 13361/23.04.2021 г., акт № 142, том 35, Заповед за отписване № РД-05-399/10.05.2021 г.
268 2021 Черничево ПИ 81030.16.1, с. Черничево, нтп - нива, площ 31263.00 кв. м, АОС № 1378/12.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 4,234.60 56,177.00 56,177.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14251/29.04.2021 г., акт № 69, том 38, Заповед за отписване № РД-05-427/17.05.2021 г.
269 2021 Черничево ПИ 81030.110.6, с. Черничево, м. Корията, нтп - нива с площ от 44645 кв. м, АОС № 1383/12.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 4,594.00 78,022.00 78,022.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14252/29.04.2021 г., акт № 83, том 38, Заповед за отписване № РД-05-426/17.05.2021 г.
270 2021 Черничево ПИ 81030.212.29, с. Черничево, м. Минчевско орманче, нтп - нива с площ от 12557 кв. м, АОС № 1382/12.08.2021 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 1294.20 21940.00 21940 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14249/29.04.2021 г., акт № 67, том 38, Заповед за отписване № РД-05-423/17.05.2021 г.
271 2021 Черничево ПИ 81030.213.1, с. Черничево, м. Минчевско орманче, нтп - нива с площ от 16810 кв. м, АОС № 1385/12.08.2021 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 2276.90 29628.00 29628.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14250/29.04.2021 г., акт № 68, том 38, Заповед за отписване № РД-05-421/17.05.2021 г.
272 2021 Черничево ПИ 81030.301.39, с. Черничево, м. Минчевско орманче, нтп - нива с площ от 3115 кв. м, АОС № 1384/12.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 421.90 5470.00 5470.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14248/29.04.2021 г., акт № 66, том 38, Заповед за отписване № РД-05-422/17.05.2021 г.
273 2021 Хисаря 98 кв. м в УПИ XLIV - 5135, кв. 90 по КРП на гр. Хисаря, АОС № 1366/18.05.2020 г. Чл. 15 от ЗУТ, Решение № 315/16.02.2021 г. Чл. 15 от ЗУТ 3,087.00 4,600.00 4,600.00 Стоян Стоянов Чолаков, ЕГН хххххххххх - Договор от 19.04.2021 г., вписан в СВ - Пловдив, вх. рег. № 14233/29.04.2021 г., акт № 62, том 38, Заповед за отписване № РД-05-440/19.05.2021 г.
274 2021 Беловица ПИ № 382, кв. 51 по КРП на с. Беловица с площ от 960 кв. м, АОС № 1435/29.03.2021 г Решение № 358/18.05.2021 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 2,188.80 6,141.00 6,141.00 Ангелина Стоянова Стефанова, Ганка Ст. Илиева, Лалка Ст. Рангелова - Договор от 01.06.2021 г., вписан вх. рег. № 19065/10.06.2021 г., акт № 47, том 52, Заповед № РД-05-572/29.06.2021 г.
275 2021 Хисаря ПИ 77270.184.45, гр. Хисаря, м. Банчето - 04, площ 1010 кв. м за друг вид застрояване и ПИ 77270.184.45.1, 164 кв. м, етаж 1 сграда битови услуги, АОС № 1436/13.04.2021 г. Решение № 349/20.04.2021 г. Продажба, явен търг 5,219.70 50,000.00 55,000.00 "ДИ ЕЙ ЖИ" ЕООД, ЕИК 115754847 - Договор от 23.06.2021 г., вписан вх. рег. № 21452/25.06.2021 г., акт № 96, том 59, Заповед за отписване № РД-05-639/19.07.2021 г.
276 2021 Хисаря ПИ № 3120, кв. 25 по КРП на гр. Хисаря, кв. Миромир с площ от 196 кв. м, ПЖ - 32 кв. м., АОС № 1410/01.11.2020 г. Решение № 334/20.04.2021 г. Продажба, явен търг 2353.60 4300.00 4730.00 Мирослав Стоянов Тинтиков, ЕГН хххххххххх - Договор от 30.06.2021 г., вписан вх. рег. № 25797/28.07.2021 г., акт № 13, том 72, Заповед за отписване № РД-05-681/10.08.2021 г.
