Разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 117, кв. 11 по плана на с. Беловица, Община Хисаря

Изх № 91-00-385/21.07.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 13, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 150, във връзка с чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 109, взето с Протокол № 20/13.07.06.2023 г. на ЕСУТ при Община Хисаря по заявление с вх. № 26-00-629/06.07.2023 г. от „СИМ СОЛАР“ ЕООД, ЕИК 206744805, чрез Управителя Самуил Моис Молхо за разрешаване на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в ПИ 117, кв. 11 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-628/21.07.2023 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ за изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа“ в новообразуван УПИ УПИ ХІV-117, за производство и съхранение на електрическа енергия, кв. 11 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив:

- Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 117 в кв. 11 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ ХVІІ-държ., УПИ ХVІ-държ., УПИ ХV-3, УПИ ХІV-3,8 и образува нов урегулиран поземлен имот - УПИ ХІV-117, за производство и съхранение на електрическа енергия, като поставя вътрешните дворищно-регулационни граници на УПИ ХІV-117, за производство и съхранение на електрическа енергия по имотните граници на ПИ 117 и запазва уличната регулация съгласно линии, надписи, зачерквания и щрихи в зелен цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване за новообразувания УПИ ХІV-117, за производство и съхранение на електрическа енергия с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червено и котировки в черно, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването в приложения проект, в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря;

- ТИП за обект „Фотоволтаична електрическа централа“ в новообразуван УПИ ХІV-117, за производство и съхранение на електрическа енергия, кв. 11 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив.

Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, спира прилагането на действащия устройствен план в частите, за които се отнася изменението. 

Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ, Заповедите по ал. 3 и 5, издадени от кмета на общината, губят правно действие, когато в едногодишен срок от влизането им в сила не е внесен проект за изменение на плана.

Заповедта подлежи на обжалване по член 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението чрез Община Хисаря до Административен съд Пловдив.

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря