Секретар

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНАТА

Секретарят на Общината се назначава и освобождава от Kмета на Общината.

 Секретарят на Общината трябва да бъде лице с висше образование:

Секретарят на Общината се назначава по служебно правоотношение:

Секретарят на Общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участвува в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации:

Секретарят на Общината организира, координира и контролира цялостната дейност на Общинската администрация при стриктно спазване на нормативните актове.

1. Секретарят на Общината отговаря за условията на работа на служителите в Общината и за организационно-техническото обезпечаване на отделите;

2. Организира и контролира деловодната дейност, документооборота в Общината и Общинския архив;

3. Отговаря пряко за дейността на отдел ГРАО и административното обслужване на гражданите и фирмите;

4. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в Общината;

5. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на Общината и Общинския съвет;

6. Отговаря за работата с жалбите, сигналите и предложенията на гражданите;

7. Подготвя и организира местните референдуми;

8. Организира атестирането на служителите в Общинска администрация;

9. В рамките на компетентността на Общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на Общината;

10. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административно-процесуален кодекс, ЗМСМА и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

11. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на Общината, двустранните и многостранни проекти и проектите по европейски програми, в които тя участва;

12. Събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за Общината;

13. Организира обмяна на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

14. Изпълнява функции на Служител по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ, възложени му допълнително със заповед на Кмета на Общината;

15. Изпълнява нотариални функции съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

16. Контролира воденето на регистъра за вероизповеданията;

17. Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове;

18. Изпълнява и други дейности и задачи, възложени от Кмета на Общината;