277 2021 Хисаря ПИ 77270.85.1, гр. Хисаря, м. Ливадско дере - 02 с площ от 39509 кв. м, нтп - нива, АОС № 1398/13.08.2021 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 5,227.00 59,915.00 59,915.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 30.06.2021 г., вписан вх. рег. № 24044/15.07.2021 г., акт № 16, том 67, Заповед за отписване № РД-05-682/10.08.2021 г.
278 2021 Хисаря ПИ 77270.99.2, гр. Хисаря, м. Копаците - 02 с площ от 10251 кв. м, нтп - нива, АОС № 1386/13.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 1,356.20 15,546.00 15,546.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 30.06.2021 г., вписан вх. рег. № 24045/15.07.2021 г., акт № 89, том 67, Заповед за отписване № РД-05-683/10.08.2021 г.
279 2021 Хисаря ПИ 77270.89.3, гр. Хисаря, м. Герена - 02 с площ от 26967 кв. м, нтп - нива, АОС № 1390/13.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 3,567.70 40,895.00 40,895.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 06.08.2021 г., вписан вх. рег. № 27091/06.08.2021 г., акт № 2, том 76, Заповед за отписване № РД-05-697/19.08.2021 г.
280 2021 Старосел ПИ 69016.319.129, с. Старосел, м. Пранара с площ от 10348 кв. м, нтп - нива, АОС № 1438/26.04.2021 г. Решение № 357/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 963.90 13,692.00 13,692.00 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 06.08.2021 г., вписан вх. рег. № 27090/06.08.2021 г., акт № 194, том 75, Заповед за отписване № РД-05-696/19.08.2021 г.
281 2021 Старосел ПИ 690.319.130, с. Старосел, м. Пранара с площ от 8973 кв. м, нтп - нива, АОС № 1437/26.04.2021 г. Решение № 357/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 835.8 11864 13050.4 Стоян Колев Бонев, ЕГН хххххххххх - Договор от 06.08.2021 г., вписан вх. рег. № 27089/06.08.2021 г., акт № 1, том 76, Заповед за отписване № РД-05-695/19.08.2021 г.
282 2021 Мътеница УПИ I - общ., кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 980 кв. м, АОС № 1439/11.05.2021 г. Решение № 369/01.06.2021 г. Продажба, явен търг 2,234.40 7,080.00 23,364.00 Мирослав Красимиров Кьосев, ЕГН хххххххххх - Договор от 24.08.2021 г., вписан вх. рег. № 29237/24.08.2021 г., акт № 137, том 82, заповед за отписване № РД-05-769/15.09.2021 г.
283 2021 Мътеница УПИ II - общ., кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 931 кв. м, АОС № 1440/11.05.2021 г. Решение № 369/01.06.2021 г. Продажба, явен търг 2,122.70 6,720.00 12,768.00 Мирослав Красимиров Кьосев, ЕГН хххххххххх - Договор от 24.08.2021 г., вписан вх. рег. № 29239/24.08.2021 г., акт № 139, том 82, заповед за отписване № РД-05-770/15.09.2021 г.
284 2021 Мътеница УПИ III - общ., кв. 27 по КРП на с. Мътеница с площ от 1031 кв. м, АОС № 1441/11.05.2021 г. Решение № 369/01.06.2021 г. Продажба, явен търг 2,350.70 7,440.00 15,624.00 Мирослав Красимиров Кьосев, ЕГН хххххххххх - Договор от 24.08.2021 г., вписан вх. рег. № 29238/24.08.2021 г., акт № 138, том 82, заповед за отписване № РД-05-771/15.09.2021 г.
285 2021 Хисаря ПИ 77270.3.908, гр. Хисаря с площ от 977 кв. м., нтп - изоставена орна земя, АОС № 1412/30.11.2020 г. Решение № 370/01.06.2021 г. Продажба, явен търг 11.90 1,125.00 1,237.50 "ДИ ЕЙ ЖИ" ЕООД, ЕИК 115754847 - Договор от 20.07.2021 г., вписан вх. рег. № 28787/19.08.2021 г., акт № 47, том 81, Заповед за отписване № РД-05-830/04.10.2021 г.
286 2021 Ново Железаре ПИ 52088.86.102, с. Ново Железаре с площ от 493870 кв. м, нтп - нива, АОС № 1379/12.08.2020 г. Решение № 304/16.02.2021 г. Продажба, явен търг 66894.70 653983.00 653983.00 Величко Йосифов Яков - Договор от 27.09.2021 г., вписан вх. рег. № 34213/04.10.2021 г., акт № 127, том 97, Заповед за отписване № РД-05-852/11.10.2021 г.
287 2021 Хисаря ПИ 77270.65.912, гр. Хисаря, площ 1778 кв. м., НТП - изоставена орна земя, АОС № 1442/08.06.2021 г. Решение № 376/22.06.2021 г. Продажба, явен търг 120.00 2045.00 6544.00 ЕСТИЕС ЕООД, ЕИК 205112279, договор от 15.09.2021 г., вписан вх. Рег. № 32551/21.09.2021 г., акт № 126, том 92, Заповед за отписване № РД-05-838/06.10.2021 г.
288 2021 Беловица УПИ XI -д, кв. 62 по КРП на с. Беловица с площ от 680 кв. м, АОС № 113/24.04.2008 г. Решение № 360/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 1,550.40 4,490.00 4,490.00 Мария Маринова Янева - Договор от 31.08.2021 г., вписан вх. Рег. № 35970/15.10.2021 г., акт № 15, том 103, Заповед за отписване № РД-05-918/01.11.2021 г.
289 2021 Паничери УПИ X - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 809 кв. м., АОС № 1424/14.12.2020 г. Решение № 356/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 2,740.20 5,825.00 5,825.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.07.2021 г., вписан вх. рег. № 35755/14.10.2021 г., акт № 70, том 102, Заповед за отписване № РД-05-938/05.11.2021 г.
290 2021 Паничери УПИ XVI - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 782 кв. м, АОС № 1429/22.03.2021 г. Решение № 356/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 2,522.00 5,631.00 5,631.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.07.2021 г., вписан вх. рег. № 35756/14.10.2021 г., акт № 71, том 102, Заповед за отписване № РД-05-938/05.11.2021 г.
291 2021 Паничери УПИ XVII - общ., кв. 97 по КРП на с. Паничери с площ от 811 кв. м, АОС № 1430/22.03.2021 г. Решение № 356/18.05.2021 г. Продажба, явен търг 2,615.50 5,840.00 5,840.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 29.07.2021 г., вписан вх. рег. № 35757/14.10.2021 г., акт № 72, том 102, Заповед за отписване № РД-05-940/05.11.2021 г.
292 2022 Паничери УПИ XII - общ., кв. 97 по КРП с. Паничери с площ от 873 кв. м., АОС № 1415/30.11.2020 г. Решение № 483/14.12.2021 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 2,965.60 6,498.00 6,498.00 "МОТИВА СУПЕРФУУДС" ЕООД, ЕИК 205457670 - Договор от 12.01.2022 г., вписан вх. рег. № 777/17.01.2022 г., акт № 63, том 2, Заповед за отписване № РД-05-57/24.01.2022 г.
293 2022 Мътеница УПИ III - 362, жил. застрояване, кв. 29 по КРП на с. Мътеница с площ от 11 466 кв. м, АОС № 1360/11.05.2020 г. Решение № 458/23.11.2021 г. Продажба, явен търг 22702.70 142410.00 142410.00 "ТРАКИЯ СОЛАР 2021" ЕООД, ЕИК 206743710 - Договор от 12.01.2022 г., вписан вх. рег. № 906/18.01.2022 г., акт № 96, том 2, Заповед за отписване № РД-05-61/25.01.2022 г.
294 2022 Красново УПИ III - общ., кв. 46 по КРП на с. Красново с площ от 1140 кв. м, АОС № 39/25.04.2002 г. Решение № 430/19.10.2021 г. Продажба, явен търг 2,161.40 7,800.00 9,360.00 "РЕАЛ - 24" ЕООД, ЕИК 115528920 - Договор от 12.01.2022 г., вписан вх. рег. №  918/18.01.2022 г., акт № 104, том 2, Заповед за отписване № РД-05-92/03.02.2022 г.
