Създаване на трайни насаждения- винени лозя с подпорна конструкция и система за капково напояване

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Велислав Видолов Пачев за „Създаване на трайни насаждения- винени лозя с подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 138,262, в поземлени имоти с номера 55378.707.7, 55378.706.8, 55378.706.11, 55378.708.6, 55378.708.9, 55378.708.10, 55378.708.19, 55378.708.12, 55378.708.13, 55378.717.1, 55378.718.8, 55378.724.1, 55378.724.2, 55378.724.3, 55378.724.4, 55378.724.5, 55378.724.6, 55378.724.7, 55378.716.18, 55378.719.15, местност „Гьоргевско дере“, в землището на село Паничери, общ. Хисаря, област Пловдив.

 Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 30.01.2023г. до 12.02.2023г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА

Кмет на община Хисаря