Разрешително с № 31520957/14.07.2023г. на Директора на БД ИБР, за водовземане от подземни води на територията на имот с идентификатор 77270.56.776 по КККР на град Хисаря

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително с № 31520957/14.07.2023г. на Директора на БД ИБР, за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- тръбен кладенец,изграден на територията на имот с идентификатор 77270.56.776 по КККР на град Хисаря, общино Хисаря, обл. Пловдив, с разрешена цел на водовземане – водоснабдяване за животновъдство, с титуляр ЗП Стоян Колев Стехов.

 

Решениета подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред  пред Административен съд- Пловдив.