295 2022 Беловица УПИ I - жил. застояване, кв. 6 по КРП на с. Беловица с площ 14470 кв. м, АОС № 1341/19.02.2019 г. Решение № 459/23.11.2021 г. Продажба, явен търг 27,435.10 105,600.00 105,600.00 "БАЛКАН ТАБАКО" ЕООД, ЕИК 112607710 - Договор от 12.01.2022 г., вписан вх. рег. № 2601/02.02.2022 г., акт № 122, том 6, Заповед за отписване № РД-05-104/10.02.2022 г.
296 2022 Беловица ПИ № 497, кв. 62 по КРП на с. Беловица с площ от 330 кв. м, АОС № 1443/10.08.2021 г. Решение № 429/19.10.2021 г. Продажба, втори явен търг 752.40 1850.00 без ДДС 1850.00 без ДДС Златина Панчева Цилова - Договор от 20.01.2022 г., вписан вх. рег. №5067, акт № 78, том 13, Заповед за отписване № РД-05-161/04.03.2022 г. 
297 2022 Беловица УПИ I - 418, кв. 68 по КРП на с. Беловица с площ от 500 кв. м, АОС № 106/25.03.2008 г. Решение № 513/22.02.2022 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 1,140.00 3,900.00 3,900.00 Методи Методиев Шаламанов, Мария Асенова Шаламанова - Договор от 21.03.2022 г., вписан вх. рег. № 8500/23.03.2022 г., акт № 34, том 23, Заповед за  отписване № РД-05-249/07.04.2022 г.
298 2022 Паничери 431 кв. м. общинско място - част от улично пространство, участващо в образуването на УПИ IV - 508, кв. 100 по КРП на с. Паничери Решение № 511/22.02.2022 г. Регулация замяна   2672.20 без ДДС 2672.20 без ДДС Николина Иванова Палазова, Надка Атанасова Янева, Живко Вангелов Янев - Договор от 30.03.2022 г., вписан вх. рег. № 10408/05.04.2022 г., акт № 149, том 28
299 2022 Старосел УПИ XI - ткзс, кв. 90 по КРП на с. Старосел, с площ от 720 кв. м., АЧОС № 884/22.12.2016 г. Решение № 547/19.04.2022 г. Продажба, явен търг 2693.5 12960.00 14256.00 Данаил Валериев Радулов, ЕГН хххххххххх - Договор от 17.06.2022 г., вписан вх. рег. № 21637/24.06.2022 г., акт № 150, том 62, Заповед за отписване № РД-05-464/05.07.2022 г.
300 2022 Беловица УПИ I - жил. застрояване, кв. 5 по КРП на с. Беловица, с площ 10300 кв. м., АЧОС № 1339/19.02.2019 г. Решение № 545/19.04.2022 г. Продажба, втори явен търг 21,506.40 172,296.00 172,296.00 "СИМ СОЛАР" ЕООД, ЕИК 206744805 - Договор от 27.06.2022 г., вписан вх. рег. № 22014/28.06.2022 г., акт № 102, том 63, Заповед за отписване № РД-05-476/07.07.2022 г.
301 2022 Мътеница УПИ 274, кв. 43 по КРП на с. Мътеница, съответстващ на УПИ IV - общ.,кв. 43 с площ 1002 кв. м., АЧОС № 7/11.12.2002 г. Решение № 546/19.04.2022 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 2,092.20 15,720.00 15,720.00 Нанко Рангелов Спиров, ЕГН хххххххххх - Договор от 27.05.2022 г., вписан вх. рег. № 20201, акт № 42, том 58, Заповед за отписване № РД-05-469/06.07.2022 г.
302 2022 Старосел Придаваемо по регулация общинско място от 80.00  кв. м., участващо в образуването на УПИ III – 1000, 1001, кв. 98А по плана на с. Старосел Решение № 555/17.05.2022 г. Продажба по регулация 278.60 960.00 без ДДС 960.00 без ДДС Антон Стоянов Маноилов, ЕГН хххххххххх - Договор от 20.06.2022 г., вписан вх. рег. № 21802/27.06.2022 г., акт № 66, том 63
303 2022 Старосел ПИ 69016.215.18, с. Старосел, м. Куманче, площ 103 кв. м., НТП - път, АОС№ 1474/23.03.2022 г. Решение № 553/17.05.2022 г. Продажба, явен търг 170.00 273.00 300.30 "БАЛКАН ТАБАКО" ЕООД, ЕИК 112607710 - Договор от 03.08.2022 г., вписан вх. рег. № 27929/12.08.2022 г., акт № 47, том 80, Заповед за отписване № РД-05-659/29.08.2022 г.
304 2022 Кръстевич УПИ V - общ., кв. 37 по КРП на с. Кръстевич, площ 990 кв. м., АОС № 1485/16.06.2022 г. Решение № 599/19.07.2022 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 2376.00 11100.00 11100.00 Димитър Георгиев Матев, ЕГН хххххххххх - Договор от 09.08.2022 г., вписан вх. Рег. № 28221/16.08.2022 г., акт № 25, том 81, н. д. 9629/2022 г., Заповед за отписване № РД-05-636/22.08.2022 г.
305 2022 Хисаря ПИ 2883, кв. 2 по КРП на гр. Хисаря, кв. Миромир, площ 578 кв. м., АОС № 1482/25.05.2022 г. Решение № 579/21.06.2022 г. Продажба, явен търг 8127.80 14220.00 24174.10 Тодор Цоков Дрингов, ЕГН хххххххххх - Договор от 08.09.2022 г., вписан вх. Рег. № 31556/13.09.2022 г., акт № 124, том 90, Заповед за отписване № РД-05-766/27.09.2022 г.
306 2022 Хисаря ПИ 3072, кв. 98, по КРП на гр. Хисаря, площ 4044 кв. м., АОС № 1477/12.05.2022 г. Решение № 579/21.06.2022 г. Продажба, явен търг 103182.70 280200.00 280200.00 "ДИПЛАН" ЕИК 203703707 - Договор от 08.09.2022 г.м вписан вх. Рег. № 31594/13.09.2022 г., акт № 123, том 90, канц. № 10726/2022 г., Заповед за отписване № РД-05-758/21.09.2022 г.
307 2022 Хисаря УПИ I - 4052, кв. 31 по КРП на гр. Хисаря, Археологически резерват, площ 2027 кв. м., АОС № 1483/26.05.2022 г. Решение № 579/21.06.2022 г. Продажба, явен търг 51718.9 463800.00 463800.00 "НАТ ТРЕЙД" ЕООД, ЕИК 204408528, договор от 19.09.2022 г., вписан вх. рег. № 33555/27.09.2022 г., акт № 185, том 95, Заповед за отписване № РД-05-785/05.10.2022 г.
308 2022 Мало Крушево 160 кв. м., участващи в образуването на УПИ IV - 153, кв. 15 по КРП на с. Мало Крушево Решение № 610/30.08.2022 г. Продажба по регулация 364.80 1600.00 1600.00 Красимир Асенов Асенов, ЕГН хххххххххх, Лиляна Здравкова Бойкова, ЕГН хххххххххх, договор от 27.09.2022 г., вписан вх. рег. № 33992/30.09.2022 г., акт № 58, том 97
309 2022 Старосел УПИ IX - снс, кв. 54 по КРП на с. Старосел, площ от 527 кв. м., АЧОС № 1255/02.11.2017 г. Решение № 583/21.06.2022 г. Продажба, явен търг 1 699.60 10435.20 10432.20 Преслава Стоянова Бонева, ЕГН хххххххххх, договор от 04.11.2022 г., вписан вх. рег. № 39886/11.11.2022 г., акт № 153, том 113, н. д. 13610/2022 г., Заповед за отписване № РД-05-913/16.11.2022 г.
