Разрешително за водовземане на минерални води от КЕИ „Топлите извори“ от находище на минерална вода „Красново” чрез съществуващи съоръжения

Община Хисаря на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, съгласувателно писмо от Басейнова дирекция – ИБР Пловдив с наш Вх. № 24-00-230(1)/11.05.2023г., уведомява населението, че е открита процедура за издаване на Разрешително  за водовземане на минерални води  от КЕИ „Топлите извори“ от находище на минерална вода „Красново” чрез съществуващи съоръжения, на името на Община Хисаря, Булстат 000 471 671 със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14

 

Заявител – титуляр на разрешителното Община Хисаря
Постоянен адрес / Седалище със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14
Цел на водовземането „Питейно-битово водоснабдяване”
Водно тяло предмет на водовземането КЕИ „Топлите извори“  от Находище „Красново”
Местност, административно-териториална и териториална единица за мястото на ползване УПИ     № l -255-парк и минерална баня, кв. 3, по плана на Красновски бани, община Хисаря, област Пловдив.
Заявено водно количество До 0,083  л/сек.- до 2 617,49  м3/годишно

Изразяване на становища и възражения, относно откритата процедура могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 15.05.2023г. до 29.05.2023г. включително, в Общинска Администрация гр. Хисаря.