Разрешаване на проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.84.592 по КККР на гр. Хисаря

Изх № 91-00-68/31.01.2024 г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

  На основание член 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, и Решение            № 699, взето с Протокол № 41/13.12.2022 г. за одобряване изменение на ОУПО, Решение № 21, взето с Протокол № 3/25.01.2024 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка с вх.             № 26-00-96/25.01.2024 г. от ХИСАР РЕЗИДЕНС ООД чрез Управителя Георги Камбурски за разрешаване на изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.84.592 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, със Заповед № РД-05-88/29.01.2024 г. на Кмета на Община Хисаря е разрешено проучване и проектиране на ПУП-ПРЗ за ПИ 77270.84.592 по КККР на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, за урегулиране на имота, като образува урегулиран поземлен имот: УПИ І-84.592-жилищно строителство, съгласно линии и надписи в зелен цвят и линии в зелен и кафяв цвят, определя зона Жм с ново нискоетажно застрояване, с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.0 съгласно пунктири в червено и котировки в черно, и надписи в син цвят на матрицата за застрояването, в приложената скица - предложение в съответствие с ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение 12/29.11.2019 г. на Общински съвет гр. Хисаря, и Решение № 699, взето с Протокол № 41/13.12.2022 г. за одобряване изменение на ОУПО.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

Арх. Пламен Михалски

Главен архитект на Община Хисаря