310 2022 Мътеница УПИ IV - 357, жил. стр., кв. 26 по плана на с. Мътеница, площ 840 кв. м., АЧОС № 1362/11.05.2020 г. Решение № 583/21.06.2022 г. Продажба, втори явен търг 1 673.30 13236.00 13236.00 Константин Стефанов Цончев, ЕГН хххххххххх, договор от 14.11.2022 г., вписан вх. рег. №43741/09.12.2022 г.,акт 101, том 125, Заповед за отписване № РД-05-1051/23.12.2022 г.
311 2022 Старосел УПИ VIII - снс, кв. 54 по КРП на с. Старосел, с площ от 460 кв. м., АЧОС № 1256/02.11.2017 г. Решение № 583/21.06.2022 г. Продажба, втори явен търг 1 483.50 9108.00 9108.00 Михаела Илиянова Борукова, ЕГН хххххххххх, договор от 04.11.2022 г., вписан вх. рег. № 39888/11.11.2022 г., акт № 141, том 113, д. 13607/2022 г., Заповед за отписване № РД-05-914/16.11.2022 г.
312 2023 Беловица ПИ № 513, кв. 70 по КРП на с. Беловица, с площ от 1040 кв. м., АЧОС № 1512/24.11.2022 г. Решение № 681/13.12.2022 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 2 371.20 11740.00 11740.00 Десислав Генчев Генов, ЕГН хххххххххх, договор от 25.01.2023 г., вписан вх. рег. № 3211/07.02.2023 г., акт № 18, том 9, к. д. № 1287/23, Заповед за отписване № РД-05-242/13.03.2023 г.
313 2023 Старосел 105 кв. м., учатсващи в образуването на УПИ I - 946, кв. 77 по КРП на с. Старосел Решение № 682/13.12.2022 г. Продажба по регулация 392.80 1800.00 1800.00 Георги Христов Мишев, ЕГН хххххххххх, договор от 25.01.2023 г., вписан вх. рег. № 3219/08.02.2023 г.,  акт № 34, том 9, дело № 1297/23.
314 2023 Беловица 45 кв. м., участващи в УПИ III - 72, кв. 23 по КРП на с. Беловица Решение № 773/18.04.2023 г. Продажба по регулация 94.00 560.00 560.00 Съби Радев Радев, ЕГН хххххххххх, договор от 03.05.2023 г., вписан вх. рег. № 16532/31.05.2023 г., акт № 153, том 48, дело 5713/23.
315 2023 Беловица 120 кв. м., участващи в УПИ IV -74, кв. 23 по КРП на с. Беловица Решение № 774/18.04.2023 г. Продажба по регулация 250.60 1490.00 1490.00 Петко Лилов Лилов, ЕГН хххххххххх, договор от 05.05.2023 г., вписан вх. рег. № 16528/31.05.2023 г., акт № 155, том 48, дело 5714/23г.
316 2023 Черничево 1131/14849 кв. м. от ПИ 81030.109.514 по КККР на с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив, местност Корията, НТП - За друг вид производствен, складов обект, АЧОС № 1543/15.05.2023 г. Решение № 803/23.05.2023 г. Прекратяване на съсобственост       Кооперация "Агрокомерс - 98", ЕИК ххххххххх, договор от 20.06.2023 г., вписан вх. рег. № 20224/27.06.2023 г., акт № 60, том 4, к/дело 6856/23 г., Заповед за отписане № РД-05-602/12.07.2023 г.
317 2023 Старосел УПИ X - СНС, кв. 54 по КРП на с. Старосел, площ 528 кв. м., АЧОС № 1254/02.11.2017 г. Решение № 795/23.05.2023 г. Продажба, явен търг 2 020.70  10 800.00 10 800.00 Михаела Илиянова Борукова, ЕГН хххххххххх, договор от 21.07.2023 г., вписан вх. рег. № 23567/26.07.2023 г., акт № 78, том 69, к. д. 7932/2023 г., заповед за отписване № РД-05-728/21.08.2023 г.
318 2023 Михилци ПИ 48564.12.1, с. Михилци, местност Преките ниви, НТП - нива, площ 22 684 кв. м., АЧОС № 1508/12.10.2022 г. Решение № 771/18.04.2023 г. Продажба, явен търг 1 926.20 27 178.00 48 920.40 Янко Андонов Чолаков, ЕГН хххххххххх, договор от 17.07.2023 г., вписан вх. рег. 23696/27.07.2023 г., акт № 160, том 69, к. д. 7979/2023 г., заповед за отписване № РД-05-681/03.08.2023 г.
319 2023 Мътеница ПИ 49624.29.21, с. Мътеница, местност Излата, НТП - нива, площ 1546 кв. м., АЧОС № 1476/14.04.2022 г. Решение № 775/18.04.2023 г. Продажба, втори явен търг 209.40 1855.00 1855.00 Желязко Георгиев Черкезов, ЕГН хххххххххх, договор от 31.07.2023 г.. вписан вх. рег. 26228/18.08.2023 г., акт № 53, том 77, к. дело № 8824/2023 г., заповед за отписване № РД-05-755/30.08.2023 г.
320 2023 Михилци ПИ 48564.13.3, с. Михилци, местност Преките ниви, НТП - нива, площ 39 475 кв. м., АЧОС № 1509/12.10.2022 г. Решение № 771/18.04.2023 г. Продажба, втори явен търг 3 357.30  47 370.00 47 370.00 Янко Андонов Чолаков, ЕГН хххххххххх, договор от 25.07.2023 г., вписан вх. рег. 23695/27.07.2023 г., акт № 181, том 69, к. д. 7990/2023 г., заповед за отписване № РД-05-682/03.08.2023 г.
321 2023 Кръстевич УПИ VII - за ТП станция, кв. 8 по КРП на с. Кръстевич, площ 685 кв. м., АЧОС № 1517/17.02.2023 г. Решение № 794/23.05.2023 г. Продажба, явен търг 1 561.80 10 140.00 10 140.00 Георги Иванов Янчев, ЕГН хххххххххх, договор от 24.07.2023 г., вписан вх. рег. 23473/26.07.2023 г., акт № 55, том 69, к. д. 7916/2023 г., заповед за отписване № РД-05-727/21.08.2023 г.
322 2023 Старосел УПИ XVI - за бензиностанция, кв. 54 по КРП на с. Старосел, площ 1022 кв. м., АЧОС № 1252/02.11.2017 г. Решение № 795/23.05.2023 г. Продажба, втори явен търг 3 910.20 22 896.00 22 896.00 Преслава Стоянова Бонева, ЕГН хххххххххх, договор от 31.07.2023 г., вписан вх. рег. № 25596/14.08.2023 г., акт № 78, том 75, к. д. 8616/2023 г., заповед за отписване № РД-05-740/24.08.2023 г.
323 2023 Беловица УПИ VIII - държ., кв. 62 по КРП на с. Беловица, площ 710 кв. м., АЧОС № 112/24.04.2008 г. Решение № 815/20.06.2023 г. Продажба, явен търг 1 516.00 10 680.00 14 952.00 Велко Тодоров Тодоров, ЕГН хххххххххх, договор от 17.08.2023 г., вписан вх. рег. № 26239/18.08.2023 г., акт № 91, том 77, к. д. № 8842/2023 г., заповед за отписване № РД-05-809/18.09.2023 г.
324 2023 Хисаря 15 кв. м. - част от ПИ 77270.503.9575 срещу 45 кв. м. - част от ПИ 77270.503.9002 Решение № 800/23.05.2023 г. Замяна       Йонка Стоянова Михалска, Димитрина Стоянова Кьорлинска, договор от 23.08.2023 г., вписан вх. рег. № 26823/24.08.2023 г., акт № 39, том 79, к. д. 9011/2023 г.
325 2023 Хисаря ПИ 77270.502.2558 по КККР на гр. Хисаря, ул. "Антон Билкин" № 48, площ: 407 кв. м., АЧОС № 1587/29.08.2023 г. Решение № 869/19.09.2023 г. Продажба по чл. 35, ал. 3 от ЗОС 9 157.00  18 534.00 18 534.00

Петко Александров Матански, Катя Атанасова Матанска, договор от 09.11.2023 г., вписан вх. рег. № 36739/13.11.2023 г., акт № 130, том 108, к. д. № 12229/2023 г., заповед за отписване № РД-05-1024/21.11.2023 г.